RUP 179 Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek

Waarom maakt de Stad Gent het RUP 179 Spoorsites Moscou-Vogelhoek op en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

RUP Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek

Van 22 april tot en met 21 juni 2024 loopt de raadplegingsperiode over de startnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek. Dit is de formele start van het proces voor het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Als Stad vinden we het belangrijk om te vertrekken van jouw leefwereld als we nieuwe plannen maken. We maken een stad voor iedereen, met iedereen. Daarom geven we je graag heldere informatie over het volledige proces. Zo krijgt je de kans om op een goede manier te reageren en te participeren. Mensgericht plannen is één van de ambities uit onze structuurvisie ‘Ruimte voor Gent'.

Situering van het plangebied

Binnen de wijk Moscou-Vogelhoek liggen vier spoorwegsites, waarvan sommige nog in gebruik zijn: (1) de Arsenaalsite, (2) de Congobundel, (3) het ‘Spoorbosje’ (site ter hoogte van het Moscouviaduct) en (4) de Werkhuizensite. Deze sites vormen samen het plangebied van dit ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP). 

Waarom een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Op vandaag gelden op de spoorwegsites nog het gewestplan en oude bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Behalve spoorwegactiviteiten laten deze plannen ook bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen toe op delen van de sites.

In de toekomst komen de sites volledig of deels leeg te staan. De Stad Gent wil een toekomstige gemengde ontwikkeling mogelijk maken. Naast spoorweginfrastructuur, bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen willen we ook ruimte voor woningen, recreatie en groen. Daarom is een RUP nodig.

De Stad kiest ervoor om één RUP op te maken voor de 4 spoorwegsites. Zo kunnen we een evenwichtige herontwikkeling van de Arsenaalsite, de Congobundel, het ‘spoorbosje’ en de Werkhuizensite mogelijk maken. Hierbij houden we rekening met de draagkracht van de wijk, de bestaande erfgoed- en natuurwaarde en met de principes uit Ruimte voor Gent.

Wat voorafging

Aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ging al een heel traject vooraf. We verzamelden veel opmerkingen uit de wijk, we maakten een wijkstructuurschets en verschillende andere studies op, … Al deze zaken nemen we mee in dit RUP.

Hoe zien we de toekomst van de spoorsites?

In de startnota van het RUP staan 11 ambities voor de 4 spoorwegsites:

 1. Mensgericht plannen vormt de leidraad doorheen het proces: we vertrekken vanuit de leefwereld van bewoners en gebruikers.
 2. We houden rekening met de noden en plannen van de NMBS en Infrabel, ook bij de nieuwe ontwikkelingen.
 3. We creëren een samenhangend geheel van parken, pleinen en straten doorheen de wijk en een evenwichtig aanbod van stedelijke en wijkgebonden functies.
 4. We streven ernaar om de verschillende sites een eigen identiteit te geven op maat van de plek en de wijk.
 5. We zorgen ervoor dat wonen en werken samengaan in het bijzonder op de goed bereikbare plekken.
 6. We creëren ruimte voor sociaal en betaalbaar wonen.
 7. De bestaande structuur vormt de onderlegger voor een groen netwerk met voldoende woon- en wijkgroen.
 8. De sites zijn vlot bereikbaar te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.
 9. We respecteren de erfgoedwaarde van de verschillende sites, in het bijzonder van de Arsenaalsite.
 10. Tot de nieuwe ontwikkeling klaar is, maken we ruimte voor tijdelijke invullingen.
 11. We zetten in op een klimaatrobuuste wijk: meer groen, ontharding, duurzame energiesystemen, enz.

Milieu-effecten

Bij de opmaak van een RUP hoort ook een onderzoek naar mogelijke effecten op mens en milieu, een milieueffectrapportage of MER. Dit loopt gelijktijdig met de opmaak van het RUP.

Documenten inkijken

Het RUP Spoorsites Moscou-Vogelhoek is pas opgestart. Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota goed op 21 maart 2024. Van 22 april tot en met 21 juni loopt er een raadplegingsperiode.

Kijk de startnota en procesnota hieronder in: 

Inkijken kan ook:

 • op scherm bij de Balie Bouwen van de Stad Gent, na afspraak
 • bij het onthaal van de gemeente Melle, Gemeenteplein 1, 9090 Melle. Maak daarvoor een afspraak via grondgebiedszaken@melle.be of tel. 09 210 07 52.
 • bij het onthaal van de gemeente Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

Kom naar de infomarkt of de zitdagen

Op zaterdag 4 mei 2024 is er een infomarkt over het RUP Spoorwegsites Moscou-Vogelhoek. Je komt er alles te weten over de plannen, over de eerdere studies die al gebeurd zijn, over de geschiedenis van de sites, … Je kan je vragen stellen aan experts van de Stad Gent en je kan je opmerkingen doorgeven.

Infomarkt

 • Wanneer: zaterdag 4 mei 2024 tussen 10 en 15 uur
 • Waar: refter basisschool de Sportschool, Jules de Saint-Genoisstraat 93, Gent
 • Toegang gratis, inschrijven niet nodig

Extra zitdagen

Kan je niet aanwezig zijn of heb je extra vragen? Kom dan naar één van de zitdagen. Experts zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden:

 • vrijdag 17 mei 2024, van 15 tot 18.30 uur tijdens de Moscou Markt bij Santo
 • vrijdag 7 juni 2024, van 15 tot 18.30 uur tijdens de Moscou Markt bij Santo
 • woensdag 12 juni 2024, van 15 tot 18.30 uur in Buurthuis De Porre
 • zaterdag 15 juni tijdens het buurtfeest in wijkpark De Porre

Geef je mening

Tijdens de raadplegingsperiode van 22 april tot en met 21 juni 2024 kan je opmerkingen op de startnota en de procesnota bezorgen op één van volgende manieren:

 • via mail aan bouwen@stad.gent
 • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • door opmerkingen af te geven aan de Balie Bouwen in het Stadskantoor, na afspraak

Verder verloop van de goedkeuringsprocedure

Dit is nog maar de startfase van de opmaak van dit RUP. Dit zijn de volgende stappen:

 • Adviesvraag aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) en de Vlaamse en provinciale adviesinstanties
 • Verwerking adviezen en inspraakreacties in scopingsnota
 • Opmaak voorontwerp van RUP
 • Goedkeuring voorontwerp door college van burgemeester en schepenen
 • Tweede adviesronde
 • Opmaak ontwerp van RUP
 • Voorlopige vaststelling ontwerp door gemeenteraad
 • Openbaar onderzoek van 60 dagen. Wie dat wenst, kan dan opmerkingen en bezwaren indienen over het ontwerp van RUP.
 • De Gecoro bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en breng een advies uit aan de gemeenteraad.
 • Opmaak eindontwerp
 • Definitieve vaststelling RUP door de gemeenteraad
 • Publicatie beslissing in het Belgisch Staatsblad
 • RUP van kracht 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad