Algemeen Bouwreglement Stad Gent

Wil je (ver)bouwen in Gent? Check de stedenbouwkundige verordening met specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Wat is het Algemeen Bouwreglement?

Naast de Vlaamse en de provinciale stedenbouwkundige verordeningen is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Dit Bouwreglement regelt op lokaal niveau bepaalde aspecten rond gebouwen, verhardingen, afvalwater en hemelwater, wonen, parkeerplaatsen, studentenhuisvesting, …

Arrest Raad van State over verbod stukverkoop studentenkamers

De Raad van State heeft het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2020 waarmee in het Algemeen Bouwreglement enkele passages in verband met de stukverkoop van studentenkamers werden ingevoerd, vernietigd bij arrest nr. 255.193 van 6 december 2022. Daarom zijn die passages ook verwijderd in het Bouwreglement 2022.

Wijziging artikels rond impact openbaar domein en afvalbering

De gemeenteraad stelde de wijzigingen en aanvullingen van het Algemeen Bouwreglement definitief vast op 24 april 2023. Het gaat vooral om voorschriften die te maken hebben met de impact op het openbaar domein en afvalberging. Ook zijn er enkele kleinere aanpassingen aan de voorschriften voor woningen.

De wijzigingen en nieuwe artikels zijn van toepassing op omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2023. Tot die datum geldt nog de huidige versie 2022.

Enkele voorbeelden van wat gewijzigd of toegevoegd is:

 • We stimuleren ontwerpers om rekening te houden met de bestaande toestand van het openbaar domein: bestaande bomen, plantvakken, parkeerplaatsen aan de overkant van nieuwe inritten, …
 • Je mag geen ondergrondse ruimtes, zoals kelders of autobergplaatsen, onder het openbaar domein voorzien: op die manier blijft het mogelijk om bijvoorbeeld straatbomen te planten of afhellende rioolstelsels aan te leggen.
 • In smalle rijwoningen is vandaag al geen garagepoort toegelaten. We herwerken dit artikel, zodat duidelijker is wat ermee beoogd wordt.  Er moet een raamopening op de gelijkvloerse verdieping zitten. Daardoor houden de bewoners contact met de straat en heeft de buurt een levendige uitstraling. We verruimen het verbod op garagepoorten tot onderdoorgangen en autostaanplaatsen om dezelfde reden.
 • Let op met uitsprongen boven de openbare weg, zoals een erker of balkon: als die niet hoog genoeg zitten, is er gevaar op aanrijding door een vrachtwagen, bijvoorbeeld in een woonerf. Het huidige voorschrift wordt verfijnd, waardoor het risico op aanrijding beperkt blijft, maar er toch kleinschalige uitsprongen mogelijk zijn om esthetische, publiciteits- of functionele redenen. Bij nieuwbouw na sloop en werken aan een voorgevel tegen de straatkant moet je de bestaande verankering voor straatverlichting en tramleidingen altijd terugplaatsen. Dit is wettelijk verplicht, maar ontwerpers houden er niet altijd rekening mee, bijvoorbeeld bij glazen gevels. Door opname in het Algemeen Bouwreglement voegen we deze verplichting toe aan andere specifiek Gentse bouwvoorschriften.
 • Elk goed mag aan de openbare weg slechts één oprit hebben en de breedte ervan wordt beperkt, rekening houdend met de breedte van de straat. Voor terreinen met veel parkeerplaatsen of waar vrachtwagens of landbouwvoertuigen moeten kunnen laden en lossen is een bredere of een tweede oprit toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om opritten te voorzien via openbare parken of buurtparkings, zodat het groen behouden blijft en het openbaar domein openbaar blijft.
 • Niveauverschillen tussen een nieuwbouw  en het openbaar domein vang je op op eigen terrein: plaats dus geen hellingen of trappen op straat of op het trottoir.
 • Bij projecten vanaf 50 woningen, waarbij ook nieuw openbaar domein gepland is, moet je een ondergronds sorteerpunt voor afval voorzien. Dat bevordert het correct aanbieden van afval door bewoners. Ook sluikstorten zal op die manier verminderen.
 • Bij nieuwe en uit te breiden horecazaken is een ruimte voor tijdelijke afvalstockage, al of niet in de openlucht, nodig om hinder te voorkomen op het openbaar domein.

Met deze aanpassingen wil de Stad Gent samen met de Gentenaars

 • maximaal streven naar een aantrekkelijk en kwaliteitsvol openbaar domein (wegen, pleinen, parken)
 • zorgen voor levendige straten en buurten
 • zoveel mogelijk onverharde ruimte behouden
 • bijdragen aan de klimaatadaptatie
 • het sluikstorten verminderen
 • het verkeerd aanbieden van afval tegengaan

Tegelijk met deze inhoudelijke wijzigingen is de indeling van het Algemeen Bouwreglement aangepast en zijn alle artikels hernummerd. Door de thematische indeling is het Algemeen Bouwreglement overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden.

Alle aanpassingen bekijken?

 1. Ontwerp van de officieuze gecoördineerde tekst: de wijzigingen in de indeling ten opzichte van de versie 2022 staan in het groen aangeduid. De inhoudelijke wijzigingen in bestaande artikels en nieuwe artikels ten opzichte van de geldende versie 2022 staan in het rood aangeduid.
 2. Tabel nieuwe artikelnummers in vergelijking met het vorige ABR
 3. Tabel oude artikelnummers in vergelijking met de nieuwe nummering