Bezwaarschrift stedelijke belastingen

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Waar gaat het over?

Indienen van een bezwaarschrift tegen stedelijke belastingen.

Welke stappen zijn er?

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of de datum van de contante inning.

Je dient het bezwaarschrift schriftelijk in, ondertekend en gemotiveerd door de belastingschuldige of vertegenwoordiger. 
Vermeld de naam, hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige. 
Vermeld ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. 
Als je wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet je dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de gevestigde aanslag?

Als je niet akkoord gaat met de gevestigde belasting, kan je een bezwaarschrift indienen volgens de procedure voorzien op de achterzijde van jouw aanslagbiljet: schriftelijk of online via het formulier voorzien op onze website.

In geen geval kan een bezwaarschrift worden ingediend per mail.

Wanneer kan ik een bezwaarschrift indienen?

Je kan een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante betaling.

Is jouw bezwaarschrift laattijdig, dan kan een ontheffing van de belasting enkel nog als er sprake is van een dubbele belasting, een materiële vergissing (zoals optelfout, lees- of schrijffout), een nieuw feit of bewijs dat niet binnen de bezwaartermijn kon worden voorgelegd.

Na 5 jaar is dit niet meer mogelijk en is de belasting absoluut definitief.

Ik heb een bezwaar ingediend, moet ik betalen in afwachting van de eindbeslissing?

Er bestaat geen wettelijke verplichting tot betaling van de betwiste belasting tot zolang het geschil niet is beslecht. De Stad zal ook geen bijkomende kosten maken.

Indien jouw bezwaar echter als ongegrond wordt beschouwd wordt de betwiste aanslag vermeerderd met de eventueel daarop betrekking hebbende nalatigheidsintresten en kosten conform de vigerende wetgeving.

Die interesten bedragen 4% en worden per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. De interesten zijn pas verschuldigd als zij minstens 5 euro per maand bedragen, concreet dus vanaf een belastingbedrag van 1.500 euro.

Wie is er allemaal aanwezig op mijn hoorzitting?

  • De dossierbehandelaar die een advies over jouw bezwaar heeft voorbereid
  • Een medewerker van de administratie die een verslag van de zitting opmaakt
  • Een neutrale ambtenaar die de zitting in goede banen leidt.

We willen benadrukken dat er niemand van het politieke bestuur aanwezig zal zijn.

Gelijkaardige producten

Bezwaarschrift stedelijke belastingen