Milieuhinder melden

Wat is milieuhinder en hoe kan je dit melden?

Wat valt er onder milieuhinder?

Meld ons wanneer je milieuhinder ervaart, meent dat er een milieumisdrijf gepleegd wordt of milieuschade veroorzaakt wordt zoals 

  • Geluids- en geurhinder
  • Rook- en stofhinder
  • Lichthinder
  • Opslag van afval
  • Asbest
  • Water- en bodemverontreiniging
  • Sluikstorten op privaat terrein
  • Niet reglementaire uitvoering van omgevingsvergunningen en meldingen (voorbeelden: illegale grondwaterwinning, foutief uitgevoerde bronbemalingen, nachtelijke luidruchtige activiteit, ….)
  • Niet hebben of niet naleven van de melding of vergunning (voor bedrijven klasse 2 en 3) volgens de Vlaamse milieuwetgeving

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu is bevoegd voor de handhaving van de milieureglementering die van toepassing is op de bedrijven klasse 2 en 3, en de niet-ingedeelde activiteiten en bedrijven.

Milieuklachten in het Gentse havengebied (stof-, geluids- of geurhinder en luchtverontreiniging die veroorzaakt wordt door de haven- en industriële activiteiten) kan je melden via het Milieuklachtenmeldpunt van de Gentse Haven.

Milieuklachten betreffende bedrijfsactiviteiten klasse 1 (meest milieuhinderlijk) worden behandeld door de afdeling handhaving van de Vlaamse Overheid

Hoe kan je milieuhinder melden?

Het melden van milieuhinder kan telefonisch, per e-mail of via het meldingsformulier 'milieuhinder'. Na het indienen van het formulier krijg je binnen de week een ontvangstbevestiging. Daarna zal een medewerker met jou contact opnemen om het probleem verder te bekijken. De behandelingstermijn kan verschillen afhankelijk van de ernst of prioriteit van de inbreuk. 

Voor dringende interventies na de kantooruren en in het weekend kan je contact opnemen met Politie Gent.

Zijn er uitzonderingen?

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu treedt niet op bij geschillen tussen burgers onderling zoals bijvoorbeeld schade door uitvoering van werken. Voor dergelijke 'burgerlijke zaken' kan je contact opnemen met de Commissie Juridische Bijstand (CJB) of de Dienst Preventie voor Veiligheid - Team Burenbemiddeling van de Stad Gent.

Verbranden van afval in openlucht door particulieren kan je melden bij de politie.

Sluikstorten op openbaar terrein kan je melden bij IVAGO via het sluikstortmeldpunt www.sluikstort.gent , via de meldingsapp of telefonisch op 09 240 81 11.

Milieuhinder melden