Baarle inclusief dorp

Het is geen optie om te verdichten op een stedelijke schaal.

  • Natuurlijk kunnen we ‘kleine verdichting’ op maat van het dorp overwegen: zorgwonen, realiseren van een kangoeroewoning, … Maar ‘grote verdichting’ (verkavelen van grote percelen, groepswoningbouw, appartementen, co-housing, …) kunnen we alleen in overweging nemen als er een maatschappelijke meerwaarde aan verbonden is: bijkomende groene publieke ruimte, publieke toegang tot de Leie-oevers of een evenwichtige woningmix.
  • In Ruimte voor Gent - Structuurvisie 2030 hebben we de context en randvoorwaarden aangegeven voor het aansnijden van 2 woonuitbreidingsgebieden Noordhout en Baarledorp. De maatschappelijke meerwaarde werd in het woon- en woonuitbreidingsgebied Noordhout verzekerd door de realisatie van 130 sociale woningen gecombineerd met ca 9 ha voor een aan het dorp aangepaste vorm van landbouw op de kouter. Ondertussen levert het goedgekeurde RUP Groen de nodige juridische basis voor een openruimtebestemming en -inrichting voor het niet te bebouwen deel (deelgebied 707).
  • In het woon- en woonuitbreidingsgebied Baarledorp wordt in een eerste fase een mix van ouderenzorg, buurtvoorzieningen en verschillende woningtypes vooropgesteld. Hierbij is een gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen (ontsluiting en publiek groen) noodzakelijk. De gronden van de tweede fase komen in aanmerking voor sociale woningbouw.
  • Er is voor dit soort projecten een zorgvuldige en gedetailleerde stedenbouwkundige studie nodig: om een geschikte architecturale vorm te vinden, om het woonuitbreidingsgebied te verweven met bestaande bebouwing en de nog in te vullen woonpercelen aan de randzone en om de nodige zorg te besteden aan de publieke ruimte en aangename voetgangersverbindingen.