Belasting inname openbaar domein - Terrassen

Aangifte van een terras op het openbaar domein.

Waar gaat het over?

De belasting voor een terras is ondeelbaar en verschuldigd op basis van:

 • de ligging
 • soort gebruik
 • de oppervlakte
 • duur van de inname

Wat zijn de voorwaarden?

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik neemt of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt.

Hoeveel kost het?

Zie artikel 4§2 van het reglement.

Welke stappen zijn er?

Aangifte

De aangiftetermijn voor de belasting op de inname van het openbaar domein voor terrassen wordt voor het aanslagjaar 2023 verlengd t.e.m. 30 juni 2023.
De aangifteformulieren zullen eind mei per post worden verstuurd.

Je moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur. Dit moet door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen (stadsbelastingen@stad.gent).

Download het formulier hier of dien je aangifte online in. 

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Er zijn 3 mogelijkheden:

 • Je ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte) met daarop jouw coördinaten.
  Je dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Je ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte) met daarop jouw coördinaten.
  Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Het vooraf indienen van een aanvraag voor een stedelijke vergunning voor een inname van bepaalde duur geldt als aangifte en eveneens als eerste aangifte voor innames van onbepaalde duur (zie artikel 7 van het reglement).

Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met de aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete?

Als belastingplichtige, belastingschuldige of hun vertegenwoordiger kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Hoe en onder welke voorwaarden je dit kan doen, lees je op deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Van de belasting zijn vrijgesteld (zie ook Artikel 6 van het reglement) :

 • Innames die worden toegestaan door de stedelijke overheid bij wijze van toewijzing per opbod, overheidsopdracht, concessie of andere specifieke overeenkomst.
 • Innames die in verband staan met de verkiezingen van het Europees Parlement, de Federale Kamers, het Vlaams Parlement, de Provincieraad en de Gemeenteraad.
 • Innames die hoofdzakelijk verband houden met de gemeentelijke volksraadpleging.
 • Vergunde innames in het kader van burger/buurtinitiatieven of andere projecten die bedoeld zijn om de sociale cohesie te bevorderen en niet gepaard gaan met enige vorm van commercieel belang.
 • Innames voor dekenij- en buurtfeesten.
 • Innames door openbare besturen of openbare diensten, beperkt tot leden van de Groep Gent.
 • Innames voor terrassen op basis van een stedelijke vergunning met onbepaalde duur. Indien deze vergunning wordt uitgereikt gedurende de laatste twee maanden van het kalenderjaar in zoverre er voorheen nog geen inname had plaatsgevonden.
 • Terrassen die niet kunnen geplaatst worden voor een ononderbroken periode van minimum 1 maand en dit ingevolge een schorsingsbesluit van het college.

Regelgeving

Belasting op de inname van het openbaar domein

Veelgestelde vragen

Vergunning

Voor de inname en alle wijzigingen aan de inname, dien je een vergunning aan te vragen bij Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte.
Bijvoorbeeld: stopzetting, overname door nieuwe uitbater, wijzigingen oppervlakte, terrasverwarming zijn wijzigingen waarvoor je een vergunning dient aan te vragen.
Meer informatie kan je hier terugvinden.

Belasting inname openbaar domein - Terrassen