Bestuursdocumenten opvragen

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen.

Waar gaat het over?

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.  Wat kan je bijvoorbeeld opvragen?

  • Verslagen;
  • Besluiten van het college van burgemeester en schepenen;
  • Jouw dossier bij het OCMW of het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst);
  • ...

Wat zijn de voorwaarden?

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, lees je hieronder.

Hoeveel kost het?

Inzage en uitleg zijn steeds gratis. 

Voor een kopie, moet je soms betalen. Hiervoor is het retributiereglement voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties van toepassing.

Wat heb ik nodig?

Je hebt niets nodig, maar moet de aanvraag wel schriftelijk indienen. Vermeld hierbij zeker je naam en adres.

Welke stappen zijn er?

Je kan op twee manieren een aanvraag indienen:

1. Je kan jouw aanvraag indienen via het webformulier. Jouw aanvraag komt automatisch bij de Dienst Bestuursondersteuning terecht.

2. Je kan jou aanvraag ook schriftelijk indienen, bij voorkeur bij de Dienst Bestuursondersteuning. In de aanvraag vermeld je:

  • jouw naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal, papier...).

Je kan hiervoor gebruik maken van het downloadbare aanvraagformulier. Je geeft het af bij de betrokken dienst of je stuurt het op naar de Dienst Bestuursondersteuning (Botermarkt 1, 9000 Gent of bestuursondersteuning@stad.gent).

Behandeling van de aanvraag

Dienst Bestuursondersteuning registreert jouw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 20 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum veertig dagen.
Meestal krijg je de gevraagde documenten of informatie. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval word je hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten, is hiervoor van toepassing.

Ben je niet akkoord met de beslissing?

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur (openbaarheid@vlaanderen.be).

Regelgeving

Retributie en tarief voor het verstrekken van administratieve gegevens en publicaties