Wijk­struc­tuur­schets Moscou-Vogelhoek (goedgekeurd)

Samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners

wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek header

Een wijkstructuurschets voor en door de bewoners

Moscou-Vogelhoek ligt tussen de Brusselsesteenweg en de gemeentegrenzen van Melle en Merelbeke. Typerend voor deze wijk is de grote aanwezigheid van spoorwegen en loodsen van de NMBS. Het wijkpark ‘De Porre’ is bij iedereen gekend en vormt een populaire ontmoetingsplek. Moscou-Vogelhoek is een wijk met een boeiend verleden en daar kunnen de bewoners die er geboren en getogen zijn, heel wat over vertellen. De laatste jaren komen jonge gezinnen er ook graag wonen. Groene ruimte vind je dan weer iets meer in de deelbuurt Vogelhoek, waar kinderen spelen op de ‘weide’.

De Stad Gent maakte voor de wijk een wijkstructuurschets op. De wijkstructuurschets brengt meer samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds uit van een meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bewoners en gebruikers van de wijk.

De wijkstructuurschets bestaat uit 2 documenten: een synthesenota en een inspiratiedocument. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 6 oktober 2022 de synthesenota goed en nam kennis van het inspiratiedocument. Beide documenten lees je best samen. Vanaf nu kunnen we de toekomstvisie uit de synthesenota gebruiken als één van de afwegingen om aanvragen voor omgevingsvergunningen in Moscou-Vogelhoek te beoordelen (‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’). Ontwerpers van gebouwen, parken en straten kunnen de visie toepassen bij projecten in de wijk.

Het inspiratiedocument verbeeldt in tekst, schetsen en referentiebeelden de ruimtelijke toekomstvisie op de wijk.

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Waarom een wijkstructuurschets voor Moscou-Vogelhoek?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, … van die wijk.

Vijf toekomstbeelden voor een betere wijk

De vijf tekeningen zijn simulaties van hoe de wijk Moscou-Vogelhoek er in de toekomst zou kunnen uit zien. Ze zijn gebaseerd op ideeën van wijkbewoners. Samen vormden ze de basis voor de opmaak van de wijkstructuurschets.

Groen verblijf in Moscou-Vogelhoek

 • Beeld je in: een nieuw park met ontmoetingsruimte aan de Werkhuizenstraat! Jong én oud zouden er kunnen genieten van levendige taferelen, maar ook van de rust in het groen

 • We richten de publieke ruimte anders in.  Groene restruimtes pakken we aan en we zorgen voor zowel actieve als rustigere plekken, zodat alle bewoners zich er thuis voelen.

Brusselsesteenweg anders bekeken

De Brusselsesteenweg? Op het eerste zicht niet aantrekkelijk. Maar wat als we van de steenweg een levendige boulevard zouden maken met bijzondere aandacht voor kleine ondernemers, groen en verkeersveiligheid?

Industrieel verblijf in Moscou

 • De sporen aan de Congobundel krijgen op termijn een nieuwe bestemming! Ons idee: jongeren kunnen hun sportieve grenzen verleggen en op de tribune kunnen ze zien en gezien worden. Ook andere sportievelingen meer dan welkom! 

 • We maken van de sporen - die nu vaak een barrière vormen - een verbindend element door er fiets- en wandelpaden langs te leggen die groene plekken in de wijk verbinden.

De toe­komst­beel­den en andere interessante plekken vanuit een helikopter

Download de overzichtskaart PDF (3.79 MB)

Wat zijn de uitdagingen waar de wijk voor staat?

Aanbevelingen

Voor elk van die uitdagingen doet de wijkstructuurschets een aantal aanbevelingen om hiermee om te gaan. In totaal krijgen we 18 beleidsaanbevelingen. We lichten er enkele uit. Je kan alle aanbevelingen nalezen in de synthesenota.

 • Wat zegt de wijkstructuurschets over de herontwikkeling van de spoorsites?

  De ontwikkeling van de spoorwegsites moeten we aangrijpen om een antwoord te bieden op bestaande en toekomstige noden, zoals bijkomende betaalbare woningen en meer wijkgroen. Voor elke spoorwegsite zijn er een reeks specifieke aanbevelingen.

  Lees meer
 • Wat zegt de wijkstructuurschets over sluipverkeer en parkeerdruk?

  Het is belangrijk om in te zetten op een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de randen van de wijk en de verbindingen naar de omliggende wijken Gentbrugge, Ledeberg en Merelbeke station.

   

  Lees meer
 • Wat zegt de wijkstructuurschets over betaalbaar en kwaliteitsvol wonen?

  We moeten zorgen voor voldoende betaalbaar woonaanbod, ook op de particuliere woonmarkt. Het is belangrijk om diverse woontypologieën en woningen voor diverse doelgroepen te realiseren.

  Lees meer

Tijdlijn stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een beter wijk

verkennen

ontwerpen

verdiepen

ontwerpen en aftoetsen

informeren en aftoetsen

beslissen en inspireren

Lees meer over de wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek