Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg - Terrassen

Voor het inrichten van een terras op de openbare weg bij een horecazaak moet een vergunning aangevraagd worden.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd op basis van:

 • de ligging;
 • soort gebruik;
 • de oppervlakte;
 • duur van de inname.

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik neemt of op wiens naam de stedelijke vergunning is uitgereikt.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Bedrag

Zie artikel 4 van het reglement 'Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg'.

Uitzonderingen

Zie artikel 6 van het reglement 'Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg'.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
  U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
  U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.

 • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u contact opnemen met de Dienst Belastingen.

Het vooraf indienen van een aanvraag voor een stedelijke vergunning voor een inname van bepaalde duur geldt als aangifte en eveneens als eerste aangifte voor innames van onbepaalde duur (zie artikel 7 van het reglement belasting op het privaat gebruik van de openbare weg).

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.