Algemene bedrijfsbelasting

Aangifte algemene bedrijfsbelasting

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2031 een belasting op de ondernemingen die op 1 januari van het aanslagjaar beschikken over een bedrijfsvestiging op het grondgebied van de Stad Gent.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de onderneming die op 1 januari van het aanslagjaar minstens één bedrijfsvestiging exploiteert, of tot gebruik voorbehoudt.

Bij een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden of zolang de vereffening van een vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid van belastingplichtige bestaan. Deze stopt slechts wanneer de in Artikel 2 opgesomde activiteiten met inbegrip van eventuele vereffeningsactiviteiten, zijn stopgezet.

 

Wanneer?

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur.

Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Hoeveel kost het?

Component Oppervlakte

Tarieven per ha of per m² dienen bij het bijhorende forfait te worden opgeteld. 

a. Agrarische bedrijfsvestigingen

Tarief in euro 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Eerste schijf * (forfait) 108 110 112 114 116 117 119 122 124 126
Landbouw boven 20 ha (per ha) 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12
Tuinbouw open lucht boven 5 ha (per ha) 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47
Tuinbouw serres boven 5.000 m² (per m²) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05

In de eerste schijf is begrepen de eerste 20ha landbouwoppervlakte, de eerste 5ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of de eerste 5.000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

b. Recreatieve bedrijfsvestigingen

Tarief in euro 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Tot en met 5 ha (per ha) 108 110 112 114 116 117 119 122 124 126
Boven 5 ha (per ha) 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47

c. Overige bedrijfsvestigingen

Tarief in euro 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Tot en met 1.499 m² (forfait) 400 407 414 421 428 435 443 450 458 466
1.500 m² tot en met 2.500m² (forfait) 800 814 827 841 856 870 885 900 915 931
Meer dan 2.500 m² (per m² boven 2.500 m²) 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47

* Dit forfait is enkel van toepassing indien de onderneming in totaal minder dan 1.500m² belastbare oppervlakte inneemt.

Component energie

Zie artikel 4 §3 van het belastingreglement Algemene bedrijfsbelasting.

 

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. 

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

 

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 6 voor de vrijstellingen op het reglement van de Algemene bedrijfsbelasting.

Regelgeving

Algemene bedrijfsbelasting (2022-2031)

Gelijkaardige producten