Ruimtelijk rendement

Afwijkingsmogelijkheden op BPA’s en verkavelingen ouder dan 15 jaar

Door een wijziging in de Vlaamse wetgeving kan een bouwproject soms afwijken van de bouwvoorschriften in oude BPA’s. Op welke plaatsen is dit mogelijk en op welke niet? Dit heeft onder andere te maken met de toepassing van het begrip ‘ruimtelijk rendement’. Om vergunningsaanvragen transparant en doordacht te beoordelen, heeft de Stad Gent een beleidskader opgemaakt dat toont welke principes van de BPA’s we behouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen. Dit alles baseren we op de principes van Ruimte voor Gent.

Wanneer is een afwijking mogelijk?

Bij verkavelingen ouder dan 15 jaar en bij BPA’s die ouder zijn dan 15 jaar, zijn er meer afwijkingsmogelijkheden dan vroeger. Dit sedert de decreetswijziging van 8 december 2017. Toen wijzigde de Vlaamse Regering heel wat bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Wat betekent dit voor mijn project?

De wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hebben een invloed op hoe de Stad Gent de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen moet of kan beoordelen.

In sommige gevallen betekent dit bijvoorbeeld dat een project een bouwlaag meer kan krijgen, of dat een invulling met andere functies mogelijk is (handel, bedrijven, ...).

De beoordeling hiervoor gebeurt op basis van de afweging van de ruimtelijke ordening. Dit betekent dat we rekening houden met de bestaande toestand, de toekomstvisie voor de stad en de verhoging van het ruimtelijk rendement.

Ruimtelijk rendement betekent dat we efficiënter met ruimte willen omspringen. Dit door op sommige goed gekozen plaatsen meer bebouwing toe te laten en op andere plaatsen net meer open ruimte te laten.

Geënt op de principes van Ruimte voor Gent

Het beleidskader is gebaseerd op de principes van Ruimte voor Gent, somt op aan welke principes van de BPA’s we blijven vasthouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen.

In sommige gevallen staan we dus afwijkingen toe, in andere houden we vast aan bepaalde principes uit de BPA’s omdat ze in lijn zijn met de principes uit Ruimte voor Gent.

Over welke principes gaat het?

tijdslijn

Addendum: verruimde afwijkingsmogelijkheden op BPA’s

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 16 juli 2021 een addendum goed bij de nota Ruimtelijk Rendement.

We merkten dat we in een aantal gevallen vastliepen op de beperkingen die de Stad zichtzelf oplegde in de nota Ruimtelijk Rendement, terwijl de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wel ruimere afwijkingen mogelijk maakt. Dit was vooral zo in die gevallen waar deze beperkingen in tegenspraak zijn met de principes van Ruimte voor Gent (zoals efficiënt ruimtegebruik, verweving, tegengaan van versnippering van open ruimte, …).

In dit addendum geven we aan wanneer we een grotere wijziging afwegen en op welke manier dit kan gebeuren. Om te vermijden dat de verruimde afwijkingen ad hoc gebeuren, leggen we vast wanneer we deze verruimde afwijkingen wel of niet mogelijk zien en via welke procedure dit kan.