Wat zijn RUP's en BPA's?

RUP’s en BPA’s zijn ruimtelijke bestemmingsplannen die voor elk perceel grond in Gent bepalen wat je wel en niet kan bouwen.

Ruimtelijke harmonie

RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) en BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond in een gemeente of stad geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden, er wordt met andere woorden een ruimtelijke bestemming aan toegekend.

De plannen in hun geheel hebben als doel ervoor te zorgen dat er een ruimtelijke harmonie is tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur, economie, landbouw en andere bestemmingen en stedelijke functies.

Zo werd bijvoorbeeld in 2011 het RUP Park Duifhuisstraat goedgekeurd om o.a. een kinderdagverblijf te kunnen realiseren, wat met het vroeger geldende BPA niet mogelijk was. Door het goedkeuren in 2009 van het RUP Bruggen naar Rabot, kon een zwaar vervuilde industriële site na sanering worden omgezet naar woon- en parkgebied.

Uw mening telt!

Een ruimtelijk uitvoerings- of bestemmingsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Belangrijk om te weten is dat u voor de meeste van deze procedures op minstens twee tijdstippen in het proces uw mening en opmerkingen kunt formuleren bij een nieuw RUP.

  • Voor elke nieuwe RUP-procedure is er een informatiemoment met een rondvraag. Het stadsbestuur wil immers niet alleen beslissen wat er in uw buurt zal gebeuren: het wil u in een vroeg stadium de kans geven om mee te denken en opmerkingen te geven.
  • In een latere fase moet het stadsbestuur verplicht een openbaar onderzoek doen. Ook dan kunt u nog officieel uw opmerkingen kwijt.

Planologisch attest voor bedrijven

Bedrijven die kampen met bestemmingsproblemen, bv. voor een eventuele uitbreiding van de bedrijfsgebouwen, kunnen los van deze procedure ook rechtszekerheid krijgen voor de toekomst van de onderneming, door het aanvragen van een planologisch attest.

Bijzonder Plan van Aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het Gewestplan te verfijnen.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

Gemeentelijk RUP

Een gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) maakt de uitvoering van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan concreet. Bij hun beleidsbeslissingen moeten de verschillende betrokken overheden verplicht rekening houden met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het RUP. Sinds 22 augustus 2018 is een nieuw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van kracht, met name de Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent.

Naast de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen worden er ook provinciale en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt.

De gemeentelijke RUP’s zullen langzamerhand de vroegere gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) vervangen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan moet een lange administratieve weg doorlopen, die strikt wettelijk vastgelegd is. Het duurt gemakkelijk 2,5 jaar vooraleer een RUP-procedure afgerond is.

Een RUP regelt voor elk stuk grond wat er wel of niet mag gebouwd of verbouwd worden. Het toont hoe een bepaalde buurt er in de toekomst kan uitzien.

Een RUP bestaat uit verschillende delen: een toelichtingsnota, een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften. Soms wordt er ook binnen de context van een RUP-procedure een onteigeningsplan opgemaakt.

  • Een toelichtingsnota

In de toelichtingsnota kunt u lezen hoe het ruimtelijk uitvoeringsplan van uw buurt past in het grotere geheel van het Ruimtelijk Structuurplan Gent. Het Ruimtelijk Structuurplan Gent omschrijft hoe de stad zich in de toekomst zal ontwikkelen. De toelichtingsnota beschrijft voor uw buurt de visie en de krachtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

  • Een grafisch plan

Dit plan geeft aan welke functies er in een gebied thuishoren: waar er woningen mogen komen, waar bedrijven toegelaten zijn, welke zones er voorbehouden zijn voor recreatie, natuur of landbouw, sportvelden …

  • Stedenbouwkundige voorschriften

Dit zijn de regels die men moet naleven als men op die plaats iets wil bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld: hoe hoog men mag bouwen, wat de afstand tot de straat moet zijn …

  • Onteigeningsplan

Soms wordt er tijdens de procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan ook een onteigeningsplan opgemaakt. Dit bevat de gronden en panden die moeten onteigend worden, om het RUP te kunnen realiseren.

Raadplegen van de geldende BPA's en RUP's

U kunt de geldende BPA's en RUP's op het grondgebied van de Stad Gent inkijken bij de Balie Bouwen. U kunt deze plannen ook hier online consulteren.