Toekomstvisie voor stads­ver­nieu­wing

Grote stadsvernieuwingsprojecten in Gent kaderen in een ruimere visie van de Stad over de toekomstige ontwikkeling. Ontdek ze per thema.

Stadsvernieuwingsprojecten

Via stadsvernieuwingsprojecten willen we bepaalde wijken of stadsdelen een nieuw elan geven en er de levenskwaliteit verhogen. Dat kan bijvoorbeeld met extra woongelegenheden, renovaties, meer groen en sociale buurtinitiatieven.

Om deze projecten te realiseren is er een brede visie nodig. Waar kunnen nieuwe woningen bijkomen en hoeveel? Hoe kunnen we deze woningen in een leefbare, groene omgeving inpassen? Met oog voor de klimaatuitdagingen van de toekomst en in relatie tot een goed gestructureerd openbaar domein? 

De stedelijke ontwikkeling van een stad als Gent laat zich dan ook niet samenvatten in een opsomming van kortlopende projecten. De Stad moet zowel denken aan het welzijn van deze generatie als aan de mogelijkheden van toekomstige generaties Gentenaars. Langetermijnplanning met aandacht voor inspraak, participatie en cocreatie is daarbij een basisvereiste. Precies daarom zetten we in op drie belangrijke pijlers: zowel op economisch, sociaal-cultureel als ruimtelijk vlak moet de stad (be)leefbaar zijn.

Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen

Wie wil bouwen en verbouwen, moet rekening houden met een aantal verordenende voorschriften, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen en het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

Voor complexere projecten zijn ook beleidskaders van toepassing. Zij geven aan wat de beleidsmatig gewenste ontwikkeling is, of hoe de stad er in de toekomst wil uit zien.

Dit kan thematisch zijn, bijvoorbeeld rond ruimtelijk rendement, of gericht op een bepaald gebied, bijvoorbeeld een wijkstructuurschets. Ook met deze kaders wordt rekening gehouden bij het beoordelen van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Bekijk het overzicht van de Gentse beleidsmatig gewenste ontwikkelingen die kunnen doorwerken in een project.

Beleidsvisie ruimtelijke ordening

 • Ruimte voor Gent

  Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zijn duurzame, creatieve oplossingen nodig. Hoe biedt Ruimte voor Gent, het ruimtelijk structuurplan van de stad, hier een antwoord op?

  Lees meer
 • Wijkstructuurschetsen

  Hoe blijft je wijk een aangename plaats om te wonen, werken, naar school te gaan, te ontspannen? We moeten een antwoord vinden op veel ruimtelijke uitdagingen. Daarom maakt de Stad Gent de komende jaren in een aantal wijken een wijkstructuurschets op. 

  Lees meer
 • Ruimtelijk kader voor het Kouter- en Leieland

  Een leidraad om concrete plannen en projecten af te wegen in het Koter- en Leieland. Zowel voor concrete bouwprojecten als voor ingrepen in de open ruimte. 

  Lees het rapport

 • Bouwblokvisie vergroenen en verweven

  Een leidraad voor nieuwe projecten in binnengebieden van dichtbevolkte wijken in de kern- en binnenstad. Hoe komen we tot een kwaliteitsvolle invulling? 

  Lees de visie

 • Integraal plan openbaar domein

  Een handleiding voor elke ontwerper van projecten in de Gentse publieke ruimte in Gent om tot meer samenhang te komen in de inrichting ervan. 

  Lees het plan

 • Nota ruimtelijk rendement

  Een beleidskader dat toont welke principes van de BPA’s we behouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen bij het beoordelen van omgevingsvergunningsaanvragen.

  Lees de nota

 • Water in de stad

  In de beleidsvisie 'Water in de stad' bekijken we de huidige en toekomstige rol van water in Gent vanuit verschillende perspectieven: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie en waterkwaliteit.

  Lees meer
 • Gents lichtplan

  In 1998 startte de Stad Gent met een integraal Lichtplan voor de binnenstad. Ondertussen werd het uitgerold over de hele stad, met als doel het nachtelijke landschap en identiteit van Gent te versterken, de lichtvervuiling tegen te gaan, en rationeel met energie om te gaan.

 • Financiële en stedenbouwkundige lasten

  De Stad Gent werkt aan een systeem om private projecten op een gelijkwaardige manier te laten bijdragen aan de groei van de stad.

  Lees meer

Beleidsvisie mobiliteit

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden. Het bestaat onder meer uit het Circulatieplan en het Parkeerplan.

 • Wijkmobiliteitsplannen

  De Stad Gent wil dat het goed leven is in de wijken rond de binnenstad: aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud. We maken samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven nieuwe plannen voor jouw wijk. 

  Lees meer
 • Parkeerrichtlijnen voor bouwprojecten

  De parkeerrichtlijnen bepalen hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen je moet voorzien bij bouwprojecten in Gent. Zo wil de Stad de leefbaarheid en kwaliteit van de stad Gent bewaren en zelfs versterken.

