Belasting onbebouwde bouwgronden en kavels

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op:

 • de onbebouwde bouwgronden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een woongebied en palen aan een voldoende uitgeruste openbare weg;
  • Een onbebouwde bouwgrond is elk kadastraal perceel waarop op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming (zie artikel 2 van het reglement).
    
 • de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.
  • Als onbebouwde kavel wordt beschouwd: elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming (zie artikel 2 van het reglement).

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar houder is van het zakelijk recht van de onbebouwde bouwgrond of kavel (zie artikel 4 van het reglement).

 

Hoeveel kost het?

Dit kan je terugvinden in artikel 3 § 5 van het reglement.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

 

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur. Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Deze kan je terugvinden in artikel 5 van het reglement.

Regelgeving

Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels

Belasting onbebouwde bouwgronden en kavels