Gemeentelijke RUP's en BPA's

RUP’s en BPA’s zijn ruimtelijke bestemmingsplannen die voor elk perceel grond in Gent bepalen wat je wel en niet kan bouwen.

Raadplegen van de geldende RUP's en BPA's

Via de toepassing Vastgoedinformatie kan je opzoeken of de werken aan of rond jouw huis en tuin voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften. Je vindt er welke RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) en BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) geldig zijn op jouw eigendom.

Is er geen RUP of BPA geldig, dan zijn de voorschriften van een gewestplan of een gewestelijk RUP van toepassing. Het gewestplan kan je raadplegen op de website Geopunt (kies voor ‘gewestplan’ in de linkerkolom). De gemeentelijke RUP’s kan je raadplegen op de webtoepassing van Vlaanderen met digitale stedenbouwkundige informatie.

Bij twijfel, contacteer de Balie Bouwen.

Plannen in procedure

Hier vind je een overzicht van alle gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen die momenteel de opmaak- en goedkeuringsprocedure doorlopen. Lees een beknopte samenvatting van de krachtlijnen, bekijk welke stappen er nog moeten komen in de procedure of raadpleeg alle relevante documenten.

 • RUP 175 Afrikalaan

  Waarom wordt het RUP 175 Afrikalaan opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

  Lees meer
 • RUP 177 Rozebroeken

  Waarom maakt de Stad Gent het RUP 177 Rozebroeken op en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

  Lees meer
 • RUP 178 Sint-Bernadettestraat

  Waarom maakt de Stad Gent het RUP 178 Sint-Bernadettestraat op en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

  Lees meer

Jouw mening telt!

Een ruimtelijk uitvoerings- of bestemmingsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Belangrijk om te weten is dat je voor de meeste van deze procedures op minstens twee tijdstippen in het proces jouw mening en opmerkingen kunt formuleren bij een nieuw RUP.

 • Voor elke nieuwe RUP-procedure is er een informatiemoment met een rondvraag. Het stadsbestuur wil immers niet alleen beslissen wat er in je buurt zal gebeuren: het wil je in een vroeg stadium de kans geven om mee te denken en opmerkingen te geven.
 • In een latere fase moet het stadsbestuur verplicht een openbaar onderzoek doen. Ook dan kun je nog officieel je opmerkingen kwijt.

Ruimtelijke harmonie

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden, er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend.

De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan

Een gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) maakt de uitvoering van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan concreet. Bij hun beleidsbeslissingen moeten de verschillende betrokken overheden verplicht rekening houden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het RUP. Sinds 22 augustus 2018 is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van kracht, met name de Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent.

Een RUP moet een lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 2,5 jaar vooraleer een RUP-procedure afgerond is.

Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms wordt er ook binnen de context van een RUP-procedure een onteigeningsplan opgemaakt.

 • Een toelichtingsnota

In de toelichtingsnota kun je lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van jouw buurt past in het grotere geheel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dat omschrijft hoe de stad zich in de toekomst zal ontwikkelen.

 • Een grafisch plan

Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden …

 • Stedenbouwkundige voorschriften

Dit zijn de regels die je moet naleven als je op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijn …

 • Onteigeningsplan

Soms wordt er tijdens de procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan ook een onteigeningsplan opgemaakt. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden, om het RUP te kunnen realiseren.

Bijzonder plan van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het Gewestplan te verfijnen. 

Zo werd bijvoorbeeld in 2011 het RUP Park Duifhuisstraat goedgekeurd om o.a. een kinderdagverblijf te kunnen realiseren, wat met het vroeger geldende BPA niet mogelijk was. Door het goedkeuren in 2009 van het RUP Bruggen naar Rabot, kon een zwaar vervuilde industriële site na sanering worden omgezet naar woon- en parkgebied.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door RUP's. De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Naast de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden er ook provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt.

Planologisch attest voor bedrijven

Bedrijven die kampen met bestemmingsproblemen, bv. voor een eventuele uitbreiding van de bedrijfsgebouwen, kunnen los van deze procedure ook rechtszekerheid krijgen voor de toekomst van de onderneming, door het aanvragen van een planologisch attest.