Afrikalaan en omgeving

RUP 175 Afrikalaan

Waarom wordt het RUP 175 Afrikalaan opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Ga snel naar:

 

Situering van het plangebied

Het plangebied situeert zich tussen de Koopvaardijlaan en de spoorweg Gent-Eeklo, die daar een brede bocht maakt richting de Dampoort. 

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan voor dit gebied en wat zijn de krachtlijnen?

Het RUP Afrikalaan moet de buurt opwaarderen en toegankelijker maken. De ontplooiing van de Oude Dokken, de aanleg van de Verapaz-brug, de verlegging van de R40 naar de Afrikalaan en de nieuwe aansluiting aan het Dampoortknooppunt zorgen voor een volledig nieuwe dynamiek. Door een verouderd planningskader en de uitbreidingswensen van de economische spelers is een nieuw gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) noodzakelijk.

De stad Gent kiest nog steeds voor economie in dit gebied, maar voegt woningen en ondersteunende voorzieningen toe om tot een volwaardige, gemengde stadswijk van de toekomst te komen. Ten westen van de Afrikalaan houden we zo’n 55.000 m² bruto vloeroppervlakte vrij voor nieuwe maakbedrijven. In het zuidelijk deel is er ook ruimte voor kantoren omdat we daar op wandelafstand van het station zitten. Het gebied ten oosten van de Afrikalaan houden we voornamelijk vrij voor economische activiteiten. Bestaande bedrijven – zoals Christeyns – krijgen hun geëigende bestemming met aandacht voor de relatie ten aanzien van de nabijgelegen appartementen en woningen.

Naast maakbedrijven en kantoren, blijft wonen dus ook mogelijk in deze buurt. Op bepaalde, welgekozen plaatsen ten westen van de Afrikalaan, maar ook in de onmiddellijke omgeving van de Scandinaviëstraat, kunnen er zo’n 670 woningen bijkomen, een combinatie van woningen voor gezinnen en appartementen. Daarnaast is er ook ruimte voor kleine horeca, buurtwinkels en gemeenschapsvoorzieningen.

De Stad heeft de ambitie om er een hele nieuwe wijk van te maken, waar het aangenaam is om te wonen, te werken én te verblijven. Fietsers en voetgangers krijgen volop toegang tot het gebied. We voorzien voldoende ruimte voor groen en water en maken de nieuwe wijk klimaatbestendig. We breiden de bestaande parken langs het water verder uit en willen het Zeppospark verbinden met het Scandinaviëpark door een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Afrikalaan.

Startnota

De startnota geeft aan voor welk gebied we het RUP opmaken, wat de planopties zijn voor bestemming en inrichting van het gebied, wat de relatie is met andere plannen in de omgeving van het plangebied en hoe we de te verwachten milieu-effecten onderzoeken.

Timing en verloop van de RUP-procedure

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het RUP Afrikalaan valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden (MER staat voor milieueffectrapportage).

Het college van burgemeester en schepenen keurde de startnota en de procesnota van het RUP goed op 25 juni 2020. 

Na de goedkeuring van deze startnota start de officiële goedkeuringsprocedure en het communicatietraject voor het RUP Afrikalaan. Hierbij zal er een raadpleging en een informatiemoment omtrent de start- en de procesnota georganiseerd worden. Iedereen kan in deze periode van 60 dagen opmerkingen en suggesties indienen. Op dit moment wordt ook advies ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de Vlaamse en provinciale adviesinstanties.

De adviezen en inspraakreacties worden verwerkt in een scopingnota.

Het planteam maakt daarna het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Daarna vragen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een tweede maal advies over het plan, o.a. aan de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

Het planteam maak het ontwerp van het RUP, dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Dan volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp van RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en brengt hierbij een advies uit bij de gemeenteraad.

Het planteam maak het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

We verwachten middels een zeer voorzichtige prognose, dat het RUP finaal wordt goedgekeurd in de loop van 2022. Deze informatiepagina wordt stelselmatig bijgewerkt zodra er nieuwe elementen of procedurestappen zijn.