Omgevingsvergunningsaanvraag voorbereiden

Een omgevingsvergunning aanvragen? Neem deze stappen voordat je je aanvraag effectief indient.

Door een tijdelijk lagere personeelsbezetting bij het team van omgevingsambtenaren proberen we alle nieuwe vragen en projecten via een eenmalige adviesverlening op weg te zetten. Ook geven we voorrang aan de formele vergunningsaanvragen, zodat er binnen de gestelde termijn een beslissing kan vallen. Hartelijk dank alvast voor je begrip.

Checklist ter voorbereiding van je aanvraag

 • Via onze overzichtskaart kun je zelf raadplegen welk RUP of BPA geldig is op uw perceel.
 • Welk soort vergunning je moet aanvragen: een melding, vergunning of verkaveling? Bepaalde werken zijn ook vrijgesteld van vergunning.
 • Heb je voor de werken een architect nodig?
  Voor eenvoudige projecten is de architect je eerste aanspreekpunt. Hij of zij heeft de expertise over de voorschriften, de bouw- en ruimtelijke kwaliteit bij projecten zoals het verbouwen of uitbreiden van een eengezinswoning of het plaatsen van een constructie in uw tuin. Dit geldt bij uitstek voor projecten waarvan gedetailleerde voorschriften bestaan, zoals eengezinswoningen binnen een verkaveling, een RUP of een BPA. De architect kent de context en de bestaande juridisch administratieve kaders, zoals het Algemeen Bouwreglement. Hij of zij zal je project begeleiden, uitwerken en de vergunningsaanvraag indienen.
 • Aanstiplijst hemelwater van de Stad Gent: de Stad Gent heeft haar eigen hemelwaterformulier. Voeg dit toe bij je bouwdossier, van zodra er in de aanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.
 • Lees zeker het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent, omdat voor sommige werken of handelingen nog aanvullende gegevens op het plan moeten staan.
 • Hier vind je op welke wetgeving de nieuwe procedures gebaseerd zijn.
 • Kun je je aanvraag enkel digitaal indienen?
 • Voldoet je aanvraag aan de stedenbouwkundige voorschriften? Informeer je bij de Balie Bouwen.

Let op: worden de werken uitgevoerd bij een Klasse 1-inrichting, dan moet je de omgevingsvergunningsaanvraag indienen bij het provinciebestuur, tenzij de activiteit voorkomt op de Vlaamse gesloten lijst.

Vooroverleg met Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Afhankelijk van de aard van de vraag en de complexiteit ervan, kan je vraag per mail, telefonisch of tijdens een fysiek overleg op afspraak beantwoord worden. De medewerkers van de Balie Bouwen zullen je informeren.

Welke documenten heb je nodig zodat de Stad Gent advies kan geven?
Om een vlotte eerste screening mogelijk te maken vragen we je om het vooroverleg goed voor te bereiden en het volgende ter beschikking te stellen:

 • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand. Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en –hoogte, afstand perceelsgrenzen, bruto- en netto-oppervlakte van het pand, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …).
 • Foto’s van de straat- en tuinzijde.

Wijkt je voorstel af van de voorschriften, geef dit duidelijk aan.
Op basis van de door jou aangeleverde info en plannen, kunnen wij het vooroverleg voorbereiden en inschatten of er een advies nodig is van de andere stadsdiensten. Afhankelijk van de complexiteit van je vraag of project, zal de omgevingsambtenaar oordelen wat de beste manier is om advies te geven. Als een effectieve bespreking zinvol is, zul je uitgenodigd worden voor een overleg op onze diensten. Is de vraag concreet genoeg om per mail of telefoon te beantwoorden, dan kan dat ook.

Mail je info en plannen door naar de Balie Bouwen of vul het contactformulier in.

Wat kun je verwachten?
Het antwoord dat je krijgt in het kader van een vooroverleg (per mail, per telefoon of in een fysiek overleg) is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een vergunning. De omgevingsambtenaar zal de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die je als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het is niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten, evenmin wordt uitspraak gedaan over de formele volledigheid van een aanvraag. Daarvoor is immers binnen de procedure expliciet tijd voorzien.
Een advies in het kader van een informeel vooroverleg is dus nog geen beslissing, het helpt je wel verder bij de uitwerking van een ontwerp dat door de omgevingsambtenaar gunstig kan worden geadviseerd. Het is ook mogelijk dat je nog doorverwezen wordt naar andere diensten zoals de brandweer, de dienst Monumentenzorg of de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Denk ook aan

 • Als je werken uitvoert aan een niet als monument beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht, is een melding nodig.
 • Wanneer je een eigendom koopt, is het noodzakelijk te weten waar de grens van je eigendom met de openbare weg ligt ('rooilijn').
 • Vraag de (her)aanleg van je trottoir of oprit aan.
 • Wil je een regenwaterafvoerpijp plaatsen tegen je voorgevel? Vraag dan tijdig je vergunning aan.
 • Er is een wegvergunning nodig om een constructie, vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, in of op de openbare weg te plaatsen.
 • Gebruik het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) bij de opmaak van je plannen. Op het GRB worden gebouwen en percelen beter weergegeven dan op een kadasterkaart.
 • Je voorgevel isoleren? Check de technische richtlijn voor het aanvragen van je vergunning.
 • Als je zekerheid wilt over een bepaald project of verkaveling, kan het nuttig zijn een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Aanmelden bij het omgevingsloket.
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token. Meer details vind je op de website van het omgevingsloket.