Algemene bedrijfsbelasting

Aangifte algemene bedrijfsbelasting

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2031 een belasting op de ondernemingen die op 1 januari van het aanslagjaar beschikken over een bedrijfsvestiging op het grondgebied van de Stad Gent.

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de onderneming die op 1 januari van het aanslagjaar minstens één bedrijfsvestiging exploiteert, of tot gebruik voorbehoudt.

Bij een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden of zolang de vereffening van een vennootschap niet is afgesloten, blijft de hoedanigheid van belastingplichtige bestaan. Deze stopt slechts wanneer de in Artikel 2 opgesomde activiteiten met inbegrip van eventuele vereffeningsactiviteiten, zijn stopgezet.

Wanneer?

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur. - Voor het aanslagjaar 2024 is de aangiftetermijn verlengd tem 29 maart 2024.

Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Hoeveel kost het?

Zie artikel 4 §3 van het belastingreglement Algemene bedrijfsbelasting.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

De aangiftetermijn voor de Algemene bedrijfsbelasting wordt voor het aanslagjaar 2024 verlengd t.e.m. 29 maart 2024.

De aangifteformulieren zullen midden februari 2024 per post worden verstuurd.  

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. 

  • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte). Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

  • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 6 voor de vrijstellingen op het reglement van de Algemene bedrijfsbelasting.

Regelgeving

Algemene bedrijfsbelasting (2022-2031)

Gelijkaardige producten