Regelgeving omge­vings­ver­gun­ning

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Inhoudelijke bepalingen

Waar gaat het om?

De inhoudelijke wettelijke bepalingen blijven afzonderlijk geregeld

 • De stedenbouwkundige bepalingen (voorwaarden, planologie, etc…) zijn nog steeds terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).
 • De milieugerelateerde regelgeving vind je hoofdzakelijk in Vlarem II en Vlarem III en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).
 • De inhoudelijke bepalingen rond kleinhandel zijn opgenomen in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
 • De inhoudelijke bepalingen rond vegetatiewijzigingen zijn opgenomen in het decreet natuurbehoud en zijn uitvoeringsbesluit

In die sectorwetgeving vind je de regelgeving die bepaalt wanneer je een vergunning nodig hebt, evenals de toetsingskaders van de vergunningsaanvraag. Het omgevingsvergunningsdecreet is een proceduredecreet en regelt dus de procedure om een omgevingsvergunning te bekomen of te veranderen.

Via de milieunavigator of de app EmisNavigator (beschikbaar voor iOS en Android) vind je alle milieuwetgeving met de meest recente teksten.

Bevoegde overheid

Met de omgevingsvergunning komt er een belangrijke wijziging inzake bevoegdheidsverdeling. De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is voor de vergunningsaanvraag, wél de impact van de aanvraag op de omgeving. Dit wordt geregeld in artikel 15 van het decreet, en in de Vlaamse en provinciale lijsten.

De manier waarop je jouw dossier moet samenstellen blijft gelijk alsook de termijnen, alleen de bevoegde overheid kan verschillen.

Bevindt het project zich op de Vlaamse lijst, dan zal je het dossier digitaal moeten indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.

Bevindt het project zich op de provinciale lijst, dan dien je het dossier digitaal in via het omgevingsloket bij de provincie. Ten opzichte van vroeger kan men dus nu ook een aanvraag in eerste aanleg indienen bij de provinciale overheid.

Voor alle projecten die niet voorkomen op de Vlaamse of provinciale lijst is de gemeente bevoegd voor het behandelen van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Let op! Wens je stedenbouwkundige handelingen in te dienen bij een aanvraag voor een klasse 1-bedrijf, dan is de provincie de bevoegde overheid. Je dient dan jouw dossier digitaal in bij de provincie.

Vereenvoudigde of gewone procedure

Er zijn twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.
Bij dossiers met een gewone procedure is een openbaar onderzoek nodig. Hiervoor betaal je dossierkostenDe tarieven worden jaarlijks aangepast.

Hou er ook rekening mee dat er vóór elke procedure een volledigheidsonderzoek plaatsvindt, om na te gaan of uw dossier volledig is. Dat duurt ongeveer 30 dagen. Daarna pas begint de aanvraagprocedure. Na het afleveren van de beslissing zal je die beslissing ook nog moeten bekend maken (aanplakken) en ook dat duurt 30 dagen. Pas daarna kun je met de werken beginnen.

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Verloop eenvoudige procedure

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:

 • Als de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’)
 • Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Verloop gewone procedure

Digitaal of analoog

In de meeste gevallen ben je verplicht om jouw aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. Je hoeft jouw dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. Je kunt steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van jouw dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht DIGITAAL ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen met betrekking tot:

 • Vlaamse projecten
 • provinciale projecten
 • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
 • het verkavelen van gronden
 • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kunnen nog analoog worden ingediend. Toch raden we aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het omgevingsloket.

Digitaal

Je aanvraag digitaal indienen doe je via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Met de snelinvoer kan je in tien minuten een aanvraag indienen. Zorg wel dat je alle noodzakelijke documenten bij de hand hebt.

Hulp nodig? Bekijk het handige stappenplan om je omgevingsvergunning digitaal aan te vragen.

Op papier

Bekijk de voorbeelddossiers om je aanvraag samen te stellen of maak een afspraak bij de Balie Bouwen voor ondersteuning bij de samenstelling van je dossier.

Download het aanvraagformulier en dien je bundel met plannen, tekeningen, foto’s en documenten in bij de Balie Bouwen.