Waarom wordt het RUP 169 Groen opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Het stadsbestuur van Gent maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een klimaatneutrale stad te worden. Dat kan zo’n 140 hectare extra groen opleveren en zo’n 255 ha bestaand groen kan beschermd worden. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van dit RUP goedgekeurd op 31 augustus 2017.

De startnota en procesnota zijn onderaan deze pagina raadpleegbaar, net als de presentatie van het infomoment op 9 oktober 2017. De startnota is opgebouwd uit een algemene toelichtingsnota, de nota's met de verschillende deelgebieden en de MER-screeningsnota.

Doelstellingen van het RUP

Het RUP Groen vertrekt vanuit volgende doelstellingen:
- behoud van de huidige oppervlakte natuur en bos
- uitvoering geven aan het groenstructuurplan, en meer bepaald: de realisatie van de gewenste groenstructuur planologisch mogelijk maken.

Situering van de deelgebieden

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het ook geen aaneengesloten plangebied. De onderdelen zijn verspreid over het hele grondgebied van Gent. ‘Groen’ vormt het gemeenschappelijke element. Dit betekent dan ook dat de deelgebieden in het dense stedelijke gebied een andere schaal hebben dan de deelgebieden in het buitengebied.

In totaal telt het RUP Groen een 100-tal deelgebieden. Ca. 255 ha is bestaand groen dat planologisch wordt beschermd. Bijvoorbeeld een bestaand park dat volgens het gewestplan bestemd is als woongebied wordt via dit RUP herbestemd naar parkgebied. De gebieden krijgen naargelang de bestaande toestand, hun biologische waarde en hun potenties een herbestemming naar park, natuur of bos. Daarnaast heeft het RUP Groen ook de doelstelling om ca. 140 ha bijkomende natuur of bos planologisch mogelijk te maken en hieraan ook een uitvoering te koppelen.

Timing van de RUP-procedure

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het RUP Groen valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden (MER staat voor milieueffectrapportage).

•   Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van het RUP goedgekeurd op 31 augustus 2017. De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en de resultaten van effectenstudies op de omgeving (MER-screening). De procesnota omschrijft het planningsproces en geeft aan op welke manier verder advies zal worden ingewonnen, hoe de eigenaars zullen geïnformeerd en betrokken worden en hoe het verder overleg met andere actoren zal verlopen. Dit is een evolutief document.

Door de vele bijkomende informatie en reacties die wij ontvingen tijdens de raadpleging schuift de timing zoals vooropgesteld in de procesnota op. Momenteel onderzoeken wij alle reacties in functie van de goedkeuring van de scopingsnota en het voorontwerp. Zodra het college van burgemeester en schepenen de scopingsnota heeft goedgekeurd, zal ook de procesnota geactualiseerd worden.

•   Het stadsbestuur heeft inmiddels van maandag 18 september tot en met donderdag 16 november 2017 een raadpleging van de bevolking georganiseerd, waar de mening van onder meer de buurtbewoners, landbouwers en betrokken eigenaars werd gevraagd over het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. Naast deze bevraging organiseerde het stadsbestuur op 9 oktober 2017 ook een participatie- of infomoment. De eigenaars van de betrokken percelen werden ook individueel uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken stedelijke diensten.

Binnen deze zelfde periode werd ook advies ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de Vlaamse en provinciale administraties. De adviezen en inspraakacties worden momenteel verwerkt in een scopingsnota. Van zodra deze nota is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen zal dit document publiek raadpleegbaar zijn.

•   De stadsdiensten maken daarna het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
•   Daarna vragen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een tweede maal advies over het plan, o.a. aan de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.
•    De stadsdiensten maken het ontwerp-RUP op, dat voorlopig vastgesteld moet worden door de gemeenteraad.
•    Dan volgt er een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP.
•    De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft hierop een advies aan de gemeenteraad.
•    De stadsdiensten maken het eindontwerp op, dat definitief vastgesteld moet worden door de gemeenteraad.
•    Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Als alles volgens planning verloopt, kan het RUP van kracht worden in 2019. Vanaf de goedkeuring geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en moet met de voorschriften rekening worden gehouden bij een vergunningsaanvraag. 

OPGELET: de bijlagen onderaan deze pagina opent u bij voorkeur met de internetbrowser Google Chrome.

 

Lees meer over: RUP