Bestuurs­do­cu­men­ten raadplegen

Raadpleeg de documenten van Stad en OCMW Gent en van organisaties waar Stad of OCMW Gent bij betrokken is online.

 Stad Gent en OCMW Gent

Politie en brandweer

Autonome gemeentebedrijven (AGB’s)

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Welzijnsverenigingen

Autonome verzorgingsinstelling

Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's)

Hoe kun je een klacht tegen een beslissing indienen?

Ben je niet akkoord met een beslissing, dan kun je in veel gevallen klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Op de website van de Vlaamse overheid vind je heel wat informatie over de klachtenprocedure, zoals: 

  • Tegen welke beslissingen kun je klacht indienen?
  • Hoe kun je een klacht indienen?
  • Binnen welke termijn moet je klacht indienen?
  • Wat gebeurt er met jouw klacht?

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Register reglementen

Je kunt alle reglementen en verordeningen raadplegen op de pagina 'Bekendmaking reglementen'. Al die reglementen en verordeningen van Stad en OCMW Gent houden we ook bij in een ondertekend register. In het register vermelden we:

  • Het onderwerp van het reglement of de verordening.
  • Het orgaan dat het reglement of de verordening heeft genomen (namelijk de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of de burgemeester).
  • De datum van het reglement of de verordening.
  • De datum van bekendmaking van het reglement of de verordening.
  • Het volgnummer van het reglement of de verordening in het register. Alle reglementen en verordeningen noteren we immers chronologisch.

Wil je een uittreksel uit dit register? Je kunt dit opvragen via het formulier ‘bestuursdocumenten opvragen’