Stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen

Wie en wat zijn de voordelen voor erkende studentenverenigingen in Gent en hoe leidt het doopdecreet studentendopen in goede banen?

Studentenverenigingen in Gent

Nieuw in Gent en op zoek naar nieuwe vrienden of leuke activiteiten om te doen? Dan kan je je aansluiten bij een studentenvereniging. In Gent zijn er meer dan 140 actief en ze zijn heel divers: volgens je studierichting, regio of interesse! 

Erkenning als studentenvereniging

Als je studentenvereniging erkend is door jouw hoger onderwijsinstelling, dan wordt ze automatisch erkend door de Stad Gent. Je hoeft daarvoor geen afzonderlijke aanvraag te doen. Als jouw studentenvereniging nog niet erkend is door de hoger onderwijsinstelling, dien je eerst een aanvraag in via jouw universiteit of hogeschool.

Studentenverenigingen die geen erkenning kunnen krijgen via deze weg (omdat hun leden of activiteiten niet gericht zijn tot één hogeschool of universiteit) kunnen via dit formulier een erkenning aanvragen bij Stad Gent.

Sta je op de lijst van erkende konventen, studentenverenigingen en -raden? Een erkenning bij de Stad Gent brengt heel wat voordelen mee, zoals:

 • Gratis uitleendiensten
 • Vrijstelling van belasting voor privaat gebruik van de openbare weg
 • Korting bij de huur van een zaal
 • Gratis bijstand van de brandweer bij organisatie van niet-commerciële evenementen: advies, controlebezoeken, brandwacht en brandbewaking
 • Ontlenen wisselbekers en veegmateriaal bij IVAGO

> Reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en studentenraden

Doopdecreet 2023-2024

In Gent zijn meer dan 140 studentenverenigingen actief en worden er jaarlijks zo'n 170 studentendopen georganiseerd voor ongeveer 2.000 studenten. Om die dopen in goede banen te leiden, stelden studenten in 2007 voor het eerst een doopdecreet op en voerden ze zelf doopcontroles uit. Het decreet werd sindsdien voortdurend geëvalueerd en aangepast.

Het doopdecreet werd in 2022-2023 op veel punten gewijzigd na een evaluatietraject, oa op vraag van de stad, door de studenten. Vanuit de stad werd dit mee gefaciliteerd (samen met de onderwijsinstellingen). We zijn ervan overtuigd dat de toon en de gedragenheid van het decreet hierdoor veel krachtiger en transparanter is.

Het resultaat is een aangepast decreet dat toont dat steeds meer studenten ook het belang inzien van integer en veilig dopen en hun verantwoordelijkheid nemen. Bewustmaken, bijsturen en evalueren is een voortdurend proces dat niet eindigt met de ondertekening van het decreet op 13 oktober, maar een continu proces is.

Gent blijft uniek doordat studenten zelf instaan voor controle van de dopen.

In gedetailleerde draaiboeken geven verenigingen de controleurs van de studentenkoepels inzage in hun doopplannen. De controleurs gaan na of alles conform het doopdecreet is en bezorgen het overzicht ook aan de politie. Ze gaan ook ter plaatse om dopen te controleren.

Weet jij wat wel en niet mag tijdens een doop?

Voornaamste wijzigingen doopdecreet 2022-2023

 • Vertrouwenspersonen: De verschillende studentenkoepels stellen vertrouwenspersonen aan die actief gecommuniceerd worden naar de studenten die deelnemen aan de dopen. Zij zijn de hele doopperiode beschikbaar voor meldingen (zowel formele klachten als behoefte aan een gesprek). Meldingen kunnen ook anoniem. Er wordt ook op toegezien dat er vertrouwenspersonen worden aangesteld uit andere kringen en dat er zowel mannelijke als vrouwelijke worden aangesteld, zodat een melder kan kiezen bij wie ze zich het meest comfortabel voelen. Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen op de hoogte van de verschillende instanties (voor hulp, bij klachten,…) die kunnen worden gecontacteerd voor doorverwijzing.
 • Rechten worden duidelijker gecommuniceerd
  • Verenigingen moeten geïnteresseerden op de hoogte brengen van wat ze kunnen verwachten (bv. adhv infoavond), zodat studenten goed kunnen inschatten of dopen iets voor hen is.
  • Alle studenten die zich inschrijven moeten verplicht een fysieke doopflyers meegeven. Daarop staat een verkorte versie van het doopdecreet, een QR-code dat doorverwijst naar het volledige decreet en de contactgegevens van 3 tot 4 vertrouwenspersonen.
 • Verbod op alcohol wordt verstrengd:
  • Ten eerste geldt er vanaf nu een totaalverbod op alcohol tijdens buitendopen (binnendopen zijn vaak cantussen, deelnemers mogen er wel alcohol dringen, organisatoren niet).
  • Daarnaast geldt er ook een algemeen alcoholverbod voor organisatoren, verantwoordelijken en toezichthouders tijdens elke doopactiviteit, ongeacht waar die plaatsvindt.
  • Deelnemers kunnen niet gedwongen worden tot inname van alcoholische en niet-alcoholische dranken (cf. risico’s op waterintoxicatie)
  • Het verbod op sterke drank voor minderjarigen wordt veralgemeend naar een totaalverbod op sterke drank tijdens doopactiviteiten, ongeacht de leeftijd van de deelnemer.
 • Meer nadruk op belang van mentaal welzijn, vermijden van groepsdruk, studenten mogen bepaalde opdrachten weigeren
  • Ludieke opdrachten mogen zeker, maar de vereniging dient erop toe te zien dat dit redelijk blijft. Individuele vernedering op basis van uiterlijke kenmerken, ras, gender, geaardheid of andere discriminatoire verschillen wordt expliciet verboden.
  • Recht op uittreding: deelnemers mogen bepaalde opdrachten weigeren. We verwachten van verenigingen een alternatieve opdracht, zodat de student kan kiezen.
  • Uit het vorige decreet werd overgenomen dat ongewenste intimiteiten of intimidatie ongeoorloofd zijn, zowel in het dagelijks leven als tijdens doopactiviteiten. Er werd toegevoegd dat doopmeesters zich bewust moeten zijn van de machtspositie waarin ze zich binnen de context van de doop bevinden en deze niet mogelijk misbruiken.
  • Vermijden van groepsdruk: volgende passage werd expliciet opgenomen “Het decreet ziet erop toe dat de opdrachten die van de deelnemers gevraagd worden bijdragen aan een gevoel van samenhorigheid en zorgen voor een hechte groepsdynamiek. De geest die de dopende verenigingen daarbij uitdragen is er een waarbij het groepsgevoel bijdraagt tot het voltooien van de opdrachten en de doopactiviteiten, veeleer dan het veroorzaken van groepsdruk waarbij individuele grenzen worden overschreden.”
 • Meer opvolging tijdens de doopperiode en jaarlijks grondige evaluatie:
  • Er zijn twee nieuwe organen: doopvergadering en de doopcommissie. De doopvergadering komt vier keer samen in de doopperiode om deze tussentijds te evalueren en suggesties voor een professionelere doopwerking te doen. De doopcommissie komt samen bij incidenten. Na afloop van de doopperiode wordt een rapport opgemaakt voor Stad Gent en de UGent.
 • Niet-erkende verenigingen worden vanaf nu ook gecontroleerd door de studentenkoepels.