Algemeen Bouwreglement Stad Gent

Wil je (ver)bouwen in Gent? Check de stedenbouwkundige verordening met specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Wat is het Algemeen Bouwreglement?

Naast de Vlaamse en de provinciale stedenbouwkundige verordeningen is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Dit Bouwreglement regelt op lokaal niveau bepaalde aspecten rond gebouwen, verhardingen, afvalwater en hemelwater, wonen, parkeerplaatsen, studentenhuisvesting, …

Herstelverordening

De Stad Gent maakte een ‘herstelverordening’ op naar aanleiding van een recente rechtszaak. Er gebeurde een plan-MER-screening, waaruit blijkt dat er geen aanzienlijke milieu-effecten zijn. Die herstelverordening was nodig om toekomstige beslissingen over omgevingsvergunningen die steunen op die artikels, niet in het gedrang te brengen. Inhoudelijk is er aan het Algemeen Bouwreglement niets veranderd. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van september. Het huidige Bouwreglement is van kracht sinds 21 november 2022.

Arrest Raad van State over verbod stukverkoop studentenkamers

De Raad van State heeft het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2020 waarmee in het Algemeen Bouwreglement enkele passages in verband met de stukverkoop van studentenkamers werden ingevoerd, vernietigd bij arrest nr. 255.193 van 6 december 2022. Daarom zijn die passages ook verwijderd in het huidige Bouwreglement 2022. Het gaat om:

 • Artikel 39 bis (artikel 4.26 in het ontwerp van wijziging, zie hieronder bij ‘wijziging artikels’)
 • Een alinea in de toelichting van artikel 1 ‘Definities’ bij de definitie van een woning

Wijziging artikels rond impact openbaar domein, hemelwater en afvalbering

De Stad Gent wijzigt momenteel enkele artikels van het Algemeen Bouwreglement en voegt enkele artikels toe.  Het college van burgemeester en schepenen keurde dit goed op 1 december 2022. Het gaat vooral om voorschriften die te maken hebben met de impact op het openbaar domein, hemelwater en afvalberging. Ook zijn er enkele kleinere aanpassingen aan de voorschriften voor woningen.

Enkele voorbeelden:

 • We stimuleren ontwerpers om rekening te houden met de bestaande toestand van het openbaar domein: bestaande bomen, plantvakken, parkeerplaatsen aan de overkant van nieuwe inritten, …
 • Je mag geen ondergrondse ruimtes, zoals kelders of autobergplaatsen, onder het openbaar domein voorzien: op die manier blijft het mogelijk om bijvoorbeeld straatbomen te planten of afhellende rioolstelsels aan te leggen.
 • In smalle rijwoningen is vandaag al geen garagepoort toegelaten. We herwerken dit artikel, zodat duidelijker is wat ermee beoogd wordt.  Er moet een raamopening op de gelijkvloerse verdieping zitten. Daardoor houden de bewoners contact met de straat en heeft de buurt een levendige uitstraling. We verruimen het verbod op garagepoorten tot onderdoorgangen en autostaanplaatsen om dezelfde reden.
 • Let op met uitsprongen boven de openbare weg, zoals een erker of balkon: als die niet hoog genoeg zitten, is er gevaar op aanrijding door een vrachtwagen, bijvoorbeeld in een woonerf. Het huidige voorschrift wordt verfijnd, waardoor het risico op aanrijding beperkt blijft, maar er toch kleinschalige uitsprongen mogelijk zijn om esthetische, publiciteits- of functionele redenen. Bij nieuwbouw na sloop en werken aan een voorgevel tegen de straatkant moet je de bestaande verankering voor straatverlichting en tramleidingen altijd terugplaatsen. Dit is wettelijk verplicht, maar ontwerpers houden er niet altijd rekening mee, bijvoorbeeld bij glazen gevels. Door opname in het Algemeen Bouwreglement voegen we deze verplichting toe aan andere specifiek Gentse bouwvoorschriften.
 • Elk goed mag aan de openbare weg slechts één oprit hebben en de breedte ervan wordt beperkt, rekening houdend met de breedte van de straat. Voor terreinen met veel parkeerplaatsen of waar vrachtwagens  moeten kunnen laden en lossen is een bredere of een tweede oprit toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om opritten te voorzien via openbare parken of buurtparkings, zodat het groen behouden blijft en het openbaar domein openbaar blijft.
 • Niveauverschillen tussen een nieuwbouw  en het openbaar domein vang je op op eigen terrein: plaats dus geen hellingen of trappen op straat of op het trottoir.
 • Bij projecten vanaf 50 woningen, waarbij ook nieuw openbaar domein gepland is, moet je een ondergronds sorteerpunt voor afval voorzien. Dat bevordert het correct aanbieden van afval door bewoners. Ook sluikstorten zal op die manier verminderen.
 • We verduidelijken en herwerken de bestaande voorschriften voor een hemelwaterput en groendaken.
 • Bij nieuwe en uit te breiden horecazaken is een ruimte voor tijdelijke afvalstockage, al of niet in de openlucht, nodig om hinder te voorkomen op het openbaar domein.

Met deze aanpassingen wil de Stad Gent samen met de Gentenaars

 • maximaal streven naar een aantrekkelijk en kwaliteitsvol openbaar domein (wegen, pleinen, parken)
 • zorgen voor levendige straten en buurten
 • zoveel mogelijk onverharde ruimte behouden
 • bijdragen aan de klimaatadaptatie
 • het sluikstorten verminderen
 • het verkeerd aanbieden van afval tegengaan

Tegelijk met deze inhoudelijke wijzigingen wordt de indeling van het Algemeen Bouwreglement aangepast en worden alle artikels hernummerd.

Voor deze aanpassingen liep een openbaar onderzoek van 2 januari tot en met 31 januari 2023. De Stad Gent verwerkt nu de eventuele bezwaren en het advies van de Gecoro, de Deputatie en het Departement Omgeving. Daarna wordt het reglement voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

Alle aanpassingen bekijken?

 1. Ontwerp van de officieuze gecoördineerde tekst: voorlopige versie van het Algemeen Bouwreglement volgens de nieuwe indeling. De wijzigingen in de indeling ten opzichte van de geldende versie 2022 staan in het groen aangeduid. De inhoudelijke wijzigingen in bestaande artikels en nieuwe artikels ten opzichte van de geldende versie 2022 staan in het rood aangeduid.
 2. Tabel nieuwe artikelnummers in vergelijking met het huidige ABR
 3. Tabel oude artikelnummers in vergelijking met de nieuwe nummering