RUP 178 Sint-Ber­na­det­te­straat

Waarom maakt de Stad Gent het RUP 178 Sint-Bernadettestraat op? Wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

RUP Sint-Bernadettestraat foto

Situering van het plangebied

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de vroegere sociale woonwijk Sint-Bernadette, met de directe omgeving. Dit gebied ligt in Sint-Amandsberg, tegen de grens met Oostakker.

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor dit gebied?

De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispuntgent bouwt op deze locatie een nieuwe woonwijk met ongeveer 250 woonentiteiten. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Sint-Bernadettestraat maakt een kwaliteitsvolle en samenhangende herontwikkeling van het gebied juridisch mogelijk.

  • We herzien enkele voorschriften uit het bestaande RUP S.A.-43 St. Bernadettestraat (2004) omdat die te gedetailleerd zijn. De afbakeningen van de zones zijn afgestemd op de oude inrichting van de gebouwen, tuinen, autostaanplaatsen en bergingen. We vervangen ze door flexibele voorschriften, die een kwaliteitsvolle inrichting mogelijk maken.
  • Tegelijk zorgen we ervoor dat de hele wijk in de toekomst een sociale woonwijk blijft.
  • We versterken groenklimaatas 1. Een groenklimaatas is een voetgangers- en fietsverbinding die de buitenwijken van Gent verbindt met het centrum. Groenklimaatas 1 slingert zich tussen de Sint-Bernadettewijk en het Ombeekhof. Met het RUP voorzien we meer water en groen, zodat deze groenklimaatas een gunstig effect heeft op de omgeving.
  • Bij de nieuwe woningen moet ook een minimum aan buurtvoorzieningen komen.

Een stedenbouwkundige studie zal vooraf de belangrijkste krachtlijnen uitzetten, waar we in het RUP rekening mee houden. Die studie is een onderdeel van een grotere ontwerpopdracht, die naast de stedenbouwkundige studie het ontwerp van de nieuwbouwwoningen en het ontwerp van de publieke ruimte omvat.

Milieu-effecten

Voor de opmaak van het RUP is een onderzoek gebeurd naar mogelijke effecten op mens en milieu, een milieueffectrapportage of MER. Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Voor het RUP Sint-Bernadettestraat moet daarom geen plan-MER worden opgemaakt.

Stand van zaken goedkeuringsproces

Het RUP Sint-Bernadettestraat is pas opgestart. Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota goed op 24 augustus 2023. Van 31 augustus tot en met 30 oktober 2023 liep er een raadplegingsperiode. Je kan de startnota en procesnota hieronder inkijken, of op scherm bij de Balie Bouwen, na afspraak.

Documenten

Startnota RUP Sint-Bernadettestraat

Procesnota RUP Sint-Bernadettestraat

Participatie

Op dinsdag 12 september 2023 vond een 'Bernadettebeurs' plaats in de Freinetschool Het Tandwiel. Naast info over het RUP konden de bezoekers ook al de eerste voorstellen bekijken voor de nieuwe invulling van de wijk en hun reactie geven.

Lees het verslag van het participatiemoment

Verder verloop van de goedkeuringsprocedure

tijdslijn