Visienota informeel toeristisch logies

Het toerisme in Gent heeft de laatste jaren heel wat veranderingen doorlopen, waarbij het aanbod aan informele logies sterk is toegenomen.

Hierdoor kunnen meer mensen een authentieke ervaring beleven in Gent, wat zeker positief is. De druk die deze informele logies op de reguliere woningmarkt uitoefenen mag echter niet onderschat worden. Om die reden maakte de Stad Gent een stedenbouwkundig kader op voor elke nieuwe aanvraag voor toeristische logies.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Elke exploitant van toeristisch logies in Gent moet voldoen aan volgende regelgeving:

 

Wanneer heb je een omgevingsvergunning nodig?

Stedenbouwkundig maakt men een onderscheid tussen:

  • appartementen (en studio’s)
  • te beschermen eengezinswoningen (huizen met minder dan 220m² vloeroppervlakte)
  • grotere woningen (huizen met meer dan 220 m² vloeroppervlakte)
Vrij van vergunning

Iedereen mag zonder omgevingsvergunning en onbeperkt in de tijd, in alle soorten woningen (grote huizen, te beschermen eengezinswoningen en appartementen) een nieuwe logiesvorm uitbaten in nevenfunctie, voor zover deze exploitatie voldoet aan elk van onderstaande voorwaarden:

  • < 50% van de oppervlakte van de woning
  • <= 100 m²
  • max. 3 kamers voor max. 9 personen (indien meer: vergunningsplichtig obv artikel 4 ABR functiewijziging naar horeca)
  • en niet in strijd met specifieke voorschriften van toepassing op dat pand (RUP of BPA)

Iedereen mag zonder omgevingsvergunning, maar beperkt tot 4 periodes van elk maximaal 30 aaneengesloten dagen per jaar, in grote huizen en appartementen/studio’s, een nieuwe logiesvorm uitbaten in hoofdfunctie ( > 50% van de oppervlakte van de woning). Dit is echter verboden in te beschermen eengezinswoningen.

Niet vergunbaar

Het onbeperkt in de tijd omvormen van een te beschermen eengezinswoning of een appartement/studio naar een nieuwe logiesvorm in hoofdfunctie (> 50% van de oppervlakte van de woning)is niet toegestaan en zal geen vergunning krijgen.

Vergunningsplichtig en onder voorwaarden vergunbaar

In beperkte gevallen kan je een omgevingsvergunning krijgen voor het onbeperkt in de tijd omvormen van een groot huis naar een nieuwe logiesvorm in hoofdfunctie (> 50% van de oppervlakte van de woning), vb wanneer het gaat over een kleinschalig hotel, B&B of hostel. Onder een groot huis verstaan we alle huizen die geen te beschermen eengezinswoningen zijn. Dit kan enkel als  deze aanvraag strookt met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. Dit geldt niet voor de integrale omvorming naar informeel logies, vakantiewoningen,….

 

De visienota geldt vanaf 11 april 2019. Oudere dossiers, die al een stedenbouwkundige vergunning hadden, blijven die vergunning behouden.

De visienota is dus enkel van toepassing voor:

  • volledig nieuwe dossiers/exploitaties
  • oudere exploitaties die zich nu pas regulariseren, en voorheen geen stedenbouwkundige vergunning hadden

Meer weten?

Lees hier het Collegebesluit PDF (1.17 MB)