Bestuursdocumenten raadplegen

Raadpleeg de documenten van Stad en OCMW Gent en van organisaties waar Stad of OCMW Gent bij betrokken is online.

Stad Gent en OCMW Gent

Politiezone en brandweer

Autonome gemeentebedrijven (AGB’s)

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Welzijnsverenigingen

Autonome verzorgingsinstelling

Vereniging voor sociale dienstverlening

Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's)

Hoe kan je een klacht tegen een beslissing indienen?

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht kom je te weten hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.