Wetgeving ivm de lage-emissiezone

Meer info over het gebruik van persoonsgegevens en het wetgevend kader van de lage-emissiezone

Gebruik persoons- en voertuiggegevens

De door jou meegedeelde en van jou verkregen gegevens worden door de Stad Gent en de Dienst Milieu en Klimaat, administratie lage-emissiezone, Botermarkt 1, 9000 Gent verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van aanvragen voor toegang tot de lage-emissiezone (LEZ), de handhaving van de LEZ en de meting van het effect van de LEZ. 
 
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kun je ook je gegevens laten wissen. Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.

Protocol Departement Omgeving en Directoraat-Generaal WegVervoer en VerkeersVeiligheid van de Federale Overheid

De Stad Gent, het Departement Omgeving en het Directoraat-Generaal WegVervoer en VerkeersVeiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit hebben een protocol wat betreft de verwerking van gegevens in verband met de lage-emissiezone. Dit protocol werd bekrachtigd bij beraadslaging van het informatieveiligheidscomité nr. 19/017 van 5 maart 2019 en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op de zitting van 22 augustus 2019.

Machtiging Vlaamse Toezichtscommissie (VTC)

De Stad Gent heeft een machtiging voor de mededeling door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de Stad Gent en omgekeerd van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd. Deze machtiging werd op 28 februari 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtcommissie.
 

Vlaams kader

De Vlaamse overheid werkte het kader uit voor de invoering van een lage-emissiezone op het Vlaams grondgebied. Alle Vlaamse steden en gemeenten die een LEZ willen invoeren, doen dit op basis van:

Reglement lage-emissiezone Gent

De invoering van de lage-emissiezone, de lokale toelatingsvoorwaarden, de overtredingen en sancties zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent.
De tarieven voor de tijdelijke toelatingen zijn bepaald in het retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent.
 

Voorwaarden aanvraag vrijstelling, registratie of aankoop van een toelating

Toelatingen, registraties of vrijstellingen zijn, zoals vermeld in artikel 4 van het Gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent, niet overdraagbaar. Indien je jouw voertuig doorverkoopt en/of de nummerplaat wijzigt, dient het voertuig met de nieuwe nummerplaat opnieuw geregistreerd te worden of moet er een nieuwe toelating gekocht worden. Een terugbetaling kan slechts in bepaalde situaties, gemeld in artikel 5 van het retributiereglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent.