Beleidsnota's 2020-2025

Hieronder vind je de beleidsnota's voor de bestuursperiode 2020-2025.

Deze beleidsnota beschrijft de beleidskeuzes op het vlak van Facility Management. De nota gaat onder meer over het bouwen, onderhouden en beheren van gebouwen. Maar ook over logistiek, dus over (het aankoopbeleid van) alles wat de stad nodig heeft, bv. auto's, fietsen, kledij,... en zoveel meer.

De maatschappij én onze stad veranderen voortdurend en aan een razendsnel tempo. Gent groeit en bloeit als nooit tevoren. Met meer mensen, meer infrastructuur en meer bedrijvigheid, maar dat allemaal op dezelfde ruimte. Hoe we die ruimte invullen en hoe we de leefbaarheid voor elke ruimtegebruiker bepalen valt of staat met ons ruimtelijk beleid. In deze nota leest u welke keuzes het stadsbestuur maakt op vlak van het ruimtelijk beleid.

In deze beleidsnota bekijken we de uitdagingen en kansen voor onze overheidscommunicatie. Een snel evoluerend en uitdagend vakgebied in een sterk veranderende maatschappelijke omgeving.

Deze nota gaat over het evenementen- en feestenbeleid van Stad Gent. De bestuursploeg wil dat elke Gentenaar één of meerdere goeie feesten vindt naar zijn smaak en goesting. 
Helaas is de evenementsector hard getroffen door de coronacrisis. Uiteraard lees je in deze nota ook hoe het stadsbestuur de sector wil ondersteunen.

In deze beleidsnota vind je de ambities van het stadsbestuur van de komende jaren op vlak van Stedenbouw, architectuur, publieke ruimte, mobiliteit, historisch patrimonium en erfgoed.

Outreachend werken richt zich op de meest kwetsbare Gentenaars met een beperkt en fragiel netwerk. In deze beleidsnota leest u hoe Stad Gent inspanningen doet om iedere kwetsbare bewoner van Gent te bereiken. 

Een goede financiële werking is van levensbelang voor élke organisatie, en zeker voor een stadsbestuur. In deze nota vind je meer informatie over het Gentse financieel beleid de komende jaren.

De uitdagingen op het vlak van woonbeleid zijn enorm. In deze beleidsnota lees je hoe het stadsbestuur deze de komende jaren zal aanpakken.

Welke concrete acties zal het stadsbestuur nemen op vlak van onderwijs, opvoeding, jeugd en gezinsbeleid? En waarom? Dit alles lees je in deze beleidsnota.  

Toerisme is belangrijk voor onze stad. De nota 'Toerisme van de toekomst' focust op een leefbaar en authentiek Gent, voor bezoekers en Gentenaars. Uiteraard lees je in de nota en het addendum ook hoe stad Gent de sector door de coronacrisis wil loodsen.

Welke beleidskeuzes op vlak van cultuur maakt het stadsbestuur de komende jaren? Je leest het in deze nota. Drie rode draden zorgen alvast voor een stevige basis en een duidelijk werkkader:
- Gemeenschapsvorming, sociale cohesie en participatie;
- Gent als leeftijds- en kindvriendelijke stad;
- Diversiteit met focus op aanbod en publiek.

In deze nota zie je aan de hand van heel wat concrete acties hoe het stadsbestuur de komende jaren wil inzetten op het wijkbeleid en op beleidsparticipatie.

De nota 'Meer dan een slimme stad' beschrijft de beleidskeuzes die het stadsbestuur maakt op vlak van databeleid, innovatiebeleid en digitalisering.

Met om en bij 6.900 werknemers is Stad Gent een grote werkgever. Zij zetten zich allen in voor Gent en voor de Gentenaars. In deze beleidsnota lees je hoe Stad Gent de komende jaren wil inzetten op een vernieuwend, zorgend, dynamisch, positief en stimulerend personeelsbeleid. Het strategisch kader maakt deel uit van deze beleidsnota. Dit toont hoe het stadsbestuur het luik 'diversiteit' van de beleidsnota wil concretiseren.

Dit stadsbestuur maakt een duidelijke keuze: met meer mensen en meer middelen zetten we de strijd voor gelijke kansen en welzijn kracht bij. De Stad streeft naar een correcte beeldvorming, wil een vuist maken tegen alle vormen van discriminatie en racisme, zet in op samenwerking, ondersteunt kleine en grotere organisaties,... Hierover en veel meer lees je in de beleidsnota Gelijke kansen en Welzijn.
Het 'Actieplan Toegankelijkheid 2020-2021' hoort als bijlage bij deze nota.

Deze beleidsnota lijst een 40-tal acties op rond de internationale samenwerking en positionering van onze stad. Lokaal sterk verankerd, met de blik op de wereld. 

