Terugbetaling van een selectie vervoersalternatieven bij het schrappen van een nummerplaat binnen het gezin

Eenzelfde gezin kan per adres verschillende subsidieaanvragen indienen: voor een of verschillende vervoersalternatieven.

Waarover gaat het?

Ter vervanging van een wagen kan een gezin per adres à la carte verschillende subsidieaanvragen voor een of verschillende vervoersalternatieven indienen met een maximum van 500 euro. Voor de subsidie komt een natuurlijke persoon ingeschreven in Gent in aanmerking, waarbij binnen het gezin een voertuig wordt geschrapt (uitgeschreven bij Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen).

Mits de nodige bewijsstukken kan je voor meerdere van volgende vervoersalternatieven een subsidie aanvragen:

 • aankoop van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 
 • huur van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 
 • aankoop van een gebruikersabonnement bij een erkende autodeelorganisatie, zoals de kilometerprijzen per gereden kilometer.
 • Omnipas voor openbaar vervoer
 • Omnipas 65+ voor openbaar vervoer
 • Buzzy Pazz voor openbaar vervoer
 • Vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming voor openbaar vervoer; dit is een abonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) aan verminderd tarief.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De aanvrager is een natuurlijk persoon ingeschreven in Gent.
 • Bewijsstukken staan op naam van de aanvrager of op naam van een persoon gedomicilieerd op het adres van de aanvrager.
 • Wie op basis van het vorige subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2017-2019 al een aanvraag heeft ingediend en een subsidie heeft gekregen, kan dit niet opnieuw doen.
 • De eerste subsidieaanvraag, incl. eventuele facturen en bijhorende betalingsbewijzen voor de gemaakte kosten, gebeurt maximaal 12 maanden na de schrappingsdatum.  
 • De laatste subsidieaanvraag incl. eventuele facturen en bijhorende betalingsbewijzen voor de gemaakte kosten gebeurt uiterlijk op 31 oktober 2025.
 • Eventuele facturen en bijhorende betalingsbewijzen voor de gemaakte kosten werden maximaal 12 maanden vóór de schrappingsdatum gemaakt.

Met betrekking tot het geschrapte voertuig

 • De aanvrager toont aan dat binnen het gezin op hetzelfde adres een Belgische nummerplaat werd geschrapt of werd overgedragen op naam van een persoon gedomicilieerd op een ander adres.
 • Het voertuig behoort tot een M1- of N1 (I en II)-voertuig.
 • De nummerplaat moet voor de schrapping minstens zes maanden binnen hetzelfde gezin in gebruik geweest zijn.
 • De inlevering van een leasing- of bedrijfswagen geeft geen recht op de subsidie.
 • Men verliest het recht op de subsidie als er tot 2 jaar na de schrappingsdatum in hetzelfde gezin een andere nummerplaat wordt ingeschreven of als een bedrijfsvoertuig in de plaats in gebruik wordt genomen. Uitzondering: de aanvrager behoudt het recht op de subsidie als iemand zich bij het gezin vervoegt (en inschrijft) en reeds meer dan zes maanden voor de schrappingsdatum eigenaar was van een voertuig of al meer dan 6 maanden een bedrijfswagen bezat.
 • Hetzelfde gezin kan per adres maximum voor 1 geschrapt voertuig een subsidie ontvangen.

Met betrekking tot aankoop van de nieuwe (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets

 • Het moet een nieuwe (elektrische) twee- of driewieler zijn waarvan de aankoopdatum aangegeven is op de factuur.
 • De (elektrische) twee- of driewieler wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd op hetzelfde adres.
 • Op de factuur staat de aard van het product alsook een factuur- of leveringsadres in Gent vermeld.
 • De (elektrische) twee- of driewieler mag na de beslissing tot toekenning van de subsidie gedurende 2 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.
 • Indien van toepassing wordt de (elektrische) twee- of driewieler ingeschreven op naam van de aanvrager of een inwonend gezinslid.
 • De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per (elektrische) twee-of driewieler.

Met betrekking tot de huur van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 

 • Het gaat over een gebruikersabonnement bij een fietsdeel- of fietsverhuurorganisatie, waarmee de aanvrager een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets voor een bepaalde periode huurt, al dan niet met inbegrip van onderhoud, herstelling of vervanging. 

Met betrekking tot de aankoop van een gebruikersabonnement bij een erkende deelorganisatie

 • Het gaat over een gebruikersabonnement bij een erkende autodeelorganisatie, waarmee de aanvrager een (elektrische) auto voor een bepaalde periode of een bepaald aantal kilometers gebruikt. 
 • Het volstaat om een kopie van de laatste gebruiksfactuur met het aantal gereden kilometers door te sturen. Het is zowel mogelijk om telkens per maand een aanvraag in te dienen of (administratief eenvoudiger!) een aanvraag in te dienen met facturen van een aantal maanden.
 • De terugbetaling van een waarborg voor het ontlenen van een auto komt niet in aanmerking.
 • Ontdek hier de voordelen van autodelen. 

Met betrekking tot (gedeeltelijke) terugbetaling van OV-abonnement van De Lijn

 • Het OV-abonnement betreft een abonnement voor openbaar vervoer aangeboden door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, nl. Omnipas, Omnipas 65+, Buzzypas, vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming.
 • Het OV-abonnement wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd op hetzelfde adres en ouder dan 14 jaar.
 • De gebruiker dient de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de Stad Gent waaruit de startdatum en einddatum van het abonnement alsook de effectief betaalde kostprijs aangetoond worden.

Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

De subsidie is niet cumuleerbaar met

 • de slooppremie voor een auto voor Gentenaars met een verhoogde tegemoetkoming;
 • de subsidie voor het slopen van een bromfiets voor particulieren.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie van de Stad Gent bedraagt maximum 500 euro. Een gezin kan per adres de subsidie cumuleren tussen de verschillende vervoersalternatieven zolang het maximumbedrag van 500 euro niet is bereikt. 

Wat heb je nodig?

 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
 • Het bewijs van schrapping van de nummerplaat, afgeleverd door DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen);
 • Jouw token of elektronische identiteitskaart als je online wil ondertekenen;
  .
 • terugbetaling van OV-abonnement bij De Lijn:
  • bewijs kostprijs
  • bewijs begin- en einddatum abonnement
  • bewijs naam aanvrager of inwonend gezinslid
 • Aankoop van de nieuwe (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets
  • factuur
  • inschrijvingsbewijs indien relevant
 • Huur van een de nieuwe (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets
  • factuur van gebruikersabonnement 
 • Aankoop  van een gebruikersabonnement bij een erkende autodeelorganisatie
  • factuur van gebruikersabonnement 

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Gemakkelijk en snel: online

 • Neem de nodige bewijsstukken in elektronische versie en eventueel jouw token of elektronische identiteitskaart bij de hand.
 • Vul het webformulier op deze pagina in.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Onderteken met jouw token of elektronische identiteitskaart.

Minder snel: via papieren aanvraagformulier

 • Download het aanvraagformulier, of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat. Druk het af en vul in.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijg je een schriftelijke ontvangstmelding. 

Wil je na indienen weten wat de stand van zaken van je dossier is?

 • Surf naar www.mijnburgerprofiel.be;
 • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent;
 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van jouw post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2023-2025

Veelgestelde vragen

Nodige documenten:

 • bewijs van schrapping nummerplaat;
 • kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen; 
 • factuur van aankoop fiets/abonnement. 

Een positief keuringsbewijs is NIET nodig.

Terugbetaling van een selectie vervoersalternatieven bij het schrappen van een nummerplaat binnen het gezin