Wijk­struc­tuur­schets Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk (goedgekeurd)

Samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners

Zwijnaarde1

Een wijkstructuurschets voor en door de bewoners

Zwijnaarde - Pleispark - Schilderswijk is een veelzijdig gebied, versnipperd door snel- en andere wegen, maar met een duidelijke eigenheid. Ten zuiden van Gent is het goed leven voor jong en oud. Hier koestert men het gemeenschapsleven en het groene karakter. Door nieuwe maatschappelijke uitdagingen en klimaatdoelstellingen is er de laatste jaren ook al wat veranderd in de wijk. Dit merk je aan de aanleg van het Parkbos, de Parkbosbruggen, het Zwijntjesbos, de Nieuwe Melac, de nieuwe kern aan WZC Zonnebloem met park, de tram richting de stad, de opmaak van het RUP Technologiepark, de uitbouw van Eiland Zwijnaarde, verschillende bouwprojecten, …  Zwijnaarde evolueert snel.

De wijkstructuurschets brengt meer samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds uit van een meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bewoners en gebruikers van de wijk.

Het syntheserapport bestaat uit twee  delen: grijze pagina’s als beleidsmatige gewenste ontwikkeling (conform artikel 4.3.1.§2 VCRO) en witte pagina’s ter inspiratie.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 30 juni 2022 de grijze pagina’s uit het syntheserapport goed en nam kennis van de witte pagina’s en de bijlagen. Vanaf nu zal de Stad Gent de grijze pagina’s uit het syntheserapport gebruiken om aanvragen voor omgevingsvergunningen te beoordelen. Ontwerpers van gebouwen, parken en straten kunnen de visie toepassen bij nieuwe projecten in de wijk.

 

Hoe kunnen Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk in de toekomst evolueren?

Lees het syntheserapport PDF (14.4 MB)

De wijkstructuurschets vormt samen met het wijkmobiliteitsplan het wijkplan voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk.

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? En hoe zorgen we ervoor dat bestaande en toekomstige projecten op elkaar afgestemd worden? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Bekijk het filmpje

Waarom een wijkstructuurschets voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, ... van die wijk.

 

Negen ambities voor een betere wijk

Het ontwerpbureau Maat-ontwerpers en de Universiteit Hasselt gingen samen met de Stad Gent aan de slag met alle ideeën en suggesties uit de wijk. Ze onderzochten hoe de wijk een aangename plaats kan blijven om te wonen, te werken, naar school te gaan en te ontspannen. Dat leverde negen ambities op die dit mogelijk moeten maken.

Hoe kunnen we die ambities in de praktijk brengen?

De wijkstructuurschets stelt 6 concepten en een kader voor verdichting voor. Samen vormen ze de kapstok voor toekomstige ontwikkelingen in de wijk.

De wijkstructuurschets wordt momenteel afgerond. Nadat het college van burgemeester en schepenen de wijkstructuurschets heeft goedgekeurd, zal de Stad de wijkstructuurschets gebruiken om aanvragen voor omgevingsvergunningen te beoordelen. Ontwerpers van gebouwen, parken en straten kunnen de visie toepassen bij nieuwe projecten in de wijk.

 • Concept 1: Parkstrip - groenzones verbinden tot één geheel

  Door de groenzones Hekers, Zonnebloempark en de bufferzone van het Technologiepark te verbinden tot één geheel kan een ‘parkstrip’ ontstaan.

  Lees meer
 • Concept 2: oost-westfietsroutes door het centrum van Zwijnaarde – Rijvisschestraat

  Twee oost-westfietsroutes voor: groene en veilige fietsroutes, moeten fietsers en voetgangers van Pleispark, Rijvissche en de Schilderswijk naar de verschillende publieke voorzieningen in het centrum van Zwijnaarde brengen. Bovendien verbinden ze de twee groenklimaatassen (Parkbos en Scheldevallei) met elkaar.
   

