Duidelijk toekomstbeeld voor handelsvestigingsbeleid

Gent stelt als eerste centrumstad een eigen visienota op met een duidelijk beleid inzake handelsvestigingen.

Met dit document wil de Stad Gent de uitdagingen waarmee de sector te kampen heeft benoemen en aanpakken (zie documenten onderaan)

Op 6 juli 2016 werd het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid goedgekeurd door het Vlaams parlement. Dit decreet geeft lokale besturen voor het eerst de mogelijkheid om een handelsvestigingsbeleid op zowel visie-, plan- als vergunningenniveau uit te tekenen. In een eerste fase maken de lokale besturen hun visie bekend en vervolgens leggen ze die vast in een ruimtelijke instrument. De visienota en het ruimtelijk instrument zijn tenslotte de basis voor het vergunningsbeleid. Deze visienota, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 februari 2018, is de eerste fase van dit proces.

Doelstellingen

De visienota koppelt economische doelstellingen aan een ruimtelijk kader. Gent wordt onderverdeeld in 6 typologieën, elk met zijn eigen doelstellingen en ondersteunende voorschriften:

Het kernwinkelgebied van 9000 Gent

Hier staat kernversterking centraal met de nodige aandacht voor verweving (wonen, werken, winkelen en vrije tijd). Dit kernwinkelgebied is een gebied met een voldoende grote concentratie van winkels en horeca en een bovenlokale aantrekking. Via stedenbouwkundige voorschriften en flankerend beleid wordt kleinhandel niet beperkt, maar gestimuleerd.

De kernwinkelgebieden van de deelgemeenten

Hier is er aandacht voor zowel kernversterking als nabijheid. Ook binnen deze kernwinkelgebieden wordt een stimulerend beleid inzake detailhandel gevoerd, maar er wordt geen grootschalige detailhandel toegestaan.

Baanwinkels

Baanwinkels zijn vooral gesitueerd langs de steenwegen en zijn een essentieel onderdeel van het handelsapparaat. Hier is er aandacht voor efficiënt en duurzaam grondgebruik en een hogere ruimtelijke kwaliteit in kader van verdichting, mobiliteit en aanbod. Via stedenbouwkundige voorschriften worden deze zones zoveel mogelijk geclusterd in kleinhandelszones. Baanwinkels zijn (onder andere omwille van hun grote ruimtebehoefte) een noodzakelijke aanvulling voor de kernwinkelgebieden.

Schakelstraten

Schakelstraten zijn winkelstraten die niet tot kernwinkelgebied behoren en die een specifiek ondersteuningsbeleid behoeven. Ze worden gekenmerkt door panden met kleinschaliger oppervlakten, relatief lagere huurprijzen, een sterke mix aan functies en veel zelfstandige ondernemers. Hier is er aandacht voor zowel nabijheid als verweving. In schakelstraten wordt de bestaande middenstand beschermd en is er ruimte om innovatieve concepten uit te werken. In dit gebied wordt een flankerend beleid ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld commerciële parkeerstraten.

Overige gebieden

Industriegebieden, havengebied en KMO-zones worden gevrijwaard voor andere functies. Hier is detailhandel en horeca niet toegelaten tenzij het gaat om gebonden faciliteiten.

Buurtwinkelgebied

Een buurtwinkelgebied is het tussengebied tussen alle voorgaande gebieden. De functie wonen is er dominant. De nadruk ligt op nabijheid, toegankelijk aanbod en de behoefte van de lokale bevolking. In dit gebied worden enkel buurtwinkels toegelaten. Dit zijn kleinhandelsbedrijven, dienstenbedrijven of horecazaken met een beperkte omvang, die een buurtverzorgend karakter hebben en voorzien in dagelijkse aankopen of een buurtversterkende dienstverlening.