19_00671_beeld vluchtelingen dag onepager_nieuw.jpg

Wat doet Stad Gent voor vluchtelingen?

Van Taskforce Vluchtelingen tot Migratieforum.

In 2015 richtte Stad Gent de Taskforce Vluchtelingen op om een antwoord te bieden op de verhoogde instroom van vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Syrië, Irak, Afghanistan en Somalië. Binnen de Taskforce werden de krachten gebundeld van alle betrokken stadsdiensten, het OCMW, partner- en middenveldorganisaties om zo met gecoördineerde en gedragen beslissingen de stedelijke uitdagingen op vlak van asiel en migratie aan te pakken.

Aangezien er niet enkel afstemming nodig is op vlak van asiel en vluchtelingen, werd ervoor gekozen de Taskforce Vluchtelingen te laten overgaan in een Migratieforum.
Tijdens dit forum gaan beleidsmakers rechtstreeks in gesprek met diensten, organisaties en vrijwilligers die mensen met een migratieachtergrond bijstaan. Op die manier wordt er samen beleid gemaakt.

 

 

Opvang

Het Stedelijk opvanginitiatief (SOI) beschikt over 85 opvangplaatsen voor asielzoekers. Hiervan zijn er 16 voorzien voor niet-begeleide minderjarigen.
 

Tijdens de asielcrisis van 2015 kwam het opvangponton Reno een eerste keer naar Gent. Het tijdelijk opvangcentrum lag toen voor de periode van één jaar aangemeerd aan de Rigakaai, in de Gentse haven.

Op vraag van Fedasil zal het opvangcentrum tot eind 2022 operationeel zijn in Gent. Er worden 240 vluchtelingen opgevangen tijdens hun asielprocedure. De uitbating van het tijdelijk opvangcentrum wordt opgenomen door medewerkers van Fedasil. Ze voorzien in ‘bed, bad, brood en begeleiding'.

Heb je nog vragen of bezorgdheden rond het tijdelijk opvangcentrum kan je contact opnemen met Cindy Rijsselaere (cindy.rijsselaere@stad.gent of 09 249 20 50)

Integratie vanaf dag één

Vanaf aankomst in Gent staat de persoon op de vlucht centraal in de Gentse aanpak. Er wordt gekeken naar talenten, kwaliteiten, maar ook naar wat de noden zijn op vlak van gezondheid en welzijn, taal, vrije tijd, wonen, werk en onderwijs. Op elk van die levensdomeinen zijn diensten van de Stad, OCMW Gent en middenveldorganisaties actief. De krachten worden gebundeld om de nieuwkomers zo snel mogelijk deel te laten uitmaken van de Gentse samenleving.

 

Wonen

Als een verzoeker internationale bescherming als vluchteling erkend wordt of de status van subsidiaire beschermde krijgt, mag hij nog twee maanden in het opvanginitiatief verblijven. Dit is een bijzonder korte periode om een woning te vinden, zeker op de krappe en dure woningmarkt in Gent. Erkende vluchtelingen genieten ook geen voorrang bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Als eigenaar-bewoner kun je via de formule 'tijdelijk wonen' ook je steentje bijdragen en tijdelijk een erkend vluchteling in huis nemen.

 

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag zette IN-Gent (Agentschap voor Integratie en Inburgering) in 2019 een aantal verhalen van mensen in de kijker. 

Lees de getuigenis van Els

Lees de getuigenis van Khalid

Lees de getuigenis van Mohamed

Lees de getuigenis van Romal

Lees de getuigenis van Mazen

 

Onderwijs

Er zijn voldoende plaatsen in de verschillende onderwijsinstellingen om verzoekers internationale bescherming en erkende vluchtelingen school te laten lopen.

In Gent zijn er ook vijf OKAN-scholen: onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. Nieuwkomers van 12 tot 18 jaar hebben het recht om gedurende een volledig schooljaar Nederlands te leren en kunnen daarna doorstromen naar het reguliere onderwijs.

De UGent zet actief in op de toeleiding van vluchtelingen naar het universitair onderwijs (o.a. door infodagen, gelijkschakeling van diploma's,...).

Taal

De Stad Gent gaat in op de vraag van verzoekers om internationale bescherming om vanaf de eerste dag in Gent Nederlandse les te kunnen volgen.
 

Gezondheid

De methodiek Mind-Spring biedt vluchtelingen en andere personen met een migratieachtergrond psychosociale begeleiding in groep aan.
De werking van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidscentrum Adentro werd, in samenwerking met het OCMW, CAW OOst-Vlaanderen en UGent, versterkt om vluchtelingen op dit vlak ook individueel te begeleiden.

Waar kunnen vluchtelingen terecht voor psychologische begeleiding

bekijk hier het stroomdiagram PDF (170.91 KB)

Werk


Na de vierde maand van de asielprocedure mag een verzoeker om internationale bescherming werken.
Jobteam Gent, een samenwerkingsproject tussen 10 organisaties en gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, wil de kansen op de arbeidsmarkt voor vluchtelingen verhogen door:
  • jobcoaching
  • vrijwilligerswerk te ondersteunen als opstap naar werk
  • sensibiliseren van werkgevers

Vrije tijd

Ook verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen hebben nood aan sociale contacten en een zinvolle dagbesteding. Naast een actieve toeleiding naar het bestaande aanbod op het vlak van jeugd, sport, cultuur, zetten verenigingen en burgers ook nieuwe initiatieven (bv. stadswandeling, voetbalmatch, buddy zijn, samen koken,...) op. 

Deze aanpak maakt ook gebruik van het Mobiel UiTPUNT en de UiTPAS, bedoeld om de toeleiding van kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod te faciliteren.

Netwerken uitbouwen

Het Migratieforum ondersteunt de uitbouw van sociale netwerken voor nieuwkomers. Verschillende buddywerkingen (Samen Gentenaar van IN-Gent vzw, de buddywerking vanuit het CAW Oost-Vlaanderen om nieuwkomers administratieve ondersteuning te bieden, …) zijn zo vaak een opstap voor nieuwkomers om sneller hun weg te vinden in de samenleving te vinden. In wijken met veel nieuwkomers zet IN-Gent vzw in op de uitbouw van sociale netwerken tussen de nieuwkomer en de buurtbewoners.

Nieuwkomers die zich willen inzetten in de sociale en culturele sector kunnen terecht bij Refu-interim.

Vrijwilligers en sensibilisering

De vluchtelingenstroom maakte heel wat spontane en solidaire reacties bij burgers los. Zo leidde de stroom aan hulpgoederen tot de oprichting van De Olijfboom. Deze doorgeefwinkel verdeelt nu aangeboden hulpgoederen, onder de vorm van starterspakketten, zowel aan vluchtelingen als aan kwetsbare Gentenaars.

Bovendien kent Gent een sterk middenveld, dat zich solidair inzet voor asielzoekers en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 

De vlucht vooruit 2: over het vluchtelingenbeleid van de Stad Gent en haar partners

Publicatie: juni 2022.