Selectief bereikbare stad: duurzame mobiliteit stimuleren

Hoe kunnen we duurzame mobiliteit stimuleren in een selectief bereikbare stad?

Een mobiele stad zorgt voor een vlotte selectieve doorstroming van het groeiende aantal inwoners, studenten en pendelaars. Ze speelt in op de onmiddellijke verkeersdruk vanuit de stadsregio en zoekt creatieve oplossingen voor het openbaarvervoernetwerk. Het fietsgebruik wordt gepromoot en ondersteund en de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor voetgangers gegarandeerd.

Gent heeft de voorbij decennia een pioniersrol vervuld op het vlak van duurzame stedelijke mobiliteit. Hiervan plukken we nu de eerste vruchten. De selectieve bereikbaarheid van de stad(sregio) garanderen blijft onze grootste uitdaging.

Enkele cijfers:

  • In Gent zijn er elke dag meer dan 650.000 verplaatsingen
  • Voor het eerst gebeuren meer dan 50 % van de verplaatsingen in Gent te voet, met de fiets of het openbaar vervoer
  • Het gros van de verplaatsingen in Gent blijft onder de 5 à 10 kilometer
  • Het fietsgebruik is in 3 jaar tijd gegroeid van 22 % naar 30 %


Om duurzame mobiliteit te stimuleren in een selectief bereikbare stad, verweven we meer economische functies in het woongebied. Daardoor zijn er minder (auto)verplaatsingen nodig. Zo ontstaat dynamiek in de stad. Dat biedt kansen voor bicycle urbanism. Een netwerk voor voetgangers en fietsers vormt de basis voor de stadsontwikkeling. Zo richten voorzieningen zich daarbij naar dit structurerend fietsnetwerk en raken fietsroutes sterk verankerd in de ruimtelijke structuur van de stad.

Tegelijk streven we naar selectieve bereikbaarheid. Een leefbare stad moet wel bereikbaar zijn, maar niet altijd, overal of op gelijk welke manier. Daarbij gaan we uit van het STOP-principe: prioritair zijn de stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en ten slotte het privé-vervoer. Dit zet mensen aan om na te denken over het gebruik van verkeersmiddelen in functie van het moment, de behoefte en de aard van de verplaatsing. Mensen gaan vervoersmiddelen combineren. Denken we maar aan park & ride, park & bike en park & walk.

We waarborgen wel de bereikbaarheid van de stad voor iedereen die de wagen om professionele of fysieke redenen nodig heeft. We ontwikkelen daarvoor een set aan innovatieve duurzame vervoersmiddelen aangepast aan de Gentse context. Individueel gemotoriseerd verkeer wordt daarbij steeds meer losgekoppeld van individueel voertuigbezit. Door autodelen is minder parkeerruimte nodig en kunnen we de vrijgekomen ruimte anders inzetten.


We optimaliseren de stedelijke logistiek door middel van een stadsdistributieplatform voor de bevoorrading van de binnenstad. Hier zien we een belangrijke rol voor ruimtelijke knopen waar water-, fiets- en (internationale) autoverkeersnetwerken gelinkt zijn.

Lees de volledige Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent.

Lees de samenvattende brochure.

Lees de plooifolder.

Bekijk de animatiefilm ‘Ruimte voor Gent in 2 minuten’.

Maak een fiets- of wandeltocht over Ruimte voor Gent.