Algemeen Bouwreglement Stad Gent

Wil je (ver)bouwen in Gent? Check de stedenbouwkundige verordening met specifieke bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Wat is het Algemeen Bouwreglement?

Naast de Vlaamse en de provinciale stedenbouwkundige verordeningen is er ook de specifieke regelgeving van de Stad Gent, met het zogenaamde Algemeen Bouwreglement. Dit Bouwreglement regelt op lokaal niveau bepaalde aspecten rond gebouwen, verhardingen, afvalwater en hemelwater, wonen, parkeerplaatsen, studentenhuisvesting, …

Wijziging artikels rond hemelwater en fietsparkeren 

De gemeenteraad stelde de wijzigingen aan het Algemeen Bouwreglement rond hemelwater en fietsparkeren definitief vast op 25 maart 2024.

De deputatie en het Departement Omgeving beschikken nu over 45 dagen schorsingsbevoegdheid. Daarna wordt de goedkeuring gepubliceerd in het Staatsblad. In het gemeenteraadsbesluit is ook een overgangsbepaling voorzien: de nieuwe voorschriften rond fietsparkeren bij wonen en studentenhuisvesting zijn van toepassing op omgevingsvergunningsaanvragen ingediend vanaf 1 augustus 2024. De wijzigingen rond hemelwater zijn onmiddellijk van kracht.

Wat is gewijzigd?

  • Wijzigingen in deel 3 ‘Klimaatmaatregelen’: de voorschriften van deel 3 ‘Klimaatmaatregelen’ zijn nu in overeenstemming met de gewestelijke hemelwaterverordening 2023 .
    • Het oude artikel 3.7 is geschrapt.
    • Artikel 3.2 en 3.8 zijn beperkt aangepast. De inhoudelijke doelstelling van beide artikels blijft behouden: beperken van verhardingen (artikel 3.2) en nieuwe platte daken die niet ingezet worden voor opvang en hergebruik van hemelwater, laten aanleggen als groendak (artikel 3.8). De recent goedgekeurde uitzonderings- en afwijkingsbepalingen bij die groendakplicht blijven behouden.
  • Wijzigingen in deel 5 ‘Parkeren’
    • Er is een visietekst over parkeren toegevoegd, die de link legt met de parkeerrichtlijnen.
    • De voorschriften rond fietsparkeren voor wonen en studentenhuisvesting zijn uitgebreid en gebundeld in een nieuw hoofdstuk van deel 5. Hierin staat hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn en hoe groot een fietsenberging minstens moet zijn. Voor andere functies en voor autoparkeren verwijzen we naar de parkeerrichtlijnen.

Alle aanpassingen in detail bekijken?

Onderzoek naar milieu-effecten

Vooraf gebeurde ook een plan-MER-screening. Een MER, of milieu-effectenrapportage, is een onderzoek dat nagaat of de voorgestelde wijzigingen een effect zouden hebben op mens en milieu. Op 6 februari 2024 ontvingen we de beslissingen van het Team Omgevingseffecten - MER van Departement Omgeving. Daaruit blijkt dat  de stedenbouwkundige verordening geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Raadpleeg de documenten van de plan-MER-screening: