Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De Gecoro adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad over het ruimtelijk beleid van de stad.


De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Een mandaat duurt 6 jaar.

Samenstelling van de Gecoro

Gecoro Gent bestaat, naast de voorzitter die door het college wordt voorgedragen en een deskundige ruimtelijke ordening is, uit 20 leden en hun plaatsvervangers. De commissie bestaat uit:

  • Experten op het vlak van ruimtelijke ordening
  • Een groep (deskundige) vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Ze zijn onder meer actief in één of meer milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en in een of meer verenigingen van werknemers. De gemeenteraad bepaalt welke verenigingen hiertoe aangeschreven worden en benoemt hun vertegenwoordigers.

De samenstelling van de Gecoro is de taak van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen.

De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro. Verder beslist zij over de samenstelling van de commissie.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het aanschrijven van de verenigingen en het voorbereiden van de beslissingen van de gemeenteraad.

 

Het profiel van de Gecoro-/leden

De deskundigheid van de leden hangt af van factoren als opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring, huidig lidmaatschap en vertrouwdheid met het stadsgebeuren.

Daarnaast moeten ze kennis hebben van de hedendaagse ruimtelijke problematieken en methodieken en voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Gent.

De commissie is bij voorkeur zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving voor leeftijd, afkomst en sociale klasse. Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat binnen een overlegstructuur hoogstens 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Die regel is van toepassing op alle adviesraden, dus ook op de Gecoro.

Samenstelling Gecoro Gent 2019 - 2024

Hier vind je een overzicht van de huidige effectieve en plaatsvervangende leden van Gecoro Gent, waarbij aangegeven wordt over welke specialismen deze personen beschikken of anderzijds voor welke organisatie zij in Gecoro Gent vertegenwoordigd zijn.

Bekijk de samenstelling van Gecoro Gent PDF (140.81 kB)

Opdracht van de Gecoro

  • College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad adviseren bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete (ruimtelijke) uitvoeringsplannen.
  • Adviseren over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften.
  • Advies geven over (omgevings)vergunningsaanvragen en over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening. Zowel op vraag van de gemeente (stad) als uit eigen beweging.

Huishoudelijk reglement

Gecoro Gent heeft haar eigen huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van agenderen en uitnodigen, de manier waarop binnen de Gecoro informatie wordt verspreid en opgevolgd, hoe adviezen worden geformuleerd, hoe met minderheidsstandpunten wordt omgegaan, enzoverder. Het is een document dat de Gecoro zelf opstelt, met eenparigheid van stemmen goedkeurt en daarna aan de gemeenteraad voorlegt.

Raadpleeg de Gecoro-adviezen

Adviezen die persoonsgebonden informatie bevatten of informatie waaruit de identiteit van iemand kan worden afgeleid, worden niet actief gepubliceerd. Iedere burger kan evenwel bestuursdocumenten (dus ook Gecoro-adviezen) opvragen en/of inkijken. Meer informatie over hoe dit mogelijk wordt gemaakt kan je er hier op nalezen. 

tijdslijn

Hier vind je de meest recente adviezen van Gecoro Gent.