Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

Wat doen wij?

Milieutoezicht
·        Behandelen en onderzoeken van meldingen over milieuhinder (geluid, geur, stof, licht, bodem, sluikstort…) veroorzaakt door bedrijven, horecazaken, particulieren...optreden bij milieumisdrijven
·        Ambtshalve controleren van het geluidsniveau van elektronisch versterkte muziek in cafés en tijdens evenementen
·        Controle op de naleving van bijzondere voorwaarden opgelegd in een omgevingsvergunning
·        Controle in het kader van een proactief project, meestal gericht op een specifieke sector of problematiek bv. garagesector, nieuwe geluidswetgeving horecasector…
·        Bijstaan van de brandweer en politie bij milieucalamiteiten.

Bouwtoezicht
·        Controleren van bouwwerken in Gent.
·        Optreden bij een bouwmisdrijf en meldingen hierover.
·        Nagaan of verbouwingswerken uitgevoerd werden conform de bouwvoorschriften.
De controleurs kunnen een proces-verbaal opmaken voor inbreuken tegen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Indien nodig kunnen zij bevelen om bepaalde werken stil te leggen.

Woontoezicht
·        Controleren of woningen, kamers en studentenkamers voldoen aan de normen inzake woonkwaliteit opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen. Teveel vastgestelde gebreken kunnen leiden tot een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van de woning door de burgemeester.
·        Opsporen van leegstaande en verwaarloosde woningen.
·        Beheren van de inventaris leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring.
·        Behandelen van de meldingen via het Meldpunt Leegstand.
·        Afleveren van conformiteitsattesten.
·       Kamerwoningen

Openbare gezondheid
Controleren van onhygiënische woontoestanden met ongedierte tot gevolg. Ingeval van risico voor de openbare gezondheid kan een burgemeestersbevel volgen dat allerlei maatregelen oplegt.

Openbare veiligheid
Ingeval van gevaar voor de openbare veiligheid kunnen wij voor een burgemeestersbevel zorgen met maatregelen om het gevaar weg te nemen.
 

Locatie