Afrikalaan en omgeving

RUP 175 Afrikalaan

Waarom wordt het RUP 175 Afrikalaan opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Situering van het plangebied

Het plangebied situeert zich tussen de Koopvaardijlaan en de spoorweg Gent-Eeklo, die daar een brede bocht maakt richting de Dampoort. 

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied en wat zijn de krachtlijnen?

Het RUP Afrikalaan moet de buurt opwaarderen en toegankelijker maken. De ontplooiing van de Oude Dokken, de aanleg van de Verapaz-brug, de verlegging van de R40 naar de Afrikalaan en de nieuwe aansluiting aan het Dampoortknooppunt zorgen voor een volledig nieuwe dynamiek. Door een verouderd planningskader en de uitbreidingswensen van de economische spelers is een nieuw gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) noodzakelijk.

De stad Gent kiest nog steeds voor economie in dit gebied, maar voegt woningen en ondersteunende voorzieningen toe om tot een volwaardige, gemengde stadswijk van de toekomst te komen. Ten westen van de Afrikalaan houden we zo’n 55.000 m² bruto vloeroppervlakte vrij voor nieuwe maakbedrijven. In het zuidelijk deel is er ook ruimte voor kantoren omdat we daar op wandelafstand van het station zitten. Het gebied ten oosten van de Afrikalaan houden we voornamelijk vrij voor economische activiteiten. Bestaande bedrijven – zoals Christeyns – krijgen hun geëigende bestemming met aandacht voor de relatie ten aanzien van de nabijgelegen appartementen en woningen.

Naast maakbedrijven en kantoren, blijft wonen dus ook mogelijk in deze buurt. Op bepaalde, welgekozen plaatsen ten westen van de Afrikalaan, maar ook in de onmiddellijke omgeving van de Scandinaviëstraat, kunnen er zo’n 670 woningen bijkomen, een combinatie van woningen voor gezinnen en appartementen. Daarnaast is er ook ruimte voor kleine horeca, buurtwinkels en gemeenschapsvoorzieningen.

De Stad heeft de ambitie om er een hele nieuwe wijk van te maken, waar het aangenaam is om te wonen, te werken én te verblijven. Fietsers en voetgangers krijgen volop toegang tot het gebied. We voorzien voldoende ruimte voor groen en water en maken de nieuwe wijk klimaatbestendig. We breiden de bestaande parken langs het water verder uit en willen het Zeppospark verbinden met het Scandinaviëpark door een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan.

 

Huidige stand van zaken in het goedkeuringsproces

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het RUP Afrikalaan valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden (MER staat voor milieueffectrapportage).

  • Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota van het RUP goed op 25 juni 2020. Na goedkeuring door het college en een eerste publicatie op de website, is de startnota nog op een beperkt aantal punten aangepast. Het gaat enkel om redactionele aanpassingen en beperkt inhoudelijke aanpassingen in functie van de effectbeoordeling (zie hoofdstuk 7).
  • Van maandag 14 september 2020 t.e.m. donderdag 12 november 2020 liep een raadplegingsperiode. Op 14 oktober 2020 vond een inloopmoment plaats. Tijdens de raadplegingsperiode werd ook advies ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de betrokken Vlaamse en provinciale adviesinstanties.
  • De inspraakreacties en adviezen die tijdens de raadplegingsperiode werden ontvangen, zijn samengevat in de scopingnota. Het college van burgemeester en schepenen keurde deze nota goed op 1 april 2021. De scopingnota geeft ook aan hoe er met de aangereikte elementen zal worden omgegaan bij de verdere uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De nota bouwt daarbij voort op de goedgekeurde startnota (die integraal is opgenomen in de nota) en bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordeling die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Het advies van Team Externe Veiligheid is toegevoegd. De bepalingen van het Team MER inzake de reikwijdte, detaillering en inhoudelijke aanpak van het planmilieueffectenrapport (plan MER) zitten eveneens vervat in de nota.
  • In de onderaan deze infopagina toegevoegde procesnota zijn alle details opgenomen m.b.t. de aankondiging van de raadpleging en het participatiemoment. Van het participatiemoment is een verslag opgemaakt dat als bijlage is toegevoegd. De procesnota beschrijft ook de wijzigingen in de samenstelling van de overlegorganen en geeft een overzicht van de processtappen die volgen. Het laatste hoofdstuk bevat een niet - limitatief overzicht van de processen die parallel lopen aan de opmaak van dit RUP en van invloed zijn op de realisatie van het planvoornemen.

Verder verloop van de goedkeuringsprocedure

  • Het planteam maakt daarna het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Daarna vragen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een tweede maal advies over het plan, o.a. aan de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.
  • Het planteam maak het ontwerp van het RUP, dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Dan volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp van RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en brengt hierbij een advies uit bij de gemeenteraad.
  • Het planteam maak het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.
  • Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  • We verwachten middels een zeer voorzichtige prognose, dat het RUP finaal wordt goedgekeurd in de loop van 2022. Deze informatiepagina wordt stelselmatig bijgewerkt zodra er nieuwe elementen of procedurestappen zijn.

Veelgestelde vragen