De seniorenraad is een adviesorgaan die de belangen van senioren verdedigt bij Stad en OCMW.

Gentse senioren kunnen het beleid adviseren. Om dit in goede banen te leiden is er een adviesraad opgericht: De Seniorenraad.

Waarvoor staat de Seniorenraad?

De Gentse 55-plussers maken bijna een derde van de Gentse bevolking uit en ruim 40 % van het totaal aantal Gentse kiesgerechtigden. Dit aantal zal in de komende jaren nog sterk toenemen. Net als de jeugd, de holebi's, de migranten en alle andere bevolkingsgroepen die de Stad Gent rijk is, hebben senioren specifieke noden en behoeften.

De Stedelijke Seniorenraad of kortweg Seniorenraad vertegenwoordigt de senioren in het lokale beleid. Het beleid kan bij het opstellen van haar beleidsplannen het advies inwinnen van de Seniorenraad. De Seniorenraad kan zelf knelpunten aangeven en oplossingen voorstellen. Zo ontstaat er interactie tussen het beleid en de Seniorenraad en kan de Seniorenraad de belangen van alle Gentse senioren verdedigen.

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent ondersteunt de Seniorenraad logistiek, administratief en inhoudelijk

Hoe is de Seniorenraad samengesteld?

De seniorenraad bestaat uit:

  • Vertegenwoordigers van de erkende seniorenverenigingen
  • Vertegenwoordigers van dienstverlenende organisaties voor senioren
  • Individuele senioren (55-plussers die geen lid zijn van een erkende seniorenvereniging)
  • Vertegenwoordiging van Stad en OCMW door de schepen van Seniorenbeleid die ook voorzitter is van het OCMW.

Waarom werden Lokale Seniorenraden opgericht?

Noden en behoeften van senioren zijn vaak buurtgebonden, daarom bestaat de Seniorenraad uit zes lokale raden. Het werkingsgebied van de Lokale Seniorenraden valt samen met de zes politiezones overkoepeld door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. De zes lokale seniorenraden behandelen alle plaatselijke aangelegenheden die senioren aanbelangen. Ze kunnen hierover voorstellen doen en adviezen formuleren aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het OCMW. Dit zowel op eigen initiatief, of op vraag van het beleid.

De werking van de seniorenraad wordt  in goede banen geleid door:

De statuten

Lees meer over de statuten van de SeniorenraadKlik hier (31.09 KB)

Het huishoudelijk reglement

Lees hier het huishoudelijk reglementKlik hier (51.38 KB)

 

Afsprakennota tussen de Seniorenraad en het beleid (Stad en OCMW)

Lees meer over de afsprakennotaDownload hier het document (32.5 KB)