Subsidie voor de renovatie en verbouwing van huurwoningen

Verhuur je een woning in Gent en wil je die renoveren en verbouwen? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een subsidie.

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil verhuurders stimuleren en ondersteunen om hun huurwoning in Gent kwaliteitsvol en energiezuinig te renoveren en toegankelijker te maken voor minder mobiele personen. 

Bij het Verhuurderspunt van de Stad Gent kun je terecht voor kosteloos renovatieadvies en -begeleiding om de huurwoning aan te passen aan de geldende woningkwaliteitsnormen, energiezuinigheid en toegankelijkheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met woningcontroleurs van de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu en renovatiecoaches van De Energiecentrale. Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de huurwoning, geeft een ergotherapeut en/of een toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent advies (toegankelijkheidsadvies). Het laatste kan ook gaan over redelijke aanpassingen voor een huurder met een fysieke/motorische handicap.

Na dit voortraject via het Verhuurderspunt, of als je samenwerkt met een ontzorgende organisatie zoals Het Pandschap Gent, kun je voor de uitgevoerde werken een stedelijke subsidie aanvragen (naast eventuele andere steunmaatregelen, zoals de Vlaamse Mijn VerbouwPremie). Er is ook een subsidie voor de ondersteuning van zittende huurders tijdens de werken (zoals kosten van een tijdelijke verhuis, verplaatsing of stockage van inboedel, …).

Het Gentse subsidiereglement loopt tot en met 31 december 2025. De uiterste indieningsdatum voor subsidieaanvragen is 1 september 2025.

Wat zijn de voorwaarden?

De subsidie is bedoeld om de woningkwaliteit, energiezuinigheid en toegankelijkheid van huurwoningen te verbeteren door werken aan de woning zelf of aan gemeenschappelijke delen of installaties (huurwoning in appartementsgebouw). Het kan gaan over de renovatie of verbouwing van een bestaande huurwoning, de realisatie van een nieuwe huurwoning in een bestaand gebouw of heropbouw na sloop van een bestaande, grondgebonden huurwoning.  

Opgelet: je kan de subsidie enkel aanvragen na een voortraject met renovatie- en/of toegankelijkheidsadvies via het Verhuurderspunt van de Stad Gent of wanneer je samenwerkt met een ontzorgende organisatie zoals Het Pandschap Gent. Neem dus vóór de start van de werken contact op.
 

Wie komt in aanmerking?

 • de eigenaar van de huurwoning of houder van een ander zakelijk recht
 • een derde die door de eigenaar van de huurwoning gemachtigd is om de subsidie aan te vragen (bijv. bij renovatiehuurovereenkomst)

Dit geldt ook voor werken aan gemeenschappelijke delen of installaties van appartementsgebouwen, in functie van de betrokken huurwoning (met bewijs van de nodige beslissing van de vereniging van mede-eigenaars en het eigen aandeel in de mede-eigendom of in de investering).

De woning of het gebouw waarin de woning zich bevindt:

 • ligt in Gent
 • is ouder dan 15 jaar
 • voldoet aan de wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning
 • voldoet na de werken aan de woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen en beschikt over een geldig conformiteitsattest
 • wordt na de werken (verder) verhuurd als hoofdverblijfplaats aan een natuurlijk persoon gedurende 9 jaar met een geregistreerd huurcontract
 • de huurprijs is gelijk of lager dan de maximale huurprijs die door het college van burgemeester en schepenen wordt bepaald (rekening houdend met type, grootte en EPC van de woning)

Komen niet in aanmerking:

 • nieuwbouw, behalve heropbouw na sloop van een grondgebonden huurwoning
 • woonboten, woonwagens, caravans en tiny houses
 • sociale huurwoningen, behalve woningen die de woonmaatschappij Thuispunt Gent op de private huurmarkt huurt in functie van doorverhuur aan personen die in aanmerking komen voor een sociale woning (voormalige werking Sociaal Verhuurkantoor Gent)
 • kamerwoningen
 • woningen die opgenomen zijn in het register van herstelvorderingen
 • werken in functie van het betreedbaar maken van woonentiteiten gekoppeld aan een handelspand
 • projecten waarvoor de subsidie of andere financiering onderdeel uitmaakt van een specifieke overeenkomst met de Stad Gent

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Subsidie voor werken

De subsidie bedraagt 50% van de gestaafde kosten voor de werken aan de huurwoning (of het aandeel in de werken aan gemeenschappelijke delen of installaties). Voor werken om de toegankelijkheid van de huurwoning te verbeteren, geldt dit enkel als de kosten niet of voor minder dan 50% gedekt zijn door andere premies of financiële steun (bijvoorbeeld de Vlaamse aanpassingspremie of tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Het maximumbedrag van de subsidie is afhankelijk van:

 •  de grootte van de woning (bezettingsnorm volgens Vlaamse Codex Wonen)
 • verhuur via de woonmaatschappij Thuispunt Gent, het stedelijk verhuurkantoor huuringent of op de private huurmarkt

Bezettingsnorm woning

Verhuur via TPG of HIG

Private verhuur

Woning voor 1-3 personen

9.000 euro

6.000 euro

Woning voor 4-6 personen

12.000 euro

8.000 euro

Woning voor meer dan 6 personen

15.000 euro

10.000 euro

Subsidie voor huurdersondersteuning

 • De subsidie bedraagt 100% van de gemaakte kosten met een maximum van 750 euro

Welke werken komen in aanmerking?

