Omgevingsvergunning: bouwen

Voor heel wat werken of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Voor kleinere werken volstaat vaak een melding. Voor sommige werken hebt u geen vergunning nodig. U kunt met al uw vragen steeds terecht bij de Balie Bouwen van de Stad Gent.

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Via onze overzichtskaart kunt u zelf raadplegen welk RUP of BPA geldig is op uw perceel.