Leefloon aanvragen

Heb je geen of een te laag inkomen en kan je dat niet veranderen? Je kan een leefloon aanvragen. Dit is een soort minimuminkomen.

Waar gaat het over?

Heb je geen inkomen of is jouw inkomen lager dan het bedrag van een leefloon (zie verder onder ‘Bedrag’) en kan je dit niet veranderen? Dan kan je een (bijpassing tot) leefloon aanvragen. Zo komt jouw inkomen tot op de hoogte van het leefloonbedrag voor je gezinssituatie.
Heb je een andere nationaliteit, dan heb je in sommige gevallen geen recht op leefloon, maar wel op equivalent leefloon. Het gaat om hetzelfde bedrag en dezelfde procedure.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw werkelijke verblijfplaats is in Gent. Je hebt er jouw domicilie of gewoonlijk verblijf (bv. als je dakloos bent).
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je bent een
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden;
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • staatloze;
  • erkende vluchteling;
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of meer). Als minderjarige heb je ook recht op het leefloon als je getrouwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.
 • Je hebt te weinig bestaansmiddelen. Dat zijn alle soorten inkomsten binnen het huishouden. Je weet op het ogenblik van de aanvraag niet hoe aan voldoende inkomsten te geraken.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat dit niet gaat om medische redenen of om billijkheidsredenen (bijvoorbeeld als het OCMW samen met jou eerst nog andere problemen wil aanpakken).
 • Je hebt jouw recht op alle andere sociale uitkeringen uitgeput (bv. je hebt een werkloosheidskering aangevraagd, een studietoelage, pensioen, onderhoudsgeld,…). 

Hoeveel bedraagt het leefloon?

Het bedrag waarop jij recht hebt, hangt af van jouw gezinssituatie:

Categorie 1: Samenwonende

Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt en samen huishoudelijke taken of activiteiten doet. Dat is niet noodzakelijk jouw partner. Je maatschappelijk werker bekijkt je individuele woonsituatie om te beoordelen tot welke leeflooncategorie je behoort.

Categorie 2: Alleenstaande

Wanneer je alleen woont.

Categorie 3: Samenwonende met gezinslast

Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt. Woon je in dit geval samen met een partner, dan geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Bedragen leefloon vanaf 1 mei 2024

Leefloon op jaarbasis Leefloon op maandbasis
Categorie 1: Samenwonende persoon

​€ 10.105,38

​€ 858,97

Categorie 2: Alleenstaande persoon

€ 15.158,08​

​€ 1.288,46

​Categorie 3: Persoon die samenwoont met een gezin ten laste

​€ 20.485,33 

€ 1.741,29

Wat heb ik nodig?

 • Identiteitskaart
 • Huurcontract
 • Bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen (bv. voor gas, elektriciteit, water, huishuur, mutualiteitsbijdrage, internetaansluiting,...)
 • Bewijzen van de inkomsten (bv. loonfiches, kinderbijslag, onderhoudsgeld, beslissing RVA met schorsing werkloosheidsuitkering, ...) van jou en (als je die hebt) je partner, inwonende meerderjarige kinderen of ouders
 • Overzicht van het spaargeld
 • Eventueel inschrijvingsbewijs VDAB

Welke stappen zijn er?

Je kan een leefloon aanvragen in het welzijnsbureau in je buurt.
De eerste keer dat je langskomt ontvangt een onthaalmaatschappelijk werker jou. Breng dan al zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee. Aarzel zeker niet om langs te komen ook al heb je niet alle bewijzen.
Daarna wijst OCMW Gent je een vaste maatschappelijk werker toe die jouw situatie nog verder zal onderzoeken: verblijfssituatie, werkbereidheid, inkomen, gezinssamenstelling,…

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik een leefloonattest of attest niet-steunverlening krijgen?
  Heb je voor de aanvraag van een bepaalde hulpvorm of dienst een attest nodig dat aantoont dat je een leefloon ontvangt van OCMW Gent? Of omgekeerd, dat je geen OCMW-steun trekt?
  Ga met jouw identiteitskaart naar het welzijnsbureau in je buurt. De baliemedewerker kan er het nodige onderzoek doen en een attest voor je afdrukken.

Gelijkaardige producten