Arsenaalsite wordt een nieuw verweven stadsdeel met de klemtoon op economie

De Stad Gent heeft een toekomstvisie klaar voor de Arsenaalsite, een voormalige werkplaats van NMBS in de wijk Moscou-Vogelhoek.

Op de site kan een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies waar de klemtoon op economie ligt en met respect voor het bouwkundig erfgoed. Voor het zover is, wordt een gelijkaardige tijdelijke invulling gezocht.

Stedelijk knooppunt

De 12 hectare grote Arsenaalsite, in eigendom van NMBS, is gelegen op een strategische locatie in de nabijheid van de E17 en de N9 Brusselstesteenweg. De site is vlot bereikbaar met zowel trein, tram als bus en heeft de capaciteit om zich verder te ontwikkelen tot een belangrijk stedelijk knooppunt.

Ruim een jaar onderzocht een studiebureau in opdracht van de Stad Gent en NMBS hoe de Arsenaalsite een vernieuwend, verweven en verbonden stadsdeel kan worden. Het stadsbestuur heeft nu de krachtlijnen van deze studie goedgekeurd. De toekomstige koper moet zich baseren op die visie, rekening houden met de erfgoedwaarde van de gebouwen, met de draagkracht van de buurt en met de geldende beperkingen qua bouwhoogtes. Om alles goed uit te werken, moeten er zowel voor de tijdelijke als voor de definitieve invulling van de site participatieve trajecten worden opgezet met alle belanghebbenden.

Nieuw stadsdeel met alle voorzieningen

Op de site kan een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies met een klemtoon op duurzame economische ontwikkelingen. De site is de ideale locatie voor onder andere startende (maak)bedrijven en scale-ups om te experimenteren, te testen en door te groeien. Daarnaast kan een beperkt deel van de economische ruimte ook ingenomen worden door duurzame, stedelijke logistiek. Om tot een verweven stadsdeel te komen, kan er ook ruimte komen voor diverse vormen van wonen (onder andere 20% sociaal wonen en 20% budgethuur) én voor een extra aanbod rond opleidingen, sport en cultuur.

Er gaat ook aandacht naar de Arsenaalsite als een plek van samenkomst en samenwerking voor de ruimere buurt. Denk daarbij aan het meervoudige gebruik van ruimtes, gemeenschappelijke afvalverwerking, gedeelde vergaderruimtes, enzovoort. Het nieuwe stadsdeel moet ook een goede aansluiting hebben met de omliggende woningen, zodat ook die bewoners de site kunnen gebruiken en er een meerwaarde is voor de buurt.

De site, opgericht in 1881, herbergt tot slot waardevol industrieel erfgoed, zoals gebouwen en sporen. Ook daar zal de toekomstige ontwikkelaar rekening mee moeten houden. Ook ontharding en het inpassen van nieuwe pleinen en groenzones behoren tot de toekomstvisie voor de site.

Tijdelijke invulling

In afwachting van de definitieve stedelijke ontwikkeling van ‘Het Arsenaal’ stelde NMBS, in nauwe samenwerking met Stad Gent,  de Gentse onderneming Revive aan om een ambitieuze tijdelijke invulling te geven aan haar voormalige werkplaats. Revive krijgt de opdracht om in de periode van 2022-2025 nieuw leven te blazen in de site.

De Stad Gent heeft een duidelijke visie voor deze site geformuleerd, op basis van de krijtlijnen uit “Ruimte voor Gent” en verder ontwerpend onderzoek in de conceptstudie. Bij de definitieve invulling kan op de site een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies met een klemtoon op duurzame economische ontwikkelingen.

Om leegstand en verwaarlozing te vermijden krijgt de site de eerstkomende jaren een tijdelijke invulling. In dat kader zijn NMBS en de Stad Gent  samen  op zoek gegaan naar een concessiehouder die tot 31 december 2025 activiteiten wil opzetten op de site die de toekomstvisie voor het terrein zoveel mogelijk weerspiegelen.

De gekozen kandidaat, Revive, beschikt in binnen- en buitenland over de nodige ervaring in de opstart en het beheer van tijdelijke invullingen van sites, in afwachting van een definitieve herbestemming. De keuze voor Revive als tijdelijke invuller is ingegeven door hun cocreatieve aanpak, de diversiteit aan spelers en thema’s die ze op de site willen huisvesten en tot slot hun aandacht voor de omliggende buurt.

Revive gaat voor co-creatie met een reeks partners waarbij de kruisbestuiving tussen de diverse thema’s ook de definitieve invulling zal vormgeven. Het gaat onder andere om sport- en culturele activiteiten en events, onderwijs en onderzoeksinitiatieven (bv een fieldlab), ondernemingen uit de buurt en het opzetten van een foodhall en een microbrouwerij. Kortom, een brede waaier aan activiteiten. Ook de piste om nightlife te organiseren op de arsenaalsite zullen ze verder onderzoeken.

Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang. De Stad organiseert eind augustus een infomoment voor de buurt. Buurtbewoners zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op het infomoment krijgt de buurt een toelichting over de plannen voor de tijdelijke invulling. Tegelijk zal de link worden gelegd naar de visie op de definitieve ontwikkeling op de site en naar de wijkstructuurschets in opmaak. De echte start van de tijdelijke invulling is voorzien voor januari 2022.