Algemeen Bouwreglement Stad Gent

Wil je (ver)bouwen in Gent? Check de stedenbouwkundige verordening met specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Wat is het Algemeen Bouwreglement?

Naast de Vlaamse en de provinciale stedenbouwkundige verordeningen is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Dit Bouwreglement regelt op lokaal niveau bepaalde aspecten rond gebouwen, verhardingen, afvalwater en hemelwater, wonen, parkeerplaatsen, studentenhuisvesting, …

Herstelverordening

De Stad Gent maakt een ‘herstelverordening’ op naar aanleiding van een recente rechtszaak. De Raad voor Vergunningenbetwistingen vernietigde daarbij een weigeringsbesluit van de deputatie omdat bepaalde artikels uit het Algemeen Bouwreglement onwettig zouden zijn. Aan het Algemeen Bouwreglement moet immers een onderzoek naar de milieu-effecten (plan-MER-Screening) voorafgaan. Ondertussen is die plan-MER-screening gebeurd. Er blijken geen aanzienlijke milieu-effecten te zijn.

De rechtspraak slaat op wijzigingen in het Algemeen Bouwreglement van na 21 juli 2004. Dat is de datum waarop de termijn voor omzetting van de Europese plan-MER-richtlijn in nationale wetgeving verstreek.

De herstelverordening is nodig om toekomstige beslissingen over omgevingsvergunningen die steunen op die artikels, niet in het gedrang te brengen. De Stad Gent wil op die manier de rechtsonzekerheid opheffen voor iedereen die bouwt en verbouwt in Gent.

Inhoudelijk verandert er aan het Algemeen Bouwreglement niets.

Hiervoor liep een openbaar onderzoek van 1 juli 2022 tot en met 30 juli 2022. Het reglement wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Documenten openbaar onderzoek inkijken?

Je kan de documenten ook op scherm komen inkijken bij de Balie Bouwen, na afspraak.