  Lees meer
 • Fietsbeleidsplan

  Een wijs fietsplan dat focust op 4 doelstellingen: meer ruimte voor fietsers, een stadsregionaal routenetwerk, meer fietsenstallingen en een integraal fietsbeleid met de Fietsambassade. De ambitie? Tegen 2030 een fietsgebruik hebben van 35%.

  Lees meer

Beleidsvisie milieu, groen en klimaat

 • Gents Klimaatplan

  Dit plan bundelt de klimaatambities van de Stad Gent op korte termijn (2030), zonder de eindstreep (2050) uit het oog te verliezen. Om de ambities waar te maken kiest Gent voor gasloze verwarming, een rollend klimaatfonds om meer (woning)renovaties te realiseren en een grotere focus op een circulaire economie.

  Lees meer
 • Groenstructuurplan

  De Stad Gent gaat voor meer groen: meer ruimte voor parken, natuur en bos. Zo houden we de stad leefbaar voor mensen, dieren en planten. Een ideale groenstructuur bestaat uit een netwerk van grote en kleine oppervlaktes die goed gespreid en met elkaar verbonden zijn. Om daar werk te maken ontwikkelden we het groenstructuurplan.

  Lees meer
 • Biologische waarderingskaart

  Welke vegetatietypes zijn waar aanwezig in Gent en met welke kwaliteit? Je vindt het op de digitale biologische waarderingskaart. Een handig werk- en meetinstrument om te voldoen aan de verplichtingen van het natuurdecreet, het bosdecreet en het ruimtelijk structuurplan Gent.

  Lees meer
 • Visienota groenklimaatassen

  Het is een grote uitdaging om nieuwe groene structuren te realiseren in een historische en dichtbebouwde stad. Voor projecten langs een groenklimaatas passen we daarom duidelijke streefdoelen toe. Lees alle streefdoelen in de Visienota Groenklimaatassen.

  Lees meer
 • Bomenplan van de Stad Gent

  Waar planten we straatbomen? Voor welke bomen kiezen we? Hoe houden we onze bomen in goede gezondheid? Gent wil een duurzaam bomenbestand. Met haar bomenplan wil de Stad de nodige aandacht geven aan bomen in de publieke ruimte. Het bomenplan zet de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde bomen.

  Lees meer
 • Landbouw in Gent: duurzaam en stadsgericht

  In haar ‘Visie op landbouw in en rond Gent’ kiest de Stad voor een duurzame en stadsgerichte landbouw. Ook op korte termijn zijn er acties gepland.

  Lees meer over de visie op landbouw

Beleidsvisie wonen

Woningtypetoets

Welk type woning is het meest geschikt voor een perceel? De woningtypetoets of woontoets geeft richtlijnen aan architecten en ontwikkelaars over welk type woning waar thuishoort. Zo krijgen we in Gent een goede mix van het woonaanbod. 

Lees meer over de Woningtypetoets

Ruimte voor ouderen

De studie Ruimte voor ouderen biedt een leidraad aan wie kwaliteitsvolle assistentiewoningen wil aanbieden: zorgverstrekkers, investeerders en projectontwikkelaars. De studie bevat ook een praktische handleiding waarmee je kan nagaan of jouw initiatief beantwoordt aan de huidige en toekomstige noden van de Gentse ouderen.

Lees de studie Ruimte voor ouderen

Richtlijn voor voorgevelisolatie

Welke technische vereisten zijn nodig zijn om een vergunning te krijgen? Hou rekening met een aantal criteria zoals breedte van de stoep, het straatbeeld, ruimte voor signalisatie en nutsvoorzieningen en de isolatiewaarde van je gevelisolatie. Zo kan je je dossier meteen goed indienen.

Lees de richtlijn

Visienota informeel toeristisch logies

SInds april 2019 is het niet langer toegelaten om appartementen permanent om te vormen tot toeristisch logies. De 'Visienota informeel toeristisch logies' omvat ook een actieplan om ervoor te zorgen dat ook informele logies voldoen aan de regels van het Vlaams Logiesdecreet. Zo wil het stadsbestuur wonen in de stad mogelijk én aantrekkelijk houden. Het stedenbouwkundig kader geldt voor elke nieuwe aanvraag voor toeristisch logies.

Lees meer over de Visienota informeel toeristisch logies

Visienota nieuw groot logies

De ‘Visienota nieuw groot logies’ verfijnt het bestaande toeristische en ruimtelijk beleid. Ze maakt het mogelijk dat de Stad Gent de locatie meeneemt in de afweging van de goede ruimtelijke ordening bij de behandeling van aanvragen tot een omgevingsvergunning.

Lees meer

Beleidsvisie werken en ondernemen

Visienota detailhandel en horeca

Gent stelt als eerste centrumstad een eigen visienota op met een duidelijk toekomstbeeld voor handelsvestigingen.

Lees de visienota Detailhandel en horeca