Beleidskaders voor stadsvernieuwing

Alle grote stadsvernieuwingsprojecten in Gent kaderen in een ruimere visie van de Stad Gent over de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Via stadsvernieuwingsprojecten willen we bepaalde wijken of stadsdelen een nieuw elan geven en er de levenskwaliteit verhogen. Dat kan bijvoorbeeld met extra woongelegenheden, renovaties, meer groen en sociale buurtinitiatieven.

Om deze projecten te realiseren is er een brede visie nodig. Waar kunnen nieuwe woningen bijkomen en hoeveel? Hoe kunnen we deze woningen in een leefbare, groene omgeving inpassen? Met oog voor de klimaatuitdagingen van de toekomst en in relatie tot een goed gestructureerd openbaar domein? 

De stedelijke ontwikkeling van een stad als Gent laat zich dan ook niet samenvatten in een opsomming van kortlopende projecten. De Stad moet zowel denken aan het welzijn van deze generatie als aan de mogelijkheden van toekomstige generaties Gentenaars. Langetermijnplanning met aandacht voor inspraak, participatie en cocreatie is daarbij een basisvereiste. Precies daarom zetten we in op drie belangrijke pijlers: zowel op economisch, sociaal-cultureel als ruimtelijk vlak moet de stad (be)leefbaar zijn.

Beleidskaders ruimtelijke ordening

Beleidskaders wonen

Beleidskaders milieu, groen en klimaat

Beleidskaders werken en ondernemen

Beleidskaders mobiliteit

   

  Beleidskaders ruimtelijke ordening

  Ruimte voor Gent

  Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zijn duurzame, creatieve oplossingen nodig. Hoe biedt Ruimte voor Gent, het nieuwe ruimtelijk structuurplan van de stad, hier een antwoord op?

   

  Wijkstructuurschetsen

  Hoe blijft je wijk een aangename plaats om te wonen, werken, naar school te gaan, te ontspannen? We moeten een antwoord vinden op veel ruimtelijke uitdagingen. Daarom maakt de Stad Gent de komende jaren samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven in een aantal wijken een wijkstructuurschets op. Zo bouwen we samen aan een wijk waar het goed leven is: nu, over enkele jaren en in de verre toekomst, voor jou, je kinderen en kleinkinderen.

   

  Integraal plan openbaar domein

  Wij willen meer samenhang brengen in de inrichting van de publieke ruimte. Daarom ontwikkelden we het Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD): een handleiding voor elke ontwerper van projecten in de publieke ruimte in Gent.

  Nota ruimtelijk rendement

  Door een wijziging in de Vlaamse wetgeving kan een bouwproject soms afwijken van de bouwvoorschriften in oude BPA’s (bijzondere plannen van aanleg). Op welke plaatsen is dit mogelijk en op welke niet? Dit heeft onder andere te maken met de toepassing van het begrip ‘ruimtelijk rendement’. Om vergunningsaanvragen transparant en doordacht te beoordelen, heeft de Stad Gent een beleidskader opgemaakt dat toont welke principes van de BPA’s we behouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen. Dit alles baseren we op de principes van Ruimte voor Gent.

   

  Water in de stad

  In de beleidsvisie 'Water in de stad' bekijken we de huidige en toekomstige rol van water in Gent vanuit verschillende perspectieven: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie en waterkwaliteit.

   

  Visienota Stadsbouwmeester

  Met deze nota stelt Peter Vanden Abeele voor hoe hij het eerste mandaat stadsbouwmeester Gent in de periode 2018-2023 verder zal invullen.

    Beleidskaders wonen

    Woningtypetoets

    Welk type woning is het meest geschikt voor een perceel? De woningtoets of woontoets geeft richtlijnen aan architecten en ontwikkelaars over welk type woning waar thuishoort. Zo krijgen we in Gent een goede mix van het woonaanbod. 

     

    Ruimte voor ouderen

    De studie Ruimte voor ouderen biedt een leidraad aan wie kwaliteitsvolle assistentiewoningen wil aanbieden.

    Beleidskaders milieu, groen en klimaat

    Groenstructuurplan: ruimte voor parken, natuur en bos

    Stad Gent gaat voor meer groen: meer parken, meer natuur en meer bos. Zo houden we de stad leefbaar voor mensen, dieren en planten. Om werk te maken van meer groen ontwikkelden we het groenstructuurplan. 

    Gents Klimaatplan

    De Gentse gemeenteraad keurde op 26 januari 2015 het Klimaatplan 2014-2019 goed. De uiteindelijke doelstelling is klimaatneutraal te zijn in 2050 of met andere woorden geen negatieve impact op het klimaat meer te hebben.

     

    Gents Klimaatadaptatieplan

    Gent heeft een actieplan om de stad aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

     

    Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent

    De landbouwstudie ‘Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent' biedt een kader voor een goed doordacht ruimtelijk landbouwbeleid.

     

     Duurzaamheidsmeters

     De Stad Gent en de Vlaamse overheid ontwikkelden systemen om de duurzaamheid te meten van stadsprojecten en economische sites zoals bedrijventerreinen en kantoorzones. Private ontwikkelaars kunnen deze duurzaamheidsmeters gebruiken als inspiratiebron.

     Beleidskaders werken en ondernemen

     Visienota detailhandel en horeca

     Gent stelt als eerste centrumstad een eigen visienota op met een duidelijk toekomstbeeld voor handelsvestigingen.

     Beleidskaders mobiliteit

     Mobiliteitsplan

     Het Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden. Het bestaat onder meer uit het Circulatieplan en het Parkeerplan.

      

     Wijkmobiliteitsplannen

     De Stad Gent wil dat het goed leven is in de wijken rond de binnenstad: aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud. Daarom maken we samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven nieuwe plannen voor jouw wijk. Zo bepalen we samen hoe het beter, veiliger en gezelliger kan voor iedereen.

      

     Parkeerrichtlijnen voor bouwprojecten

     De parkeerrichtlijnen bepalen hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen je moet voorzien bij bouwprojecten in Gent.