  Lees meer
 • Concept 3: het ‘dorpspad’ verbindt Zwijnaarde met het Parkbos en de Scheldevallei

  We onderzochten hoe we het centrum van Zwijnaarde beter kunnen verbinden met het omliggende landschap. Ons voorstel is om De Ghellinck, het Zwijntjesbos en de Scheldevallei op een veilige en aangename manier met elkaar te verbinden via een ‘dorpspad’.

  Lees meer
 • Concept 4: de Groene Ring als ecologische, recreatieve en functionele verbinding

  We onderzochten hoe we de zone langs de R4/Ringvaart kunnen uitbouwen tot een groene ring voor de stad en de wijk. Deze vervult een ecologische, recreatieve en functionele rol.

  Lees meer
 • Concept 5: Groenklimaatas parkbos

  We willen de fietssnelweg langs de oude spoorwegbedding verder uitbouwen tot een groenklimaatas door het Parkbos.

  Lees meer
 • Concept 6: Groenklimaatas Bovenschelde

  We willen Zwijnaarde opnieuw verbinden met de Schelde door de uitbouw van drie toegangspoorten.

   

  Lees meer

Waar is ruimte voor bijkomende woningen?

De nood aan bijkomende woningen mag zich niet vertalen in ad hoc bouwprojecten. Daarom werken we aan de hand van drie parameters een kader voor verdichting in de wijk uit.

Nieuwe woningen kunnen op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of met de fiets. Ook locaties dicht bij voorzieningen zoals scholen, winkels en werkgelegenheid komen in aanmerking. Op die manier zijn we minder afhankelijk van de auto en kunnen we op fiets- of wandelafstand van de woning werken, naar school gaan, winkelen, …

Percelen die grenzen aan een van de 6 concepten van de wijkstructuurschets bieden ook kansen voor bijkomende woningen. Door slim te bouwen ontstaat er in de buurt meer plaats voor groen en doorsteken voor voetgangers en fietsers. Zo zorgen we voor een hogere woonkwaliteit.

Onderstaande kaart toont de plaatsen die op termijn kansen bieden voor bijkomende woningen. Het zijn plaatsen die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer of de fiets, dicht bij voorzieningen of grenzend aan één of meerdere concepten van de wijkstructuurschets. Net als bij de 6 concepten toont dit kader voor verdichting een wensbeeld hoe de wijk op lange termijn op een duurzame manier kan groeien, rekening houdend met ecologische en maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Het gaat om een zeer trage transformatie. De wijkstructuurschets biedt de mogelijkheid om toekomstige projecten af te toetsen aan een langetermijnvisie voor de wijk.

Aandachtspunten:

Bij een vraag naar bijkomende woningen kijkt de Stad steeds naar de omgeving. In een bouwblok dat goed scoort, maar vandaag al erg dichtbebouwd is of veel erfgoedobjecten bevat, is verdichting niet altijd mogelijk of enkel onder strikte voorwaarden.

 • Impact geluid
  Ondanks de mogelijk goede score moeten we in deze bouwblokken steeds rekening houden met de hoge impact van geluid. Geluidswerende maatregelen zijn hier dan ook noodzakelijk.
 • A. Historisch centrum Zwijnaarde
  De aanwezige erfgoedwaarde in de bouwblokken rondom het historisch centrum vraagt bijzondere aandacht.
 • B. Roosken en ’t Schaarken
  Doordat deze plaatsen al dicht bebouwd zijn, moeten toekomstige projecten voldoende open ruimte in de bouwblokken voorzien.
 • C. Verkavelingswijken
  In deze zones kunnen we vooral verdichten door meerdere kavels samen te herontwikkelen.

Tijdlijn: stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een betere wijk

VERKENNEN

VERDIEPEN

ONTWERPEN

TERUGKOPPELEN

VERWERKEN

WIJKMARKT

BESLISSEN EN INSPIREREN

Lees meer over de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk