RUP 177 Rozebroeken

Waarom maakt de Stad Gent het RUP 177 Rozebroeken op en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Situering van het plangebied

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan omvat het zwem- en sportcomplex Rozebroeken en de directe omgeving daarvan. Het gaat om een gebied van 7 hectare in Sint-Amandsberg, dat paalt aan de grens met Destelbergen.

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor dit gebied?

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rozebroeken wil verduidelijken hoe we de zone met het sport- en recreatiecomplex Rozebroeken verder kunnen inrichten. Het beantwoordt daarmee aan de doelstellingen van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent, namelijk het ontwikkelen van stedelijke knooppunten voor sport en recreatie en het groeneruimtenetwerk.

Het RUP vervangt het huidige Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Sa-3 Sint-Baafskouter

Milieu-effecten

Voor de opmaak van het RUP is een onderzoek gebeurd naar mogelijke effecten op mens en milieu, een milieueffectrapportage of MER. Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Voor het RUP Rozebroeken moet daarom geen plan-MER worden opgemaakt.

Stand van zaken goedkeuringsproces

Het RUP Rozebroeken is pas opgestart. Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota goed op 7 december 2023. Van 30 december 2023 tot en met 27 februari 2024 loopt er een raadplegingsperiode. 

Raadpleeg de documenten

Je kunt de startnota en procesnota ook inkijken:

  • op scherm bij de Balie Bouwen van de Stad Gent, na afspraak
  • bij het onthaal van de gemeente Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen. Maak daarvoor een afspraak op info@destelbergen.be of via het nummer 09 228 33 09.

Geef je mening

Van 30 december 2023 tot en met 27 februari 2024 kan iedereen opmerkingen op de plannen doorgeven aan de Stad Gent. Dit kan door ofwel:

  • een (aangetekende) brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • een mail te sturen aan bouwen@stad.gent
  • je schriftelijke opmerkingen of suggesties af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen, na afspraak

Op donderdag 18 januari 2024 vond er een infomoment plaats in de inkomhal van LAGO Rozebroeken, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg.

Om ook de bewoners van de betrokken gemeente Destelbergen de kans te geven opmerkingen door te geven, is de procedure voor de start- en procesnota hernomen. Er vond al een eerste raadplegingsperiode plaats van 22 augustus tot en met 21 oktober 2023, en een infomoment op 26 augustus 2023.

Bij het verzamelen van de reacties zal een onderscheid gemaakt worden tussen persoonsgegevens (zoals het mailadres, naam en adres) en de inhoud van de inspraakreactie zelf. De persoonsgegevens komen niet in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Verder verloop van de goedkeuringsprocedure

tijdslijn