Met meer groen en natuur in de stad zorgen we voor een gezonde, kwaliteitsvolle leefomgeving voor alle Gentenaars. Lees in de beleidsnota de dertig acties die het Stadsbestuur de komende jaren voorziet om dit te realiseren. 

Het klimaatplan 2020-2025 is het derde Gentse klimaatplan. Dit plan van het voltallige stadsbestuur heeft raakvlakken met zowat alle beleidsdomeinen. 

In de beleidsnota 'Minder sluitstort en zwerfvuil, samen voor een Proper Gent', lees je onder meer hoe de Stad de problematiek van sluikstort en zwerfvuil de komende jaren zal aanpakken.

De Stad wil samen met Afvalintercommunale IVAGO verder inzetten op een goeie afvalaanbieding en -inzameling. Over deze en andere doelstellingen van IVAGO, lees je alles in deze beleidsnota. 

In de beleidsnota 'Leeftijdsvriendelijke stad' kom je te weten hoe de Stad de komende jaren het ouderenbeleid in Gent verder wil verbeteren. De belangrijkste leidraad hierbij is het concept ‘8 – 80 cities’: ingrepen in het publieke domein die goed zijn voor een 8-jarige en voor een 80-jarige, zijn goed voor iedereen.

Te veel luchtvervuiling en lawaai tast de leefbaarheid en gezondheid van alle Gentenaars en Gentbezoekers aan. In deze nota lees je welke acties Stad Gent wil ondernemen om de hinder door luchtvervuiling en geluid te beperken.

Het stadsbestuur zet in op een sterk gezondheidsbeleid en verdubbelt het budget voor acties die zijn pioniersrol op dat vlak verder zet. In de beleidsnota lees je meer en verneem je over welke concrete acties het gaat.

Het Gentse Armoedebeleidsplan formuleert 16 ambitieuze doelstellingen om armoede te voorkomen en bestrijden. Het doel? Dat elke Gentenaar menswaardig kan leven en volop kan deelnemen aan het leven in onze stad. 

Met een ambitieus Arbeidspact voor Gent wil het stadsbestuur diverse uitdagingen aangaan, samen met ondernemers, werknemers, sociale partners, VDAB, arbeidsmarktbemiddelaars, stadsdiensten en vele anderen. Het Gentse beleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst krijgt onder de vorm van 5,5 miljoen euro extra middelen tijdens deze legislatuur alvast een stevige basis mee.

Het stadsbestuur wil, samen met alle partners, Gent tot een technologiehoofdstad van Europa laten uitgroeien. Deze (ontwerp)beleidsnota lijst 75 acties op voor een sterke, future-proof economie in Gent.
In het addendum vind je de basis voor de bijkomende beleidslijnen naar aanleiding van de economische crisis door corona. 

In deze beleidsnota lees je hoe Dienst Burgerzaken wil inzetten op een snelle, persoonlijke en correcte dienstverlening naar de burgers. Verder kom je te weten hoe de Stad zal inzetten op de toegankelijkheid en vergroening van de begraafplaatsen. Ook lees je hoe de logistieke en protocollaire ondersteuning van het stadsbestuur en de diensten van de stad de komende jaren zal evolueren. 

Het drugsbeleidsplan bevat 56 acties en is opgesteld in nauwe samenspraak met het werkveld onder de regie van de Stuurgroep Drugsbeleid. Dat moet leiden tot een drugsalerte stad met zo min mogelijk schade of overlast door middelengebruik, en met een inclusief beleid voor personen in herstel.

In de beleidsnota Dierenbeleid worden de acties voorgesteld die het stadsbestuur tijdens de bestuursperiode 2020-2025 wil nemen om een efficiënt dierenbeleid verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Gent is een solidaire stad in hart en nieren. Lees in de beleidsnota hoe de Stad de komende jaren die internationale solidariteit wil verankeren en versterken. 

Het stadsbestuur wil alle Gentenaars aan het bewegen krijgen of houden, ongeacht hun leeftijd, beperkingen of sociaaleconomische achtergrond. Het sportbeleid zet daarom in op 2 grote sporen: 1. een divers en ruim aanbod aan sportinfrastructuur en 2. een toegankelijk en nabij sportaanbod.

In de beleidsnota Publiekszaken staan in totaal meer dan 30 acties om de dienstverlening aan de Gentse loketten de komende jaren nog efficiënter en klantvriendelijker te maken. Dit zal onder meer gebeuren door het uitrollen van het werken op afspraak aan loketten, een groter digitaal aanbod, Gentinfo bereikbaar maken via nieuwe kanalen en een centraal KAFKA-meldpunt voor klachten.