Visienota nieuw groot logies

Waar vestigen toeristische logies zich bij voorkeur in Gent? Bekijk de richtlijnen voor nieuw groot toeristisch logies in Gent.

Wat is nieuw groot toeristisch logies?

  • Groot: kamergerelateerd logies vanaf 16 verhuureenheden, zoals gedefinieerd in het Logiesdecreet.
  • Nieuw: logies dat buiten het in 2022 bestaand groot logies en 10 projecten voor toekomstig groot logies valt (zie analysenota p.13 als bijlage).

In totaal gaat het om 3 documenten:

De gemeenteraad keurde de visienota goed op 27 november 2023 als beleidsmatig gewenste ontwikkeling, of BGO. Dat betekent dat we hiermee rekening houden bij het beoordelen van de goede ruimtelijke ordening in een omgevingsvergunningsdossier.

Waarom deze nota?

De Stad Gent had nog geen uitgewerkte ruimtelijke visie die beschrijft waar toeristisch logies zich bij voorkeur vestigt. Daardoor hadden initiatiefnemers geen houvast bij de uitwerking van hun projecten. Logies vestigden zich ook niet spontaan in alle delen van het Kunstenkwartier. De Stad Gent kon de beleidslijn om toerisme te spreiden over het hele Kunstenwartier niet meenemen in de behandeling van aanvragen tot omgevingsvergunning. Bovendien blijken de inwoners van het gebied binnen de R40/N430 (stadsring) doorheen de jaren meer hinder te ondervinden door toerisme in de binnenstad.

Wat is het doel van de nota?

  • het bestaande toeristische en ruimtelijke beleid verfijnen
  • de locatie meenemen in de afweging van de goede ruimtelijke ordening bij de behandeling van aanvragen tot omgevingsvergunning (‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’)
  • het stedelijk milieu beschermen en meewerken aan een zorgvuldig ruimtegebruik
  • initiatiefnemers die investeringsdossiers voor nieuw logies in Gent uitwerken, inspireren om ook stil te staan bij de ruimtelijke aspecten van de keuze voor toekomstig toeristisch logies

Wat zijn de krachtlijnen van de visienota?

  • Volgens de visienota kan er geen groot kamergebonden logies meer bijkomen in het gebied binnen de huidige R40/N430 (stadsring) omdat bewoners van vooral dit gebied aangeven hinder te ondervinden door toerisme.
  • De visienota schuift een tiental voorkeursgebieden naar voor waar de Stad Gent nieuw groot kamergebonden logies verwelkomt. Deze plekken zijn uitvoerig beschreven en gemotiveerd in de nota ‘ruimtelijke potenties’.
  • De visienota is geen verordenend instrument en kan de bepalingen in een BPA of RUP niet tenietdoen. Dat betekent dat bijkomend groot logies nog steeds mogelijk is in bestemmingszones binnen BPA’s of RUP’s waar de voorschriften dit expliciet toelaten.
  • Uitzonderingen zijn ook mogelijk voor moeilijk ontwikkelbare panden, zoals beschermd erfgoed, als andere functies zoals wonen of werken er niet kunnen. De bewijslast daarvoor ligt bij de aanvrager.