Geluidshinder

Waar kan je terecht met klachten over geluidshinder in Gent? Bekijk hier het overzicht.

Geluidsoverlast is na sluikstort en zwerfvuil één van de meest voorkomende stedelijke klachten. Heb je last van lawaai? Afhankelijk van de bron, kan je verschillende diensten hierover contacteren.

Geluidshinder van horeca of evenementen

Bij te luide elektronisch versterkte muziek van cafés of evenementen contacteer je de politie (101). Zij stellen een proces-verbaal op bij vastgestelde geluidsoverlast.

Bij aanhoudende problemen kan je contact opnemen met de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu om geluidsmetingen uit te voeren. Bij normoverschrijding maant de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu aan om geluidsbeperkende maatregelen te nemen . Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven wordt een proces-verbaal opgemaakt.

 

Lawaaihinder door bedrijfsactiviteiten

In geval van geluidshinder door bedrijven, kan je klacht indienen bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu die dan - indien mogelijk - geluidsmetingen uitvoert. Ze manen bij normoverschrijding aan om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Wanneer daar geen gevolg aan wordt gegeven maken zij proces-verbaal op.

Volgens het Politiereglement betreffende de uitvoering van werken, is het verboden om bouwmaterialen op bouwwerven te leveren tussen 22 uur en 6 uur, behalve met toelating van de burgemeester. Contacteer de politie om vaststellingen te laten doen.

Geluidsoverlast door buren

De Stad Gent en de politie gaan uit van het principe van 'goed nabuurschap'. Er bestaat geen specifieke reglementeringen met betrekking tot burenlawaai en de zondagsrust, zoals lawaaihinder veroorzaakt door grasmaaiers. 

Een uitzondering hierop is nachtlawaai: alle lawaai dat hoorbaar is tussen 22.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens. Hiervoor kan je terecht op het nummer 101.

Bij burenlawaai kan je best eerst met elkaar praten voor je de politie belt. Misschien is je buur zich er niet eens van bewust dat hij/zij anderen hindert. Als communiceren met je buren moeilijk gaat, kan je de hulp van de Dienst Burenbemiddeling inschakelen.

Helpt dit niet, dan kan je de overlast melden bij het wijkcommissariaat in je buurt of bij de interventiedienst (101) buiten de kantooruren.

Lawaaihinder door dieren, veldkanonnen, straatmuzikanten, vuurwerk

Contacteer de politie (101) om vaststellingen te laten doen. Het gemeentelijk politiereglement regelt deze vormen van hinder. 
Heb je buren met bijvoorbeeld een blaffende hond die voor geluidshinder zorgt? Dan kan je ook via Burenmiddeling het gesprek met je buren aangaan.

Verkeerslawaai

Een Europese richtlijn regelt het beheersen van omgevingslawaai. Deze richtlijn heeft tot doel schadelijke effecten en hinder in te perken die veroorzaakt worden door omgevingslawaai van belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties.

Om uitvoering te geven aan de richtlijnen worden geluidsbelastingskaarten en actieplannen voor Gent opgemaakt.

Je kan problemen met wegen melden bij het meldpunt wegen.