RUP 169 Groen

Het RUP Groen beschermt 257 hectare bestaande groengebieden en maakt de ontwikkeling van 113 hectare nieuwe natuur- en bosgebieden mogelijk.

RUP 169 Groen

Waarom een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groen?

Dankzij het RUP Groen neemt de totale oppervlakte bestemd als groengebied met ongeveer een vijfde toe. Zo zetten we een belangrijke stap om Gent te wapenen tegen het veranderende klimaat.

Het RUP 169 Groen is van kracht sinds 6 december 2021. Daarmee kreeg 370 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – in één klap een groene bestemming.

 • Zo’n 257 hectare is bestaand groen dat ook voor de toekomst wordt beschermd. Het gaat enerzijds over 109 hectare bestaand publiek toegankelijk groen, die vroeger gelegen waren in woongebied en nu een parkbestemming hebben gekregen. Anderzijds gaat het over 148 hectare waardevolle natuur en bos die worden beschermd.
 • Het RUP Groen maakt ook ca. 113 hectare nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk door de herbestemming van bijkomende groenzones.

 

101 deelgebieden verspreid over Gent

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het ook geen aaneengesloten plangebied. De onderdelen ervan zijn verspreid over het hele grondgebied van Gent. ‘Groen’ vormt het gemeenschappelijke element. In totaal telt het RUP Groen 101 deelgebieden.

Waar liggen de deelgebieden van het RUP Groen?

Bekijk de overzichtskaart PDF (1.87 MB)

Nieuw bos en natuurgebied

Om bijkomend, toegankelijk groen te realiseren, is de Stad Gent grond aan het aankopen. Het stadsbestuur zal met name in Slotendries in Oostakker, de Oude Bareel in Sint-Amandsberg en de Rosdambeekvallei in Sint-Denijs-Westrem bijkomend bos aanleggen en nieuwe wandelpaden inrichten. In Oude Bareel wordt een moeraszone hersteld, en in Rosdambeekvallei de beekvallei.

Voor de realisatie van de nieuwe natuurgebieden Assels en Keuzemeersen in de Leievallei, zal de Stad samenwerken met erkende natuurverenigingen zoals Natuurpunt. De Stad maakt daarvoor aankoopsubsidies vrij.

Aandacht voor landbouw

Het RUP Groen heeft ook een impact op sommige landbouwers die nu in deze gebieden actief zijn. In overleg met de landbouworganisaties is daarom een pakket aan ondersteunende landbouwmaatregelen uitgewerkt. De pachtvrije landbouwgronden van OCMW Gent in de omgeving zullen door de Stad worden ingeschakeld als vervanggronden voor de landbouwers in hoofdberoep. Het is de eerste keer dat de Stad zo’n uitgebreid pakket aan maatregelen voor de landbouwsector aan een RUP koppelt.

 

Procedure na de definitieve vaststelling van het RUP

Raad van State

De gemeenteraad stelde het thematisch RUP Groen definitief vast op 28 september 2021. Het is van kracht sinds 6 december 2021. Daarop werden 11 verzoeken tot vernietiging van (een deelgebied uit) het RUP Groen ingediend bij de Raad van State:

 • 1 verzoekschrift m.b.t. deelgebied ‘140 – Gent centrum – Akkerstraat’
 • 2 verzoekschriften m.b.t. deelgebied ‘186 – Gent centrum – Sint-Denijslaan’
 • 1 verzoekschrift m.b.t. deelgebied ‘187 – Gent centrum – Sneppemeersen’
 • 1 verzoekschrift m.b.t. deelgebied ‘307 – Sint-Amandsberg – Oude Bareel’
 • 1 verzoekschrift m.b.t. deelgebied ‘504 – Zwijnaarde – Rijvsissche’
 • 1 verzoekschrift m.b.t. deelgebied ‘603 – Afsnee – Rosdambeekvallei’
 • 2 verzoekschriften m.b.t. deelgebied ‘700 – Drongen – Assels’ 
 • 1 verzoekschrift m.b.t. deelgebied ‘707 – Drongen – woonuitbreidingsgebied Noordhout’
 • 1 verzoekschrift m.b.t. het Apostelbosje dat geen deel uitmaakt van het thematisch RUP Groen

In de loop van december 2023 heeft de Raad van State de meeste verzoeken tot vernietiging verworpen. De Raad van State oordeelde dat de aangehaalde argumenten niet terecht waren. Dat betekent dat het RUP Groen overeind is gebleven, met uitzondering van het deelgebied Assels. De Raad van State heeft namelijk met arrest nr 258.086 de definitieve vaststelling van het deelgebied ‘700 – Drongen – Assels’ vernietigd. De reden hiervoor is het ontbreken van een concreet antwoord op de inhoud van één specifiek bezwaarschrift dat tijdens het openbaar onderzoek, van 14 december 2020 t.e.m. 11 februari 2021, werd ingediend. 

Daarnaast oordeelde de Raad van State in het arrest nr. 258.084 dat het Apostelbosje onterecht geen deel uitmaakte van het thematisch RUP Groen. 

Tot slot is er nog geen definitieve uitspraak over het verzoekschrift tot vernietiging van het deelgebied ‘504 – Zwijnaarde – Rijvissche’ gekend. De Raad van State heeft hiervoor in een tussenarrest een bijkomend advies van de auditeur gevraagd.

Vervolgprocedure 

Omwille van de vastgestelde fout in de goedkeuringsprocedure van het thematisch RUP Groen, deelgebied Assels, is deze procedure hernomen vanaf het moment waarop de fout werd vastgesteld. Dit betekent dat de Stad Gent een aanvullend advies heeft gevraagd aan de Gecoro over het bezwaarschrift dat onvoldoende behandeld werd. Op 8 maart 2024 bezorgde de Gecoro een aanvulling op haar eerdere advies op het ontwerp-RUP Groen van 10 mei 2021, waarin het ontbrekende bezwaarschrift m.b.t. tot deelgebied Assels alsnog werd behandeld. Op basis hiervan zal de gemeenteraad een nieuwe beslissing nemen over de herneming van de definitieve vaststelling van het RUP Groen, deelgebied '700 - Drongen - Assels'.

Verder onderzoeken we op welke manier we de fout met betrekking tot het niet herbestemmen van het Apostelbosje kunnen herstellen. Parallel hieraan werd met betrekking tot dit gebied een derdenverzet ingediend bij de Raad van State. Dit betekent dat een derde persoon het arrest van de Raad van State nr. 258.084 verder aanvecht en er dus mogelijk een nieuwe of bijgestelde uitspraak van de Raad van State over het Apostelbosje volgt.