Aanvraag kans­spel­ver­gun­ning

Wil je een kansspeltoestel plaatsen in je horecazaak of een wedkantoor uitbaten? Vraag een vergunning aan bij de Kansspelcommissie.

Kansspelinrichtingen zijn de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden uitgebaat. Er zijn verschillende soorten kansspelinrichtingen. Voor elk kansspel moet je in bezit zijn van een vergunning. Een kansspelvergunning moet altijd aangevraagd worden bij de Kansspelcommissie. Al verloopt de procedure voor elk type anders.

In Gent kan je een vergunning aanvragen voor volgende kansspelinrichtingen:

  • cafés of kansspelinrichtingen klasse III
  • wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor beide categorieën moet je eerst advies aanvragen bij de burgemeester.

Kansspelvergunning voor cafés of kansspelinrichtingen klasse III

In een horecazaak kan je maximaal 2 automatische kansspelen en 2 automatische kansspelen met verminderde inzet exploiteren. Bij de aanvraag van de vereiste vergunning C (voor kansspelinrichtingen klasse III) aan de Kansspelcommissie moet een advies van de burgemeester worden gevoegd waaruit blijkt dat aan de wettelijke vereisten voor de uitbating van een drankgelegenheid is voldaan.

Sinds het vernietigingsarrest van de Raad van State van 26 november 2020 is het adviesformulier echter niet langer aan vormvereisten onderworpen. De Kansspelcommissie blijft het ‘oude formulier’ (zie hierboven) echter wel aanvaarden. Bij het onderdeel ‘bezwaren’ wordt er na controle door de bevoegde diensten vermeld of er al dan niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden wat betreft de exploitatie van de drankgelegenheid.

Voor wat cafés gelegen op het grondgebied van Gent betreft, dient bijgevolg aan de adviesaanvraag zelf ook een kopie van het ondertekende ‘bewijs van ontvankelijkheidsverklaring en volledigheid tot het bekomen van het horeca-attest’, zoals afgeleverd door de horeca-coaches van de Stad Gent, en/of een volledig kopie van het ‘horeca-attest’ zelf te worden toegevoegd. Daarnaast dient het café actief te worden geëxploiteerd op het moment van de adviesaanvraag.

Elke niet conforme aanvraag wordt afgewezen als zijnde onontvankelijk en zal bijgevolg geen aanleiding geven tot het verlenen van een positief advies.

Je kan deze schriftelijke aanvraag tot advies samen met het bewijs van ontvankelijkheidsverklaring en volledigheid tot het bekomen van het horeca-attest en/of een kopie van het horeca-attest indienen bij:

Kabinet Burgemeester
Botermarkt 1
9000 Gent

Indien de aanvraag ontvankelijk is, zal de gemeente je binnen de 2 maanden advies verlenen. Bij gunstig advies van de burgemeester, kan je de vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Meer informatie over de procedure voor deze aanvraag voor vergunning C vind je op de website van de Kansspelcommissie.

Kansspelvergunning voor wedkantoren of kansspelinrichtingen klasse IV

Voor het aannemen van weddenschappen is een vergunning F2 nodig. Ook hier moet eerst advies aangevraagd worden bij de burgemeester. Daarnaast dient er tevens een convenant te worden afgesloten met het stadsbestuur. Dit convenant is een soort van afsprakennota die wordt opgesteld door de uitbater en het bestuur van de gemeente of stad waar de inrichting is gelegen. De opzet van de nieuwe convenantregeling is om ervoor te zorgen dat de steden en gemeenten meer inspraak en slagkracht krijgen m.b.t. het beschermen van jongeren en andere kwetsbare groepen tegen de mogelijke nadelige effecten van kansspelen in vaste kansspelinrichtingen klasse IV. 

De aanvraag dient telkens de gegevens te bevatten van eenieder die op eender welke wijze betrokken is bij de exploitatie van het wedkantoor. De Stad voorziet een termijn van maximaal 3 maanden om een ontvankelijke aanvraag te behandelen. Dien de nodige documenten tijdig in. 

Elke niet conforme aanvraag wordt afgewezen als zijnde onontvankelijk en zal bijgevolg geen aanleiding geven tot het verlenen van een positief advies of het afsluiten van een convenant.

Het aanvraagformulier voor het advies kan je samen met de aanvraag om een convenant af te sluiten indienen bij:

OOG-Ondersteuningspunt Ondernemers Gent
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent

De Stad zal je dossier zo snel mogelijk behandelen. Wanneer je het advies van de burgemeester en het convenant ontvangen hebt, kan je de vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie. Het aanvraagformulier en meer informatie over deze aanvraag voor vergunning F2 vind je op de website van de Kansspelcommissie.

 

Kansspelvergunning voor dagbladhandelaars

Ook wanneer je als uitbater van een dagbladhandel weddenschappen wenst aan te nemen, dien je over een advies van de burgemeester te beschikken alvorens je een aanvraag kan indienen bij de kansspelcommissie voor het verkrijgen van een vergunning F2.
Dit advies bevestigt dat er aan een aantal wettelijke vereisten is voldaan m.b.t. het aannemen van weddenschappen en geeft de burgemeester tevens de mogelijkheid om eventuele bezwaren te formuleren.

Aan­vraag­for­mu­lier advies burgemeester

Dagbladhandel / vergunning F2 PDF (1.01 MB)

Je kan deze schriftelijke aanvraag tot advies, vergezeld van een authentiek en ondertekend attest van persdistributie, indienen bij:

Kabinet Burgemeester
Botermarkt 1
9000 Gent

De aanvraag is niet ontvankelijk indien het attest van persdistributie niet werd bijgevoegd.

Indien de aanvraag ontvankelijk is, zal de Stad je binnen de 2 maanden advies verlenen. Bij gunstig advies van de burgemeester, kan je de vergunning aanvragen bij de Kansspelcommissie.