De volgende categorieën van werken komen in aanmerking voor de stedelijke subsidie:

 • dak: isolatie en renovatie
 • buitenmuur: isolatie en renovatie
 • vloer: isolatie en renovatie
 • ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
 • elektriciteit en sanitair
 • hernieuwbare energietechnieken (productie uitsluitend of hoofdzakelijk voor de huurwoning) : zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en zonnepanelen
 • ventilatietechnieken
 • toegankelijkheid

Voor appartementen kan het zowel gaan om werken aan privatieve delen als werken aan gemeenschappelijke delen en installaties.

De technische vereisten voor de werken onder categorieën 1 t.e.m. 8 zijn dezelfde als deze van de Vlaamse Mijn VerbouwPremie en de Fluvius-premie voor zonnepanelen. Voor ventilatietechnieken (categorie 8) staan de technische vereisten in een bijlage van het subsidiereglement. Voor toegankelijkheid (categorie 9) gaat het over de werken beschreven in het voorafgaandelijk toegankelijkheidsadvies, verkregen via het Verhuurderspunt.

Opgelet: werken onder categorie 1 t.e.m. 9 komen enkel in aanmerking voor de subsidie als ze opgenomen zijn in het voorgaande renovatieadvies, verkregen via het Verhuurderspunt van de Stad Gent. Een afwijkende regeling is mogelijk als je:

 • reeds aan de slag bent met gebreken die een woningcontroleur heeft vastgesteld (en de subsidie enkel voor deze werken wil aanvragen)
 • samenwerkt met een architect (het renovatieadvies kan dan bestaan uit een bevestiging, verbetering of aanvulling van het uitvoeringsdossier, op voorwaarde dat de werken nog niet opgeleverd zijn)
 • samenwerkt met een organisatie die de renovatie of verbouwing volledig uitvoert of begeleidt (bijvoorbeeld het Pandschap) om de woning aansluitend minstens 9 jaar te verhuren via de woonmaatschappij Thuispunt Gent of het stedelijk verhuurkantoor huuringent
 • via De Energiecentrale betrokken bent bij een collectief renovatietraject voor appartementsgebouwen (dit kan dan afgestemd worden met het traject van het Verhuurderspunt)

Maak dus best vóór de start van de werken een afspraak bij het Verhuurderspunt van de Stad Gent, voor een gesprek op maat. Er wordt dan een plaatsbezoek met een woningcontroleur en een renovatiecoach ingepland, waarna je een renovatieadvies ontvangt en indien je dat wenst ook gratis begeleiding bij de werken. Zo ben je zeker dat de werken in overeenstemming zijn met de geldende normen, technische vereisten en de subsidievoorwaarden. Als je de huurwoning ook toegankelijker wil maken, dan kan een ergotherapeut of toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent advies geven.

Hoe en wanneer kan je de premie aanvragen?

 • De aanvraag gebeurt via het daartoe bestemde aanvraagformulier, nà uitvoering van de werken en het verkrijgen van het conformiteitsattest.
 • Alle werken (en eventuele huurdersondersteuning) voor dezelfde woning moeten deel uitmaken van eenzelfde aanvraag. Het is wel mogelijk om een afzonderlijke aanvraag in te dienen voor werken aan private of gemeenschappelijke delen of installaties die via de Vereniging van mede-eigenaars verlopen en daardoor pas later klaar zijn, of voor bijkomende investeringen in hernieuwbare energietechnieken, ventilatietechnieken of toegankelijkheid.
 • De aanvraag gebeurt binnen een termijn van 1 jaar na het renovatie- en/of toegankelijkheidsadvies of de nodige omgevingsvergunning voor de werken, maar kan in bepaalde omstandigheden met 1 of zelfs 2 jaar verlengd worden (het laatste enkel voor werken die via de Vereniging van mede-eigenaars verlopen en daardoor pas later klaar zijn).
 • De ingediende facturen dateren van na het renovatieadvies en zijn maximaal 2 jaar oud.
 • De uiterste datum om deze subsidie aan te vragen is 1 september 2025

Regelgeving

Subsidiereglement voor de renovatie of verbouwing van huurwoningen in de periode 2022 – 2025

Subsidie voor de renovatie en verbouwing van huurwoningen