Mensenrechten, de Gentse aanpak

Mensenrechten zijn belangrijk in de internationale contacten van de Stad Gent. Welke instrumenten zetten we in, en hoe kan jij ze gebruiken?

Het Gentse mensenrechtenkader is een leidraad voor stadsdiensten om mensenrechten een plek te geven in internationale contacten.

Laat je inspireren door de Gentse aanpak en instrumenten die we inzetten:

Check risico op mensenrechtenschending

De mensenrechtentoets is één van de instrumenten die de Stad Gent inzet. Deze doet nadenken over het risico op eventuele schendingen van mensenrechten.

Ga zelf aan de slag met de mensenrechtentoets.

Stel jezelf de vraag: 'Leidt de samenwerking of het contact direct of indirect tot een mogelijke schending van de mensenrechten?'

Bekijk vervolgens ook de score van het land of de regio die je zal bezoeken, ontvangen of mee samenwerken in de WJP Rule of Law Index. Dit instrument meet voor meer dan 120 landen in welke mate ze zich als rechtsstaat kunnen bestempelen.

  • Is de score >0.5 op 1? Dan is er geen advies nodig.
  • Is de score ≤0.5 op 1? Of staat het land niet vermeld in de index? Laat je adviseren.

Bouw garanties in bij sluiten van overeenkomsten

De Stad Gent kiest bij internationale engagementen voor een mensenrechtenclausule met volgende formulering:

‘De partijen garanderen dat ze de mensenrechten zullen respecteren. Deze overeenkomst kan door elk van de partijen onmiddellijk worden opgezegd wanneer de wederpartij betrokken is bij een ernstige schending van de mensenrechten.’ 

Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat een partner of leverancier betrokken is bij een ernstige of systematische schending van mensenrechten is de mensrechtenclausule een instrument voor de Stad om de samenwerking te beëindigen. 

Sluit je zelf een overeenkomst met een netwerk of partnerschap? Neem er dan ook een mensenrechtenclausule in op. Zo maak je je partners bewust van het belang van mensenrechten en stimuleer je dialoog .

Ook als aankoper kan je invloed uitoefenen. Zo eist de Stad Gent van haar leveranciers dat ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens respecteren.  

Laat je adviseren door experten

Sinds 2021 heeft de Stad Gent een eigen mensenrechtenraad die bestaat uit het middenveld, de academische wereld en de economische sector. Deze raad adviseert de Stad op aanvraag over mensenrechten bij internationale contacten, meer specifiek over:

  • Delegaties ontvangen
  • Delegaties van de Stad naar het buitenland
  • Deelname van de Stad aan internationale netwerken
  • Afsluiten van bilaterale partnerschappen

Het advies is niet bindend, wel richtinggevend.

De raad op zich is geen officiële adviesraad van de Stad, maar heeft wel vertegenwoordigers uit enkele van die officiële adviesraden.

Meer inspiratie

Voor bedrijven of verenigingen

Wil je een mensenrechtenbeleid uitwerken? Laat je ook inspireren door basisprincipes van de VN voor het bedrijfsleven en de mensenrechten

Voor scholen

Maak je leerlingen bewust van hun rechten en die van andere kinderen wereldwijd. Stap de interactieve kinderrechtenwandeling.