Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels

De onbebouwde bouwgronden en kavels

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op:

 • de onbebouwde bouwgronden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een woongebied en palen aan een voldoende uitgeruste openbare weg;
  • Een onbebouwde bouwgrond is elk kadastraal perceel waarop op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming (zie artikel 2 van het reglement).
    
 • de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.
  • Als onbebouwde kavel wordt beschouwd: elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming (zie artikel 2 van het reglement).

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De belastingplichtige is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar houder is van het zakelijk recht van de onbebouwde bouwgrond of kavel (zie artikel 4 van het reglement).

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 3 § 5 van het reglement 'Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels'.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. 

 • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen (t.a.v. Dienst Belastingen - Departement Financiën - cel bezwaarschriften). Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en gemotiveerd zijn. Het moet de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige vermelden. Het moet ook het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen vermelden. Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift worden gevraagd.

Het bezwaarschrift kan ook online worden ingediend in zover in deze mogelijkheid wordt voorzien en binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in dit artikel. Meldingen via andere duurzame dragers zoals e-mail worden niet als bezwaarschrift aanvaard.

Zijn er uitzonderingen?

Zie artikel 5 van het reglement Belasting op onbebouwde bouwgronden en kavels.

Regelgeving

Belasting op de onbebouwde bouwgronden en kavels