RUP 175 Afrikalaan

Waarom maakt de Stad Gent het RUP 175 Afrikalaan op? Wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Omgeving Afrikalaan

Situering van het plangebied

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort: RUP) gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het plangebied. Het plangebied van dit RUP bevindt zich tussen de Koopvaardijlaan en de spoorweg Gent-Eeklo, die daar een brede bocht maakt richting de Dampoort. 

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied?

Het RUP Afrikalaan moet de buurt opwaarderen en toegankelijker maken. De bouw van heel wat woningen aan weerszijden van het Handelsdok, de aanleg van de Verapaz-brug, de verlegging van de R40 naar de Afrikalaan en de nieuwe aansluiting aan het Dampoortknooppunt zorgen voor een volledig nieuwe dynamiek. Het gebied is perfect geschikt voor nieuwe woningen. Tegelijk willen we in dit oude havengebied ruimte blijven bieden aan bedrijven en voorzieningen.

De oude bestemmingsplannen voldoen niet meer om hier een antwoord op te bieden. Daarom is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP noodzakelijk.

Krachtlijnen van het RUP Afrikalaan

Volwaardige, gemengde stadswijk van de toekomst

De Stad heeft de ambitie om van het gebied een hele nieuwe wijk te maken, waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te verblijven.

 • blijvende keuze voor economie
 • ook woningen en ondersteunende voorzieningen
 • ruimte voor fietsers en voetgangers
 • groen en water

Verschillende zones

In deze drie gebieden combineren we woningen met bedrijven en voorzieningen:

 1. tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan (ten zuiden van Christeyns): zone de ‘Spie’
 2. tussen de Föhrstraat en de Afrikalaan: zone ‘Kaap-Triferto’
 3. het gebied ten noorden van de Scandinaviëstraat: zone ‘Mercedes-Benz – Hedin’

We willen hier nieuwe wijken bouwen, met woningen voor gezinnen en appartementen. Er komen nieuwe parken en straten, kleine horeca, buurtwinkels en gemeenschapsvoorzieningen. Er blijft ruimte voor bedrijven. Op wandelafstand van station Dampoort zijn kantoren mogelijk. De bewoners van de woontorens aan de Scandinaviëstraat krijgen buren aan de overzijde van hun straat.

Economie

Het bedrijf Christeyns krijgt zijn geëigende bestemming. De Lübecksite en het gebied ten zuiden van de productiesite van Christeyns reserveren we enkel voor bedrijven.

Duurzaam en klimaatbestendig

 • Fietsers en voetgangers krijgen volop toegang tot het gebied. We voorzien voldoende ruimte voor groen en water en maken de nieuwe wijk klimaatbestendig.
 • We breiden de bestaande parken langs het water verder uit en willen het Zeppospark verbinden met het Scandinaviëpark door een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan.

Masterplannen

Voor elk van de gebieden waar we woningen combineren met bedrijven en voorzieningen, is een masterplan in opmaak. Het zijn de grondeigenaars of de door hen aangestelde ontwikkelaars die dit plan opmaken, in samenspraak met de Stad. Een masterplan onderzoekt hoe we de toekomstvisie concreet kunnen toepassen. Het bepaalt ook de strategie om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied te kunnen realiseren. Een masterplan bepaalt bijvoorbeeld welke fases nodig zijn voor de toekomstige concrete inrichting.

Stand van zaken goedkeuringsproces

Het ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich nu in de fase van het voorontwerp. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit voorontwerp goedgekeurd op 19 oktober 2023.

Bekijk hier de documenten van het voorontwerp:

Participatie

In het voorontwerp is rekening gehouden met de opmerkingen en bezorgdheden van de bewoners. In de procesnota lees je hoe dit is verwerkt in het RUP.

Op dinsdag 7 november 2023 legden we nogmaals de plannen voor tijdens een infomarkt in de Buurtloods Muide. We noteerden alle reacties en nemen die mee in het verdere ontwerp.

Tijdlijn

tijdslijn

Tijdlijn

Lees of download de startnota

Lees of download de scopingnota

 • Tweede adviesvraag aan de GECORO, de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties
 • Voorlopige vaststelling ontwerp-RUP door de gemeenteraad
 • Openbaar onderzoek van 60 dagen, met infomoment
 • Verwerking bezwaren door de Gecoro
 • Definitieve vaststelling RUP door de gemeenteraad
 • Publicatie beslissing in het Staatsblad