Kwa­li­teits­vol­le huurwoning

Een huurwoning moet aan minimumnormen voldoen. Ontdek welke deze zijn en wat je kan doen als je woning niet voldoet of gebreken vertoont.

Wettelijke minimumnormen

Om menswaardig wonen te verzekeren, moet een huurwoning voldoen aan minimumnormen op vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. Of de woning daaraan voldoet, wordt bevestigd door een conformiteitsattest. Dit is een attest dat de verhuurder krijgt na een positieve woningcontrole. 

Het conformiteitsattest

Let op! Sinds 1 oktober 2023 is het verplicht om een conformiteitsattest aan te vragen voor huurwoningen ouder dan 30 jaar, en dit bij de start van een nieuw huurcontract. 

Het conformiteitsattest is een goede zaak voor verhuurder en huurder.

 • Voor de verhuurder is het een officieel bewijs dat de woning bij het begin van de huurovereenkomst in orde is.
 • Ook voor de huurder is het een kwaliteitsgarantie. Die kan op beide oren slapen, wetende dat zaken als elektriciteitskast, verwarmingsketel en watertoevoer in orde zijn, rookmelders en basis sanitair aanwezig zijn en trappen en borstweringen veilig zijn.

De Vlaamse Codex Wonen bepaalt de vereisten waaraan een huurwoning moet voldoen. Ontdek de minimumnormen voor een huurwoning.

Gebreken en herstellingen

Als je een woning huurt of verhuurt zullen er op een bepaald moment onderhoudswerken of herstellingen moeten gebeuren in de woning. Soms kan er discussie zijn over wie er verantwoordelijk is voor de herstellingen en over wie de kosten daarvan moet betalen. 

De verhuurder zorgt ervoor dat de woning aan het begin van de huurperiode in goede staat is. Hij moet er ook voor zorgen dat de woning bewoonbaar blijft. De huurder zorgt voor het onderhoud van de woning en moet de woning gebruiken als een goede huisvader.

Lees hieronder wie verantwoordelijk is voor welke herstellingen.

 • Verhuurder

  • Grote herstellingswerken: een draagmuur herstellen, balken vervangen, raamkozijnen verven
  • Herstellingen van slijtage door ouderdom: vervangen van een oude verwarmingsketel, …
  • Herstellingen van schade door overmacht: een ruit vervangen die gebarsten is door hagelstenen, …
 • Huurder

  • Onderhoud en reiniging woning: gras maaien, nazicht verwarmingstoestel, kalkaanslag verwijderen, …
  • Kleine herstellingswerken: een kapotte schakelaar vervangen, een lekkende kraan herstellen, …
  • Herstellingen door schade veroorzaakt door de huurder
  • Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud

Huurder of verhuurder inlichten over de gebreken

Als eerste stap verwittig je zo snel mogelijk de tegenpartij. Huurders hebben een wettelijke meldingsplicht om gebreken te melden aan de verhuurder. Dat mag mondeling. Komt er geen reactie? Stuur dan een aangetekende brief.

Wie moet wat doen in geval van herstellingen? Je leest het hieronder.

 • Verhuurder

  Als je werken wilt uitvoeren, laat je aan de huurder schriftelijk weten wanneer de werken zouden plaatsvinden. Als de huurder verantwoordelijk is voor de herstellingswerken, som je alle gebreken zo gedetailleerd mogelijk op en vraag je aan de huurder om te voldoen aan zijn onderhoudsverplichting.

 • Huurder

  Als je zelf de gebreken moet herstellen, vraag je aan de verhuurder toestemming om de werken uit te voeren. Als de verhuurder verantwoordelijk is voor de herstellingen, som je alle gebreken zo gedetailleerd mogelijk op en vraag je aan de verhuurder om de gebreken te herstellen.

Het conformiteitsonderzoek

Ben je niet zeker of je huurwoning wel voldoet aan de normen? Zijn er gebreken maar vind je geen gehoor bij je huisbaas? Dan kan je een gratis  conformiteitsonderzoek aanvragen.

Een woningcontroleur komt op huisbezoek en beoordeelt of de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, zoals vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen. De woningcontroleur stelt de gebreken vast en maakt hiervan een technisch verslag op.

Na het huisbezoek stelt de woningcontroleur een technisch verslag op. Hierin worden de gebreken vermeld. 

Er zijn 3 categorieën van gebreken:

 • categorie I: kleine gebreken
 • categorie II: ernstige gebreken zonder direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoner
 • categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of een direct gevaar vormen voor de veiligheid en gezondheid van de bewoner 

Zowel de eigenaar als de huurder worden op de hoogte gebracht van dit technisch verslag. Binnen een bepaalde termijn kan iedereen verduidelijking vragen bij de woningcontroleur. Dit noemt het hoorrecht.

De eigenaar wordt verzocht de gebreken aan te pakken en de woning te herstellen conform de regelgeving. Op basis van de vaststellingen en eventuele reacties van de eigenaar of huurder beslist de burgemeester om de woning wel of niet ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. 

Geschikt, ongeschikt of onbewoonbaar

 • De woning is geschikt bij minder dan 7 gebreken van categorie I. De woning krijgt een conformiteitsattest.
 • De woning is ongeschikt als ze meer dan 6 gebreken heeft in categorie I, of als ze minstens 1 gebrek heeft in categorie II.
 • De woning is ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens 1 gebrek heeft in categorie III.

Lees wat je moet doen als je woning ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.