RUP 177 Rozebroeken

Waarom maakt de Stad Gent het RUP 177 Rozebroeken op en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Situering van het plangebied

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan omvat het zwem- en sportcomplex Rozebroeken en de directe omgeving daarvan. Het gaat om een gebied van 7 hectare in Sint-Amandsberg, dat paalt aan de grens met Destelbergen.

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor dit gebied?

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rozebroeken wil verduidelijken hoe we de zone met het sport- en recreatiecomplex Rozebroeken verder kunnen inrichten. Het beantwoordt daarmee aan de doelstellingen van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent, namelijk het ontwikkelen van stedelijke knooppunten voor sport en recreatie en het groeneruimtenetwerk.

Het RUP vervangt het huidige Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Sa-3 Sint-Baafskouter

Milieu-effecten

Voor de opmaak van het RUP is een onderzoek gebeurd naar mogelijke effecten op mens en milieu, een milieueffectrapportage of MER. Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Voor het RUP Rozebroeken moet daarom geen plan-MER worden opgemaakt.

Stand van zaken goedkeuringsproces

Het RUP Rozebroeken is pas opgestart. Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota goed op 15 juni 2023. Van 22 augustus tot en met 21 oktober 2023 loopt er een raadplegingsperiode. Je kan de startnota en procesnota hieronder inkijken, of op scherm bij de Balie Bouwen, na afspraak. 

Raadpleeg de documenten

Geef je mening

Van 22 augustus tot en met 21 oktober 2023 kan iedereen opmerkingen op de plannen doorgeven aan de Stad Gent. Dit kan door ofwel:

  • een (aangetekende) brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • een mail te sturen aan bouwen@stad.gent
  • je schriftelijke opmerkingen of suggesties af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen, na afspraak

Van 25 tot en met 31 augustus 2023 staan er infoborden in de inkomhal van LAGO Rozebroeken. Op zaterdag 26 augustus tussen 10 en 12 uur is de ruimtelijk planner aanwezig om uitleg te geven.

Bij het verzamelen van de reacties zal een onderscheid gemaakt worden tussen persoonsgegevens (zoals het mailadres, naam en adres) en de inhoud van de inspraakreactie zelf. De persoonsgegevens komen niet in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Verder verloop van de goedkeuringsprocedure

tijdslijn