Verzoekschriften aan organen van de gemeente

Burgers hebben het recht om verzoekschriften, ondertekend door een of meer personen, schriftelijk bij organen van de gemeenten in te dienen.

Waar gaat het over?

Een verzoekschrift bevat een verzoek om iets te doen of iets te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet het verzoek duidelijk zijn, opdat deze in behandeling kan worden genomen.

De organen van de gemeente zijn:

 • de gemeenteraad
 • het college van burgemeester en schepenen
 • de burgemeester
 • de voorzitter van de gemeenteraad
 • de algemeen directeur
 • elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet concreet verzoeken om 'iets te doen of iets te laten'.
 • Je verzoek moet gaan over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de gemeente of het OCMW behoort.
 • Je moet je naam, voornaam, adres en handtekening vermelden.
 • Als een verzoekschrift uitgaat van verschillende personen, moet van elke ondertekenaar de naam, voornaam, adres en handtekening op het verzoekschrift staan. Anders worden die personen niet als indiener beschouwd. 

Wat zijn geen verzoekschriften?

 • Heb je een klacht, melding of vraag? Dan kun je terecht bij Gentinfo.
 • Wil je documenten opvragen? Dan kun je een aanvraag indienen.
 • Je verzoek mag niet onredelijk of te vaag geformuleerd zijn. Een verzoek is onredelijk wanneer de behandeling ervan de werking van de overheidsdienst verstoort.
 • Je verzoek mag geen beledigend taalgebruik bevatten en moet ernstig zijn.
 • Je verzoek mag niet handelen over lopende administratieve en gerechtelijke procedures en uitspraken. 
 • Als je louter je mening wil geven, is het ook geen verzoekschrift.

Hoeveel kost het?

Je kunt gratis een verzoekschrift indienen.

Wat heb je nodig?

Je kunt het verzoekschrift per mail of per brief indienen, bij voorkeur naar bestuursondersteuning@stad.gent.

 

Welke stappen zijn er?

Je verzoekschrift moet niet voldoen aan specifieke vormvoorschriften, maar je vermeldt best dat het over een 'verzoekschrift' gaat.

Je verzoekschrift wordt aan het juiste orgaan bezorgd. Soms nodigen zijn de indiener uit om het verzoek verder toe te lichten. 

Als je verzoekschrift ontvankelijk is, krijg je binnen de 3 maanden een antwoord. 

Is je verzoekschrift gericht aan de gemeenteraad of OCMW-raad?

Dan komt het op de eerstvolgende gemeente- of OCMW-raad, als het minstens 14 dagen voor die raad is ingediend. Anders komt het op de volgende vergadering. Je kunt komen luisteren, maar je kunt niet deelnemen aan de debatten. 

De gemeenteraad kan er voor kiezen om het verzoekschrift te bespreken op een commissie. In dat geval, kun je worden uitgenodigd om een toelichting te geven. Nadien kun je niet deelnemen aan de debatten.

Regelgeving

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn