Struc­tuur­schets Baarle (goedgekeurd)

Hoe moet het Baarle van morgen eruitzien en zich verder ontwikkelen tot dorpsgemeenschap van de 21ste eeuw?

Structuurschets Baarle

Een structuurschets voor en door Baarle

Het dorp Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de uitbreiding van Leiehome, nieuwe sociale woningen, ...

Welke kansen en uitdagingen biedt dit? Hoe moet het Baarle van morgen eruitzien en zich verder ontwikkelen tot dorpsgemeenschap van de 21ste eeuw?

In opdracht van de Stad Gent maakte het Bureau voor Architectuur & Planning (Marc Martens en Jan Schreurs – ruimteplanners) een structuurschets voor Baarle op. Dit gebeurde samen met de bewoners van Baarle tijdens verschillende workshops. Op basis van het eindrapport van de externe opdrachthouders en de commentaren, besprekingen en reflecties van de vele actoren maakte de Stad Gent een synthesedocument op. Dat synthesedocument formuleert een toekomstvisie op de ontwikkeling van Baarle.

Het college van burgemeester en schepenen nam op 9 december 2021 kennis van het eindrapport ('inspiratienota') en keurde de synthesenota goed. Vanaf nu kunnen we de toekomstvisie uit de synthesenota hanteren als afwegings- en beoordelingskader voor lopende en toekomstige projecten in Baarle (‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’).

Hoe kan Baarle zich verder ontwikkelen als auto- en fietsdorp, groen dorp, bedrijvig, zorgzaam en inclusief dorp?

Lees de synthesenota: toekomstvisie voor de ontwikkeling van Baarle (beleidsmatig gewenste ontwikkeling) PDF (1.38 MB)

Wat is een structuurschets?

Een structuurschets toont hoe Baarle zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw dorp in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger. 

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? De structuurschets voor Baarle vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van het dorp en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, ...

 

 

Wat staat in de toekomstvisie voor Baarle?

 • Baarle autodorp

  Het dorp blijft bereikbaar met de auto: om te verhuizen, om oma te bezoeken in Leiehome en om naar de slager te gaan als je van wat verder komt.

  Lees meer
 • Baarle fietsdorp

  Om de woonkwaliteit van Baarle in de toekomst te versterken, gebruiken we het volgende ijkpunt: kunnen de bewoners vanuit iedere woonwijk veilig met de fiets naar het dorpshart én naar voorzieningen in de omgeving?

  Lees meer
 • Baarle groen dorp

  Bewoners van verkavelingen beschouwen hun woonomgeving als een groen woonmilieu. Maar er is ook nood aan publiek groen: avontuurlijke speelplekken, ontmoetingsruimte, toegankelijkheid van Leie en kouters, …

  Lees meer
 • Baarle bedrijvig dorp

  Bedrijvigheid brengt voor sommigen wat hinder mee: verkeer, parkeerdruk, aantasting van het dorpsgezicht, … Tegelijk brengt bedrijvigheid ook leven in het dorp.

  Lees meer
 • Baarle zorgzaam dorp

  In Baarle liggen meerdere kansen voor gemeenschapsvorming en het versterken van ‘sociaal kapitaal’.

  Lees meer
 • Baarle inclusief dorp

  Baarle ligt in het buitengebied. Het is daarom geen optie om te verdichten op een stedelijke schaal.

  (foto: voorbeeld compacte rijwoningen in het project Wonewei in Lovenjoel)

  Lees meer

Stap voor stap naar een beter Baarle

tijdslijn

Stap voor stap naar een beter Baarle

analyseren: we verzamelden ideeën en signalen uit Baarle via verschillende workshops, met vertegenwoordigers van Leefbaar Baarle, Don Bosco, de bedrijven en middenstand, Natuurpunt, Leiehome, Chiro Gecko, ….

presenteren: expo Baarle Morgen, zowel online als in de openlucht, aan het Ontmoetingscentrum Baarle – Baarledorpstraat 90, 9031 Baarle

infomarkt: op de infomarkt in het OC Baarle luisterden we naar de opmerkingen van de bewoners

ontwerpen: we gingen aan de slag met alle suggesties en verwerkten deze in de structuurschets

beslissen: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindrapport en keurt de synthesenota goed

inspireren: vanaf nu kunnen ontwerpers rekening houden met de visie uit de synthesenota bij nieuwe ontwikkelingen.